Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Kết luận của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tại buổi làm việc với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục
Ngày 22 tháng 5 năm 2008, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) GS.TS Mai Trọng Nhuận làm việc với lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục.

Cùng chủ trì buổi làm việc với Giám đốc có các Phó Giám đốc PGS.TS Phạm Trọng Quát, GS.TSKH Vũ Minh Giang.

Tham gia đoàn công tác của Giám đốc có lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tổ chức Cán bộ, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Khoa Sau đại học.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Trung tâm, ý kiến trao đổi của các đại biểu , Giám đốc ĐHQGHN đã kết luận và chỉ đạo thực hiện:

1. Đánh giá chung

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (Trung tâm) là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN có chức năng đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQGHN về lĩnh vực đảm bảo và kiểm định chất lượng.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã có nhiều cố gắng để khắc phục khó khăn (cơ sở vật chất thiếu thốn, tài chính hạn hẹp, đội ngũ cán bộ biên chế cơ hữu còn thiếu, trong đó số cán bộ trình độ chuyên môn cao chưa nhiều), phát huy lợi thế về truyền thống, thu hút đội ngũ chuyên gia về công tác tại Trung tâm, mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ được giao của ĐHQGHN. Trung tâm đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong các hoạt động nghiên cứu khoa học (có nhiều đề tài, dự án, bài báo được đăng), đào tạo sau đại học, hợp tác liên kết đào tạo quốc tế, dịch vụ chuyên môn, đặc biệt là các thành tích về kiểm định chất lượng cho ĐHQGHN và Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ do ĐHQGHN giao. Trung tâm là thành viên Mạng lưới các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học quốc tế (INQAAHE), thành viên Mạng lưới đảm bảo chất lượng các nước Châu Á - Thái Bình Dương (APQN), ngoài ra Trung tâm còn là đầu mối của ĐHQGHN tham gia vào bộ phận Đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Với những thành tích đó, Trung tâm từng bước khẳng định sự thành công của chủ trương ĐHQGHN về mô hình phát triển Trung tâm nghiên cứu triển khai, đào tạo sau đại học, tham mưu quản lý, quản trị đại học với quyền tự chủ, trách nhiệm xã hội cao trong điều kiện đầu tư của Nhà nước còn rất hạn chế.

2. Về phương hướng phát triển Trung tâm và một số nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Trung tâm cần tiếp tục chủ động, năng động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

2.1.1. Xây dựng và phát triển Trung tâm theo mô hình Trung tâm chất lượng cao (Center of Exellence), từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế về đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ về kiểm định chất lượng, quản trị đại học với quyền chủ động, trách nhiệm xã hội cao trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, thực hiện xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển ĐHQGHN theo mô hình đại học tiên tiến; đồng thời tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ĐHQGHN trong công tác đánh giá và kiểm định chất lượng.

2.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ sau đại học về đo lường và đánh giá trong ngành giáo dục theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại văn bản số 97/TB-BGDĐT ngày 06/5/2008. Tích cực chuẩn bị các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để xây dựng có chất lượng tốt và triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ đo lường và đánh giá.

2.1.3. Cùng với việc tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiện nay, Trung tâm cần tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng và hướng nghiên cứu phù hợp để phát triển thành Viện nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện Việt Nam và xu thế nghiên cứu trên thế giới, trong đó đặc biệt chú ý phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu triển khai, cán bộ lãnh đạo kế cận, đội ngũ chuyên gia về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng, đầu tư cơ sở vật chất v.v.

2.1.4. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ với tư cách là một đầu mối tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Giám đốc ĐHQGHN về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, quản trị đại học.

2.2. ĐHQGHN tích cực hỗ trợ Trung tâm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển và các nhiệm vụ nêu trên.

2.2.1. Cần tiếp tục tạo ra động lực cho công tác kiểm định chất lượng trong toàn ĐHQGHN với những chính sách ưu tiên khuyến khích các đơn vị tham gia có hiệu quả các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng.

2.2.2. Phó Giám đốc Phạm Trọng Quát chỉ đạo các Ban Tổ chức Cán bộ, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Quan hệ Quốc tế, Chính trị - Công tác Học sinh Sinh viên và Khoa Sau đại học tính toán nguồn nhân lực tối thiểu và tài chính, cơ sở vật chất cần thiết theo nhiệm vụ được giao để có cơ sở giao chỉ tiêu nhân lực, tài chính hàng năm và bố trí cơ sở vật chất trong khả năng của ĐHQGHN.

2.2.3. Phó Giám đốc Vũ Minh Giang chỉ đạo Khoa Sau đại học, các Ban Quan hệ quốc tế, Khoa học - Công nghệ hỗ trợ Trung tâm xây dựng mã ngành đào tạo sau đại học về Đo lường và Đánh giá Chất lượng, phát triển liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước.

2.2.4. Văn Phòng, các ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Trung tâm thực hiện các kết luận của Giám đốc; định kỳ báo cáo Giám đốc về tình hình thực các nhiệm vụ nói trên.

Trân trọng thông báo và đề nghị Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, Văn phòng, các ban chức năng và đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các kết luận của Giám đốc.

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   |