danh sach
 Ký hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
703/ĐHQGHN-ĐT 5/3/2018 Ghi thông tin học viên cao học, nghiên cứu sinh trong các công bố khoa học
07/QĐ-CĐ 26/2/2018 Thành lập các Ban thuộc Công đoàn ĐHQGHN nhiệm kỳ 2017 - 2022
615/QĐ-ĐHQGHN 12/2/2018 Công nhận Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
616/QĐ-ĐHQGHN 12/2/2018 Công nhận Viện Chính sách và Quản lý thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Trung tâm nghiên cứu trọng điểm cấp ĐHQGHN
123/HD-ĐHQGHN 9/1/2018 Hướng dẫn số 123/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN.
70/HD-ĐHQGHN 3/1/2018 Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ĐHQGHN
2068/QĐ-TTg 21/12/2017 Ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc Chuyển giao chủ Dự án Xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng sang ĐHQGHN.
4848/QĐ-ĐHQGHN 18/12/2017 Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN.
4685/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Quản trị và Kinh tế. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4686/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trái đất và Môi trường. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4687/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sự sống. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4688/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vật liệu và Năng lượng. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4689/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Thông tin và Tính toán. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4690/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ Giáo dục. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4691/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Nhân văn và Nghệ thuật. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4692/QĐ-ĐHQGHN 7/12/2017 Thành lập Hội đồng Khoa học Xã hội và Hành vi. Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này.
4555/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2017 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
16/11/2017 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của luật giáo dục
16/11/2017 Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
4151/QĐ-ĐHQGHN 24/10/2017 Kiện toàn nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2016 - 2021