Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Thu
Tên đề tài luận án: Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Bùi Thị Thu                               

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh:                 10/05/1973                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 800/QĐ-KL ngày 27/12//2011.       

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án: Luật áp dụng  điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam

8. Chuyên ngành:          Luật Quốc tế                                                    

9. Mã số: 62 38 01 08

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS TS Nguyễn Trung Tín     

                                                            Hướng dẫn phụ:  TS Nguyễn Lan Nguyên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên sâu và có hệ thống các quy định của pháp luật Việt Nam về luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam.

- Luận án phân tích và làm rõ các vấn đề lý luận như khái niệm, bản chất pháp lý, đặc điểm hệ thống các loại nguồn luật của luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam.

- Luận án làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành về luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam (bao gồm cả các quy định của ĐƯQT mà Việt Nam là thành viên, phân tích các bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung nhằm giúp hoạt động xác định luật áp dụng của thương nhân và các cơ quan tài phán tại Việt Nam hiệu quả hơn và phù hợp với thực tiễn.

- Luận án đề xuất các giải pháp tổng quan và cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định chung về luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa, phát triển và chọn lọc các nghiên cứu tổng kết có liên quan trong nước và nước ngoài, đồng thời phù hợp với bối cảnh Việt  Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.          

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng là nguồn tài liệu cho các cơ quan lập pháp tham khảo xây dựng các quy định về Tư pháp quốc tế và hợp đồng thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Luận án cũng có thể được giới nghề nghiệp như thẩm phán, luật sư, trọng tài viên…tham khảo các giải pháp để áp dụng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về luật áp dụng điều chỉnh các hợp đồng thương mại quốc tế cụ thể như hợp đồng đầu tư, hợp đồng thương mại điện tử…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Bùi Thị Thu (2005), “Một số vấn đề về chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo Công ước Rome năm 1980 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (11), tr.70-75.

[2] Bùi Thị Thu (2013),  “Thống nhất hóa nguyên tắc chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng theo Quy định Rome 1, hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Luật học (10)  tr 43

[3] Bùi Thị Thu (2015), “Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về xác định luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng quốc tế trong Dự thảo Bộ Luật Dân sự 2015” Tạp chí Khoa học, Viện Đại học Mở Hà nội (11) tr 55-65.

[4] Bùi Thị Thu (2015), “Xác định luật áp dụng đối với hợp đồng có yếu tố nước ngoài trong trường hợp các bên không thỏa thuận chọn luật” Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (7) tr 65- 72

[5] Bùi Thị Thu (2015), “Bàn về khái niệm luật có mối quan hệ mật thiết nhất trong quan hệ hợp đồng” Tạp chí Dân chủ pháp luật điện tử (13/8/2015)

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Đinh - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |