danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
5168/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2015 Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 5168/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Phạm Quang Minh, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kể từ ngày 01/01/2016
5176/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2015 Về công tác nhân sự Trung tâm Nghiên cứu đô thị
5177/QĐ-ĐHQGHN 23/12/2015 Về việc cử nhân sự lãnh đạo phụ trách Trung tâm Nghiên cứu đô thị
4828/QĐ-ĐHQGHN 8/12/2015 Về việc bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Huy, tiến sĩ, chuyên viên Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
4586 /ĐHQGHN-KHCN 23/11/2015 V/v thông báo nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2016 đợt 2
4299/QĐ-ĐHQGHN 30/10/2015 Ban hành Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại Đại học Quốc gia Hà Nội
4186/QĐ-ĐHQGHN 27/10/2015 Điều động và bổ nhiệm ông Trần Đoàn Kim giữ chức Phó Trưởng ban Hợp tác và Phát triển kể từ ngày 01/11/2015
46/QĐ-HĐCDGSNN 22/10/2015 Về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015
4039/QĐ-ĐHQGHN 19/10/2015 Về việc bổ nhiệm viên chức quản lý
3888/QĐ-ĐHQGHN 14/10/2015 Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài ở ĐHQGHN
3781/TB-ĐHQGHN 8/10/2015 Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc trong kế hoạch năm 2015 (đợt 3)
3473/QĐ-ĐHQGHN 22/9/2015 Về việc công tác nhân sự
3478/QĐ-HĐ 22/9/2015 Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Đại học Quóc gia Hà Nội
3479/QĐ-HĐ 22/9/2015 Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội
3468/QĐ-ĐHQGHN 22/9/2015 Về việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3395/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2015 V/v cử nhân sự lãnh đạo phụ trách Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
3386/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2015 Về việc công tác nhân sự
3389/QĐ-ĐHQGHN 16/9/2015 Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo
3328/ĐHQGHN-KHCN 11/9/2015 V/v đề xuất nhiệm vụ năm 2016 thuộc Chương trình Dân tộc
72/2015/NĐ-CP 8/9/2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học