TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:07:12 Ngày 02/11/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Đào Thu Hằng
Tên đề tài: Ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng Ettingshausen trong các hệ bán dẫn hai chiều.

1. Họ và tên: Đào Thu Hằng                                           2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 14/8/1989                                                 4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27 /11 /2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định gia hạn số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 và 597/QĐ-ĐHKHTN, ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

- Quyết định số 4997/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên buộc thôi học và trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng Ettingshausen trong các hệ bán dẫn hai chiều.

8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán              9. Mã số: 9440130.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Báu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ Thu được phương trình động lượng tử cho hàm phân bố electron trong hố lượng tử, siêu mạng pha tạp, siêu mạng hợp phần khi có mặt sóng điện từ, từ trường mạnh, điện trường tĩnh cho hai trường hợp: tương tác electron - phonon âm và tương tác electron - phonon quang. Tìm ra được biểu thức giải tích của các ten-xơ động học, hệ số Etingshausen trong hố lượng tử với thế parabol, siêu mạng pha tạp, siêu mạng hợp phần.

+ Các kết quả được tính toán số và thảo luận cho hố lượng tử với thế parabol GaAs/AlGaAs. Xuất hiện các dao động Ettingshausen kiểu SdH trong tương tác electron - phonon âm, biên độ dao động và hệ số Ettingsahusen giảm khi nhiệt độ tăng. Đối với tương tác electron - phonon quang, chúng tôi thấy rằng, khi độ rộng hố lượng tử tăng làm cho sự giam cầm của điện tử giảm dần trong vật liệu thì các kết quả trở về trường hợp bán dẫn khối thông thường.

+ Tính toán số và vẽ đồ thị các biểu thức giải tích cho siêu mạng pha tạp GaAs : Be / GaAs : Si, chúng tôi thấy rằng: với tương tác electron - phonon âm, xuất hiện dao động Ettingshausen kiểu SdH, tuy nhiện, khác với trong hố lượng tử, hệ số Ettingshausen trong siêu mạng pha tạp tăng lên khi nghịch đảo của từ trường tăng và nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến hiệu ứng. Trong trường hợp tương tác electron- phonon quang, xuất hiện các đỉnh cộng hưởng thỏa mãn điều kiện cộng hưởng từ - phonon. Sự phụ thuộc của hệ số Ettingshausen vào biên độ sóng điện từ cho thấy hệ số Ettingshausen giảm khi biên độ sóng điện từ tăng.

+ Tính toán số và vẽ đồ thị cho siêu mạng hợp phần GaAs / AlxGa1-xAs. Chúng tôi thấy rằng, trong tương tác electron - phonon âm xuất hiện các dao động Ettingshausen kiểu SdH khi khảo sát sự phụ thuộc của hệ số Ettingshausen vào từ trường, tuy nhiên, số dao động trong siêu mạng hợp phần không dầy như trong hố lượng tử và siêu mạng pha tạp. Trong tương các electron - phonon quang, xuất hiện các đỉnh cộng hưởng thỏa mãn điều kiện cộng hưởng từ - phonon khi khảo sát sự phụ thuộc của ten-xơ độ dẫn vào năng lượng cyclotron. Chỉ ra được sự phụ thuộc của hệ số Ettingshausen vào cấu trúc của vật liệu. Kết quả cho thấy khi chu kỳ siêu mạng càng lớn thì các dao dộng (hoặc các đỉnh cộng hưởng) dần biến mất. Chu kỳ siêu mạng tăng dần làm cho sự giam cầm electron giảm dần, khi đó cấu trúc siêu mạng có xu hướng trở về cấu trúc bán dẫn khối.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Về mặt lý thuyết, các kết quả góp phần hoàn thiện hiểu biết về hiệu ứng từ - nhiệt - điện trong bán dẫn thấp chiều cụ thể là hệ hai chiều, đưa ra các kết luận mới khác với bán dẫn khối và tính số để định hướng trong việc chế tạo các vật liệu và các linh kiện điện tử hiện nay.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu ảnh hưởng của các hiệu ứng từ - nhiệt - điện trong các hệ bán dẫn thấp chiều

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Quang Bau, Dao Thu Hang, Doan Minh Quang, Nguyen Thi Thanh Nhan (2017), “Magneto – thermoelectric Effects in Quantum Well  in the Presence of Electromagnetic Wave”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 33, No. 2. pp 1-9.

[2] Nguyen Quang Bau, Dao Thu Hang and Do Tuan Long (2019), “The quantum magneto-thermoelectric eect in the two-dimensional compositional superlattice GaAs/AlGaAs under the influence of an electromagnetic wave by using a quantum kinetic equation”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 75, No. 12, pp. 1004-1016.

[3] Dao Thu Hang, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen Quang Bau (2019), “Magneto – thermoelectric Effects in Compositional Superlattice in the Presence of Electromagnetic Wave”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 3, pp. 52-61.

[4] Dao Thu Hang, Dao Thu Ha, Duong Thi Thu Thanh and Nguyen Quang Bau (2016), “The Ettingshausen coefficient in quantum wells under the influence of laser radiation in the case of electron-optical phonon interaction”, Photonics letters of poland, Vol. 8 (3), pp. 79-81.

[5] Dao Thu Hang, Nguyen Vu Nhan  and Nguyen Quang Bau (2018), “Theoretical Study of the Magneto-Thermoelectric Effect in Doped Semiconductor Superlattices under the Influence of an Electromagnetic Wave by Using a Quantum Kinetic Equation”, Key Engineering Materials, Vol. 783, pp 93-102.

 Thúy Hằng
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược