Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thanh Mai
Tên đề tài luận án: “Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:    TRỊNH THANH MAI             

2. Giới tính:      Nữ

3. Ngày sinh: 17/01/1982   

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: “Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Phạm Ngọc Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ khái niệm ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh, phân tích các cơ sở hình thành và những nội dung cơ bản của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh.

-  Đánh giá thực trạng vận dụng ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh hiện nay: những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của chúng; phân tích các yếu tố tác động và xác định những yêu cầu mới đặt ra cho việc vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh trong quá trình hội nhập quốc tế.

- Phân tích các quan điểm chỉ đạo của Đảng và những nội dung vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hoá Việt Nam, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu liên quan đến ngoại giao văn hóa và ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh tới các nước trong khu vực và trên thế giới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1.     Trịnh Thanh Mai (2014), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới vào xây dựng nền văn hóa dân tộc”, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh (4), tr.3 - 7.

2.     Trịnh Thanh Mai (2015), “Hồ Chí Minh - Nhà ngoại giao kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu - Điện ảnh (7+8), tr.79 - 82.

3.     Trịnh Thanh Mai (2016), “Xây dựng ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí Dạy và Học ngày nay (9), tr.19 - 20 và tr.25.

4.     Trịnh Thanh Mai (2016), “Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cốt yếu”, Tạp chí Triết học (305), tr.69 - 75.

5.     Trịnh Thanh Mai (2016), “Các quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển ngoại giao văn hóa thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị (253), tr.42 - 45.

  1. Trịnh Thanh Mai (2016), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả ngoại giao văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Đối ngoại (86), tr.43 - 45.
  2. Trịnh Thanh Mai (2017), “Về phong cách ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh”, Tạp chí Đối ngoại (91), tr.3 - 5.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   |