TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Việc làm 00:00:00 Ngày 13/11/2012 GMT+7
Trường ĐHKHXH&NV tuyển dụng viên chức
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức tuyển dụng viên chức ngạch Giảng viên, Chuyên viên và Nghiên cứu viên.
I. CHỈ TIÊU
1.1. Giảng viên
- Số lượng cần tuyển dụng: 18 giảng viên.
- Yêu cầu chung cho ngạch giảng viên: Người đăng kí tuyển dụng giảng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:
-          Luật viên chức ngày 15/11/2010.
-          Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.
-          Quy định về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16/11/2006 của Giám đốc ĐHQGHN.
-         Công văn số 1563/TCCB ngày 28/4/2008 của ĐHQGHN hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Quyết định số 1955/QĐ-TCCB ngày 16/11/2006 của Giám đốc ĐHQGHN.
-          Hướng dẫn số 1815/HD-ĐHQGHN ngày 18/6/2012 ĐHQGHN về tuyển dụng viên chức trong ĐHQGHN.
* Một số tiêu chuẩn cụ thể:
Về trình độ học vấn:
-          Có học vị tiến sĩ chuyên ngành phù hợp.
-          Những người chưa có học vị tiến sĩ cần đáp ứng một trong các điều kiện:
+ Có học vị thạc sĩ (và tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi tại các trường đại học công lập), đang học nghiên cứu sinh chuyên ngành phù hợp.
+ Có học vị thạc sĩ chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển dụng (và tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi tại các trường đại học công lập).
Lưu ý:
-          Ứng viên có trình độ tiến sĩ, tuổi đời không quá 50;
-          Ứng viên có trình độ thạc sĩ, tuổi đời không quá 33.
-          Ngoại ngữ: Tương đương trình độ C.
-          Tin học: Sử dụng thành thạo chương trình Word, PowerPoint, ứng dụng công nghệ thông tin để soạn bài giảng và giảng dạy.
-          Ưu tiên những người đã có thâm niên và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sẽ tuyển dụng.
-          Có đủ sức khoẻ, có phương pháp sư phạm, không nói ngọng, không nói lắp, không có khuyết tật thể hình.
-          Các vị trí cần tuyển dụng như sau:

STT
Vị trí giảng viên cần tuyển dụng
Đơn vị
Số lượng
1.
Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số
Khoa Ngôn ngữ học
01
2.
Bộ môn Quan hệ Quốc tế
Khoa Quốc tế học
02
3.
Bộ môn Tâm lí học Quản trị Kinh doanh
Khoa Tâm lí học
01
4.
Bộ môn Tâm lí học Lâm sàng
Khoa Tâm lí học
01
5.
Bộ môn Văn học phương Đông
Khoa Văn học
01
6.
Bộ môn Hán Nôm
Khoa Văn học
01
7.
Bộ môn Ấn Độ học
Khoa Đông phương học
02
8.
Bộ môn Hàn Quốc học
Khoa Đông phương học
01
9.
Bộ môn Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại
Khoa Lịch sử
01
10.
Bộ môn Quản trị Văn phòng
Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng
01
11.
Bộ môn Lưu trữ học
Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng
01
12.
Bộ môn Hồ Chí Minh học
Khoa Khoa học Chính trị
01
13.
Bộ môn Nông thôn và Đô thị
Khoa Xã hội học
01
14.
Bộ môn Công tác xã hội
Khoa Xã hội học
02
15.
Bộ môn Báo in – Báo ảnh
Khoa Báo chí và Truyền thông
01
 
Tổng cộng
 
18

1.2. Nghiên cứu viên
Số lượng cần tuyển: 03 nghiên cứu viên.
Người đăng kí tuyển dụng ngạch Nghiên cứu viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:
-          Luật viên chức ngày 15/11/2010.
-          Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.
-          Hướng dẫn số 1815/HD-ĐHQGHN ngày 18/6/2012 ĐHQGHN về tuyển dụng viên chức trong ĐHQGHN.
* Một số điều kiện tiêu chuẩn cụ thể:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên tại các trường đại học công lập trong nước hoặc tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài, có chuyên ngành phù hợp vị trí cần tuyển.
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sẽ tuyển dụng và những người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ.
- Ngoại ngữ: Tương đương trình độ C.
- Tin học: tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo chương trình tin học văn phòng.
- Các vị trí cần tuyển dụng như sau:

STT
Vị trí Nghiên cứu viên cần tuyển dụng
Đơn vị
Số lượng
1.
Nghiên cứu viên phụ trách quản lí cơ sở vật chất, tác nghiệp, quảng bá các sản phẩm truyền thông
Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông
02
2.
Nghiên cứu viên phụ trách công tác nghiên cứu, trưng bày và thuyết minh
Bảo tàng Nhân học
01
 
Tổng cộng
 
03

1.3. Chuyên viên
- Số lượng cần tuyển: 20 chuyên viên.
- Người đăng kí tuyển dụng ngạch Chuyên viên phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại các văn bản sau:
-          Luật viên chức ngày 15/11/2010.
-          Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức.
-          Hướng dẫn số 1815/HD-ĐHQGHN ngày 18/6/2012 ĐHQGHN về tuyển dụng viên chức trong ĐHQGHN.
* Một số điều kiện tiêu chuẩn cụ thể:
- Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên tại các trường đại học công lập trong nước hoặc tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín nước ngoài, có chuyên ngành phù hợp vị trí cần tuyển.
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn sẽ tuyển dụng và những người có học vị tiến sĩ, thạc sĩ.
- Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B.
- Tin học: Tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo chương trình tin học văn phòng.
- Các vị trí cần tuyển dụng như sau:

STT
Vị trí Chuyên viên cần tuyển dụng
Đơn vị
Số lượng
1.
Chuyên viên phụ trách công tác đối ngoại khối Tiếng Trung (Yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Trung)
Phòng Đối ngoại và Hợp tác Đào tạo Quốc tế
01
2.
Chuyên viên phụ trách công tác đối ngoại khối tiếng Anh (Yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Anh)
Phòng Đối ngoại và Hợp tác Đào tạo Quốc tế
01
3.
Chuyên viên phụ trách quản lí giáo trình, bài giảng sau đại học và phòng tư liệu pháp ngữ dành cho bậc đào tạo Sau đại học (Yêu cầu sử dụng thành thạo tiếng Pháp)
Phòng Đào tạo Sau đại học
01
4.
Chuyên viên phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học
Phòng Quản lí Nghiên cứu khoa học
01
5.
Chuyên viên phụ trách công tác thanh tra đào tạo
Ban Thanh tra
01
6.
Chuyên viên phụ trách công tác đào tạo hệ chính quy và liên kết đào tạo
Phòng Đào tạo
01
7.
Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng
Khoa Xã hội học
01
8.
Chuyên viên phụ trách công tác trợ lí đào tạo các bậc, hệ đào tạo
Khoa Báo chí và Truyền thông
01
9.
Chuyên viên phụ trách công tác Tư liệu và trợ lí đào tạo
Khoa Khoa học Quản lí
01
10.
Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng
Khoa Thông tin – Thư viện
01
11.
Chuyên viên phụ trách công tác Trợ lí đào tạo Đại học và Sau đại học
Bộ môn Nhân học
01
12.
Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng
Bộ môn Nhân học
01
13.
Chuyên viên phụ trách công tác Trợ lí Đào tạo Đại học và Sau đại học
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
01
14.
Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng
Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
01
15.
Chuyên viên phụ trách công tác Trợ lí đào tạo
Khoa Quốc tế học
01
16.
Chuyên viên phụ trách Phòng Tư liệu và Trợ lí đào tạo Sau đại học
Khoa Lịch sử
01
17.
Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng
Khoa Lịch sử
01
18.
Chuyên viên phụ trách công tác Trợ lí đào tạo
Khoa Khoa học Chính trị
01
19.
Chuyên viên phụ trách công tác Văn phòng
Khoa Khoa học Chính trị
01
20.
Chuyên viên phụ trách về hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá hình ảnh của Trường
Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông
01
 
Tổng cộng
 
20

2. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển
2.1. Môn thi chung cho cả 3 ngạch:
Môn thi kiến thức chung:
-          Thời gian thi: 120 phút.
-          Hình thức thi: Thi viết.
-          Nội dung thi: Hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hệ thống giáo dục và giáo dục đại học Việt Nam, về tiêu chuẩn ngạch bậc trong hệ thống giáo dục và ngạch bậc sẽ đảm nhận, về ĐHQGHN, về Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.
Môn Ngoại ngữ:
-          Thời gian thi: 120 phút.
-          Hình thức thi: Thi viết.
Thi 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng (Miễn thi ngoại ngữ và tin học thực hiện theo điều 8 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ).
-          Đối với ngạch Giảng viên, Nghiên cứu viên: Trình độ C.
-          Đối với ngạch Chuyên viên: Trình độ B.
2.2. Môn thi riêng cho từng ngạch
* Môn chuyên môn, nghiệp vụ:
-          Đối với ngạch Giảng viên:
+ Nội dung thi: Giảng một phần nội dung chuyên môn sẽ đảm nhận, xử lí các tình huống trong quá trình giảng dạy, những kiến thức liên quan đến chuyên môn sẽ đảm nhận.
+ Hình thức thi: Vấn đáp.
-          Đối với ngạch Nghiên cứu viên, chuyên viên:
+ Nội dung thi: Kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ, cách xử lí tình huống trong giải quyết công việc thuộc vị trí sẽ đảm nhận.
+ Hình thức thi: Vấn đáp.
* Môn tin học:
-          Đối với ngạch Giảng viên:
+ Nội dung thi: Vận dụng kĩ năng sử dụng chương trình Word, PowerPoint, để soạn bài, thiết kế bài giảng.
+ Hình thức thi: Phần nội dung này sẽ được đánh giá khi thí sinh trình bày bài thi chuyên môn.
-          Đối với ngạch Nghiên cứu viên, Chuyên viên:
+ Nội dung thi: Các kiến thức, kĩ năng quản lí văn bản, soạn thảo văn bản nói chung, kĩ năng soạn thảo văn bản liên quan đến ngành lĩnh vực sẽ đảm nhận, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí và xử lí công việc sẽ đảm nhận.
+ Hình thức thi: Thi thực hành trên máy.
3. HỒ SƠ
* Hồ sơ gồm:
1.             Đơn đăng kí dự tuyển viên chức hợp đồng làm việc năm 2012 viết tay (tải về tại đây).
2.             Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
3.             Bản sao Giấy khai sinh.
4.             Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
5.             Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
6.             Văn bằng, bảng điểm của toàn khoá học, các loại chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ (những người học tập ở nước ngoài về cần phải có xác nhận, đánh giá của Đại sứ quán Việt Nam trong thời gian học tập ở nước đó, các văn bằng chứng chỉ được cấp phải dịch sang tiếng Việt, có công chứng).
7.             Các bản photo chứng minh về các công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện.
8.             02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
* Nhận hồ sơ:
Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính, các ngày từ 03/12/2012 đến 07/12/2012.
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ (phòng 602 nhà E, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội).
* Thời gian thi dự kiến:
-          Các môn thi: Kiến thức chung; Ngoại ngữ; Tin học, dự kiến thi trong 02 ngày, 21/12/2012 và 22/12/2012.
-          Môn thi chuyên môn, nghiệp vụ đối với ngạch Giảng viên, Nghiên cứu viên và Chuyên viên (vấn đáp), dự kiến thi vào khoảng từ ngày 24/12/2012 đến ngày 31/12/2012.
Nhà trường sẽ thông báo chính thức thời gian và địa điểm thi sau.
Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
Ứng viên cần theo dõi thông tin chi tiết tại: Phòng Tổ chức Cán bộ – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và trên website của Trường.
 
 VNU Media - VNU-USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược