Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Chi Lan
Tên đề tài luận án: Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Chi Lan               

2.Giới tính:  nữ

3. Ngày sinh:     02/01/1974                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4761 /QĐ-KHTN-CTSV ngày 29/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 5015/QĐ-ĐHKHTN ngày 20/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh tên đề tài.

7. Tên đề tài luận án: Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Chuyên ngành:          Quản lý tài nguyên và môi trường       

9. Mã số: 62850101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải, PGS.TS. Trần Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu trên thế giới, ở Việt Nam về điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch.

-  Phân chia lãnh thổ tỉnh Vĩnh Phúc thành 3 vùng và 7 tiểu vùng địa lý tự nhiên. Trên cơ sở phân vùng, luận án đã xác định được một cách rõ nét các điều kiện địa lý và các dạng tài nguyên du lịch đặc trưng của từng vùng và các tiểu vùng.    

- Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu tích hợp thuật toán tính tổng với mô hình tính trọng số theo ma trận tam giác để đánh giá tài nguyên cho mục đích phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc (theo các cấp phân hạng: rất thuận lợi, khá thuận lợi, thuận lợi và kém thuận lợi). Cụ thể:

+ Đánh giá tổng hợp và phân hạng mức độ thuận lợi của điều kiện địa lý và tài nguyên du lịch đối với 7 tiểu vùng;

+ Đánh giá và phân hạng mức độ thuận lợi của tài nguyên đối du lịch sinh thái theo các tiểu vùng;

+ Đánh giá và phân hạng mức độ thuận lợi của tài nguyên đối du lịch văn hóa theo các tiểu vùng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:         

Những kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án, các bản đồ, các đề xuất, giải pháp là những luận cứ khoa học giúp các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách xây dựng định hướng chiến lược, tổ chức không gian phát triển du lịch Vĩnh Phúc theo các vùng, tiểu vùng địa lý tự nhiên trong lãnh thổ của tỉnh.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Lương Chi Lan (2012), ”Cơ sở khoa học cho định hướng phát triển du lịch bền vững tỉnh Vĩnh Phúc”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6, tháng 9/2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 809-814.

[2] Phạm Hoàng Hải, Trần Anh Tuấn, Lương Chi Lan (2012), ”Phát triển du lịch Vĩnh Phúc trong không gian liên kết với Thái Nguyên và Tuyên Quang”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 28 (5S), tr. 22-28.

[3] Phạm Hoàng Hải, Trần Anh Tuấn, Lương Chi Lan (2013), ”Hiện trạng tổ chức lãnh thổ du lịch và định hướng không gian phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, tháng 10/2013, NXB Đại học Thái Nguyên, tr. 672-676.

[4] Lương Chi Lan, Phạm Hoàng Hải, Trần Anh Tuấn (2013), ”Đánh giá hoạt động du lịch tỉnh Vĩnh Phúc trong không gian phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, tháng 10/2013, NXB Đại học Thái Nguyên, tr. 1083-1089.

[5] Lương Chi Lan (2014), ”Phân vùng địa lý tự nhiên phục vụ phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, tháng 11/2014, NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tr. 500-506.

[6] Lương Chi Lan (2014), ”Ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu đánh giá tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30 (6S-C), tr. 559 - 568.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |