Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tuyến trình khen thưởng của Đại học Quốc gia

Ngày 05/12/2012, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9925/VPCP-TCCV về tuyến trình khen thưởng của hai Đại học Quốc gia. Nội dung cụ thể như sau:
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tờ trình của Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tuyến trình khen thưởng của ĐHQG, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo: ĐHQG Hà Nội và ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp làm việc với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch nước khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc ĐHQG theo quy định tại Điều 23 Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHQG ban hành kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12/2/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

 VNU Media - Văn phòng Chính phủ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   |