danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
2148/ĐHQGHN-KHCN 12/6/2015 Thông báo xét tặng Giải thưởng KHCN ĐHQGHN giai đoạn 2011 - 2015
2147/ĐHQGHN-KHCN 12/6/2015 Thông báo xét tặng Giải thưởng KHCN năm 2015 của ĐHQGHN
1968/QĐ-ĐHQGHN 1/6/2015 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Phương giữ chức Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính
1925/QĐ-ĐHQGHN 28/5/2015 Kiện toàn Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở ĐHQGHN
1925/QĐ-ĐHQGHN 28/5/2015 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội
1901/QĐ-ĐHQGHN 25/5/2015 Ban hành Quy định tạm thời Đào tạo thạc sĩ chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội
1868/QĐ-ĐHQGHN 22/5/2015 Ban hành Quy định về văn bằng, chứng chỉ của Đại học Quốc gia Hà Nội
1838/QĐ-ĐHQGHN 21/5/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, thạc sĩ chuyên viên Ban Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban xây dựng
1798/QĐ-ĐHQGHN 18/5/2015 Thuyên chuyển ông Mai Thế Hùng, đến công tác tại Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
1794/QĐ-ĐHQGHN 15/5/2015 Tặng bằng khen "Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN năm 2015"
1631/ĐHQGHN-CTHSSV 4/5/2015 V/v cử SV tham dự diễn đàn SV Châu Á với môi trường năm 2015
1610/HD-ĐHQGHN 27/4/2015 Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ ĐHQHGN
1513/ĐHQGHN-CTHSSV 23/4/2015 V/v kết quả học tập để xét học bổng
1444/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định PGS.TS Trần Khánh Thành thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học và chuyển công tác về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
1445/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.
1446/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.
1448/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định TS. Lê Thị Thu Hương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo và chuyển công tác về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kể từ ngày 01/05/2015.
1449/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thảo, Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo từ ngày 01/05/2015.
1447/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định điều động và bổ nhiệm Trương Vũ Bằng Giang, Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ kể từ ngày 01/05/2015.
1468/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Vinh, thạc sĩ, chuyên viên Trung tâm Kinh doanh xuất bản và Phát hành sách, Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN