danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3737/QĐ-ĐHQGHN 21/10/2014 Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc Đại học ở ĐHQGHN
3668/QĐ-ĐHQGHN 15/10/2014 Ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN
3568/QĐ-ĐHQGHN 8/10/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
3496/QĐ-ĐHQGHN 7/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Ngọc, GS.TS, nguyên Viện trưởng Viện VNH&KHPT giữ chức Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và phát triển Thủ đô
3530/ĐHQGHN-KHCN 6/10/2014 Thông báo xét tặng Giải thưởng KH&CN năm 2014 của ĐHQGHN
3493/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2014 Ban hành Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ của ĐHQGHN
3499/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà, PGS.TS, Phó Hiệu trương Trường ĐH Công nghệ giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ
3498/QĐ-ĐHQGHN 3/10/2014 GS.TS.Nguyễn Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thôi phụ trách Trường Đại học Công nghệ
3486/QĐ-ĐHQGHN 2/10/2014 Bổ nhiệm ông Đặng Thành Đạt, ThS, Chuyên viên Phòng TK-TH giữ chức Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp
3449/QĐ-ĐHQGHN 30/9/2014 Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hợp tác Quốc tế và xuất bản ngoại văn trực thuộc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
3448/QĐ-ĐHQGHN 30/9/2014 Thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xuất bản ngoại văn trực thuộc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
3447/QĐ-ĐHQGHN 30/9/2014 Thành lập Trung tâm Dịch vụ in ấn trực thuộc Nhà Xuất bản ĐHQGHN
3446/QĐ-ĐHQGHN 30/9/2014 Thành lập Trung tâm Kinh doanh Xuất bản và phát hành sách trực thuộc Nhà xuất bản ĐHQGHN
3445/QĐ-ĐHQGHN 30/9/2014 Điều chỉnh, sắp xếp lại các phòng chức năng, phòng chuyên môn trực thuộc Nhà xuất bản ĐHQGHN
3322/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn MẠnh Tuân, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế giữ chức Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế kể từ ngày 01/10/2014
3319/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản giữ chức Phó Viện trưởng Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học kể từ 01/10/2014
3323/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 GS.TS Nguyễn Thanh Thủy thôi kiêm giữ chức Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ
3324/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ giữ chức Viện trưởng Viện Tin học Pháp ngữ kể từ ngày 25/9/2014
3333/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Định giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế
3325/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 Cử GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ phụ trách Trường Đại học Công nghệ kể từ ngày 25/9/2014