Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Ban
Tên đề tài luận án: “Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:          VŨ VĂN BAN             

2. Giới tính:      Nam

3. Ngày sinh: 10 – 05 – 1972    

4. Nơi sinh: Hải phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc bổ sung giáo viên hướng dẫn và điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ, số 926/QĐ-SĐH, ngày 06/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS.Trần Văn Phòng; TS. Đào Huy Tín

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ khái niệm nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và những yếu tố tác động tới việc nâng cao năng lực tư duy lý luận của họ.

- Đánh giá thực trạng, khái quát một số vấn đề đặt ra cần giải quyết trong nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ ở các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản tiếp tục nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong trong các học viện, trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy triết học và công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo ở các nhà trường quân đội hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu thêm về nhận thức, tư tưởng, tư duy của các đối tượng  khác trong quân đội và vai trò của nhận thức, tư tưởng, tư duy đối với hoạt động của họ trong quân đội; đi sâu nghiên cứu thực trạng, làm rõ nguyên nhân của thực trạng đó và đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tư tưởng, tư duy của các đối tượng ấy trong quân đội.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Vũ Văn Ban (2011), Tư tưởng học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với học viên đào tạo Sĩ quan Hải quân, Tạp chí Khoa học và Huấn luyện Hải quân (1), tr. 12-16.

2. Vũ Văn Ban (2012), Vai trò của tư duy lý luận trong nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ ở các nhà trường quân đội, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (3) , tr. 77-80.

3. Vũ Văn Ban (2013), Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ, Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội (1), tr. 10-13.

4. Vũ Văn Ban (2015),Phát triển nền giáo dục Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự (158), tr. 12-15.

5. Vũ Văn Ban (2015), Giải pháp nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ giảng viên trẻ hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận (226), tr. 101-103.

6. Vũ Văn Ban (2015), Nâng cao năng lực tư duy lý luận của giảng viên trẻ trong các học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr. 130-131,tr. 146.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |