Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Thị Hội
Tên đề tài luận án: “Triết học Phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHAN THỊ HỘI               

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 04/7/1971                                                            

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận NCS số: 2213/2011/QĐ-XHNV -SĐH, ngày 21 tháng 11 năm 2011  của Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV, Đại học QH HN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1148/QĐ-SĐH ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Hiệu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh tên đề tài Luận án Tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: “Triết học Phật giáo qua Tứ Diệu Đế và ý nghĩa của nó

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS            

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG THỊ THƠ, PGS.TS ĐẶNG THỊ LAN

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-   Khái quát lịch sử vấn đề Tứ Diệu Đế trong bối cảnh tư tưởng Ấn Độ cổ đại và sự ra đời giáo lý Phật giáo

-   Phân tích nội dung tư tưởng triết học Phật giáo qua các phạm trù cơ bản của Tứ Diệu Đế

-   Nêu các ý nghĩa triết học – tôn giáo của Tứ Diệu Đế đối với Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam hiện nay

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo nói chung và về tư tưởng triết học - tôn giáo của Phật giáo nói riêng ở trong và ngoài nước. Ngoài ra luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác tổ chức quản lý tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Khái quát nội dung tư tưởng triết học Phật giáo qua Tứ Diệu Đế từ hướng tiếp cận Triết học - tôn giáo.

- Làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản của triết học hiện đại hàm chứa trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo.

- Đánh giá ý nghĩa của tư tưởng triết học Phật giáo qua Tứ Diệu Đế đối với lịch sử phát triển Phật giáo nói chung hay đối với sự phát triển các tông phái Phật giáo nói riêng.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tư tưởng triết học trong Tứ Diệu Đế của Phật giáo đối với đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong bối cảnh của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Phan Thị Hội (2011), “Vấn đề giải thoát giác ngộ qua Tứ Diệu Đế”,  Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (7), tr. 41 - 47.

2. Phan Thị Hội (2013), “Tứ Diệu Đế và việc xây dựng đạo đức trong xã hội hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo ( 2), tr. 26 - 31.

3. Phan Thị Hội (2013), “ Phật giáo với vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (78), tr 47 - 51.

4. PGS.TS  Hoàng Thị Thơ, Phan Thị Hội (2015), “Đóng  góp của Đức Phật qua Tứ Diệu Đế đối với nhận thức tôn giáo Ấn Độ và nhân loại”, Tạp chí Triết học ( 7), tr 29 - 35.

>>>>> Xem thêm bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |