danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
3322/QĐ-ĐHQGHN 23/9/2014 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn MẠnh Tuân, phó giáo sư, tiến sĩ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế giữ chức Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế kể từ ngày 01/10/2014
2869/QĐ-ĐHQGHN 21/8/2014 Về việc bổ nhiệm ông Sái Công Hồng, tiến sĩ, Phó Viện Trưởng Viện ĐBCLGD kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN trực thuộc Viện ĐBCLGD.
2799/QĐ-ĐHQGHN 15/8/2014 TIếp nhận và bổ nhiệm bà Phùng Kim Anh, Trường Đại học Ngoại thương giữ chức Phó Trưởng ban Hợp tác và Phát triển kiêm Phó Trưởng ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật từ ngày 01/9/2014
2777/QĐ-ĐHQGHN 14/8/2014 Giao ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN phụ trách Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
2786/QĐ-ĐHQGHN 14/8/2014 Biệt phái ông Trần Thanh Khiết, Giám đốc Ban Quản lý các dự án kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
2788/QĐ-ĐHQGHN 14/8/2014 Biệt phái ông Hồ Như Hải sang công tác tại Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
2789/QĐ-ĐHQGHN 14/8/2014 Biệt phái ông Phan Chí Anh, tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế sang công tác tại Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
2628/QĐ-ĐHQGHN 1/8/2014 Ngày 01/8/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 2628/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Thuần, tiến sĩ, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Giáo dục giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục.
2626/QĐ-ĐHQGHN 1/8/2014 Ngày 01/8/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 2626/QĐ-ĐHQGHN về việc Điều động và bổ nhiệm ông Trần Thanh Khiết, chuyên viên Ban Kế hoạch - Tài chính giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án kể từ ngày 05/8/2014
2622/QĐ-ĐHQGHN 1/8/2014 Quyết định số 2622/QĐ-ĐHQGHN về việc ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN thôi phụ trách Ban quản lý các dự án kể từ ngày 05/8/2014
2589/QĐ-ĐHQGHN 30/7/2014 Thành lập Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật
2547/QĐ-ĐHQGHN 29/7/2014 Quyết định 2547/QĐ-ĐHQGHN về việc thành lập Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2013 - 2018
2528/QĐ-ĐHQGHN 25/7/2014 Ngày 25/7/2014, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành quyết định số 2528/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm bà Vũ Kim Chi, Trưởng phòng Quản lý khoa học và đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
2516/QĐ-ĐHQGHN 24/7/2014 Quyết định số 2516/QĐ-ĐHQGHN Điều động và bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hiền, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục kể từ ngày 01/8/2014
2517/QĐ-ĐHQGHN 24/7/2014 Quyết định số 2517/QĐ-ĐHQGHN Bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Kim Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
2518/QĐ-ĐHQGHN 24/7/2014 Quyết định số 2518/QĐ-ĐHQGHN Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Nghĩa giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
1248/QĐ-TTg 24/7/2014 Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức Phó Giám đốc ĐHQGHN
65/2014/NĐ-CP 1/7/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
1434/QĐ-CTN 25/6/2014 Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
26/2014/QĐ-TTg 26/3/2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên