Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bành Quốc Tuấn
Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bành Quốc Tuấn              

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/5/1979                                                

4. Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 3208/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài

8. Chuyên ngành: Luật Quốc tế                                     

9. Mã số: 62 38 60 01                               

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Diến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tiếp tục nghiên cứu và phân tích những cơ sở khoa học đối với việc hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong bối cảnh yêu cầu điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam ngày càng cấp thiết.

- Nghiên cứu và phân tích nội dung của các điều ước quốc tế tiêu biểu, pháp luật của một số quốc gia điển hình về vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

- Phân tích và đánh giá các ưu điểm và hạn chế của pháp luật hiện hành về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong mối liên hệ so sánh với các quy định của các điều ước quốc tế có liên quan, pháp luật của một số quốc gia trên thế giới.

- Phân tích và đánh giá kết quả thực tiễn công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trong những năm gần đây, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đối với kết quả đạt được.

- Đề xuất phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật Việt Nam về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường của Việt Nam và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình hoàn thiện các quy định pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung nội dung các Hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết giữa Việt Nam và các nước về vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của của hai bên ký kết. Đặc biệt là các Hiệp định tương trợ tư pháp ký kết trong giai đoạn trước khi ban hành Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

- Nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật thi hành án dân sự về tổ chức thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài trên thực tế đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài đã được nghiên cứu trong luận án.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Bành Quốc Tuấn (2011), “Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (5), tr. 41-46.

[2] Bành Quốc Tuấn (2011), “Hiện tượng “Lẩn tránh pháp luật” trong Tư pháp quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (14), tr. 22-28.

[3] Bành Quốc Tuấn (2012), “Hoàn thiện quy định về quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (1 +2), tr. 73-77.

[4] Bành Quốc Tuấn (2012), “Quyền thỏa thuận lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội - Luật học T. 28 (03), tr. 169-179.

[5] Bành Quốc Tuấn (2012), “Hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (19), tr. 44-49.

[6] Bành Quốc Tuấn (2012), “Pháp luật áp dụng cho quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài theo Bộ Luật dân sự năm 2005”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (14), tr. 17-22.

[7] Bành Quốc Tuấn (2012), Tư pháp quốc tế (Sách tham khảo), Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội.

[8] Nguyễn Văn Tiến, Bành Quốc Tuấn (2013), “Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài”, Tạp chí Khoa học pháp lý (04), tr. 46-54.

[9] Bành Quốc Tuấn (2013), “Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhận có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (21), tr. 28-34.

 Trần Đỗ - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :