danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
1838/QĐ-ĐHQGHN 21/5/2015 Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, thạc sĩ chuyên viên Ban Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban xây dựng
1798/QĐ-ĐHQGHN 18/5/2015 Thuyên chuyển ông Mai Thế Hùng, đến công tác tại Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính
1794/QĐ-ĐHQGHN 15/5/2015 Tặng bằng khen "Nhóm nghiên cứu mạnh ở ĐHQGHN năm 2015"
1631/ĐHQGHN-CTHSSV 4/5/2015 V/v cử SV tham dự diễn đàn SV Châu Á với môi trường năm 2015
1610/HD-ĐHQGHN 27/4/2015 Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ ĐHQHGN
1513/ĐHQGHN-CTHSSV 23/4/2015 V/v kết quả học tập để xét học bổng
1444/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định PGS.TS Trần Khánh Thành thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Sau đại học và chuyển công tác về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
1445/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Anh Thu, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.
1446/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.
1448/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định TS. Lê Thị Thu Hương thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo và chuyển công tác về Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kể từ ngày 01/05/2015.
1449/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thảo, Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giữ chức Phó Trưởng Ban Đào tạo từ ngày 01/05/2015.
1447/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Quyết định điều động và bổ nhiệm Trương Vũ Bằng Giang, Chủ nhiệm Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ giữ chức Phó Trưởng Ban Khoa học – Công nghệ kể từ ngày 01/05/2015.
1468/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Vinh, thạc sĩ, chuyên viên Trung tâm Kinh doanh xuất bản và Phát hành sách, Nhà xuất bản ĐHQGHN giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản ĐHQGHN
1466/QĐ-ĐHQGHN 21/4/2015 Cử PGS.TS Đỗ Năng Toàn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin phụ trách Viện Công nghệ Thông tin kể từ ngày 01/6/2015 cho đến khi có quyết định mới.
1226/QĐ-ĐHQGHN 8/4/2015 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hiệu, Trưởng ban Tổ chức cán bộ DDaHQGHN là Ủy viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN
1100/HD-ĐHQGHN 30/3/2015 Hướng dẫn Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ĐHQGHN lần thứ IV và Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở (Hướng dẫn số 2)
1080/HD-ĐHQGHN 26/3/2015 Hướng dẫn Tổ chức đào tạo các học phàn ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội
1052/ĐHQGHN-CTHSSV 25/3/2015 V/v cử sinh viên dự diễn đào văn hóa thanh niên ASEAN lần thứ 13 và ASEAN+3 lần thứ 3
1002/HD-ĐHQGHN 20/3/2015 Hướng dẫn công tác thi và tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 ở ĐHQGHN
1008/QĐ-ĐHQGHN 20/3/2015 Điều động và bổ nhiệm ông Lê Trung Thành, phó giáo sư, tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ sang Khoa Quốc tế công tác và bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Khoa Quốc tế.