Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Kinh tế phát triển

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH KINH TẾ PHÁT TRIỂN

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cung cấp nền tảng kiến thức cơ bản và có hệ thống về Kinh tế học và Kinh tế phát triển, đồng thời trang bị cho người học một khối lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết theo hướng chuyên sâu, tiếp cận với tri thức hiện đại, bảo đảm hình thành phương pháp luận khoa học để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể của quá trình phát triển kinh tế, có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế – xã hội.

1.2. Về kỹ năng

Người học được trang bị kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề của phát triển kinh tế hiện đại. Các chương trình chuyên sâu giúp người học rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định  chính sách và chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề của phát triển kinh tế đương đại như hoạt động của khu vực công trong nền kinh tế thị trường, phát triển kinh tế với quản lý môi trường, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội,…

1.3.Về năng lực

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Phát triển của Trường Đại học Kinh tế, người học có thể làm việc với tư cách là một chuyên gia Kinh tế Phát triển và nhà quản lý phát triển. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế Phát triển có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế (ở trung ương, ngành hay địa phương), các cơ quan hoạch định và phân tích chính sách kinh tế, các dự án phát triển, các khu kinh tế, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng, các tổ chức quốc tế, v.v...

1.4.Về thái độ

Các cử nhân Kinh tế Phát triển trước hết là những người có phẩm chất đạo đức chính trị tốt, có thái độ đúng đối với cộng đồng, Tổ quốc; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1.Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:                      128 tín chỉ, trong đó

-          Khối kiến thức chung               :                                     35 tín chỉ

      (Không tính Giáo dục thể chất và GDQP-AN)

-          Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                         12 tín chỉ

-          Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                             28 tín chỉ

                   + Bắt buộc:                                24 tín chỉ

                   + Tự chọn:                                           4/8 tín chỉ           

-          Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                      30 tín chỉ

      + Bắt buộc:                                          18 tín chỉ

      + Tự chọn                                            12/24 tín chỉ           

-          Khối kiến thức chuyên ngành:                                          15 tín chỉ

          + Bắt buộc:                                          9 tín chỉ

          + Tự chọn:                                           6/9 tín chỉ           

-          Niên luận và khoá luận tốt nghiệp:                                    8 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :