Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Mai Hanh
Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập trong đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ MAI HANH  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/9/1979                

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:   605 /QĐ - ĐT, ngày 28/11/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài từ “Quản lý hoạt động kiểm tra – đánh giá đối với đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” thành “Quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập trong đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học Việt Nam” theo quyết định số 1984/QĐ-ĐT ngày  28/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập trong đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                        

9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Đức Ngọc; PGS.TS. Ngô Kim Khôi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về đánh giá trong đào tạo từ xa và vận dụng khoa học quản lý vào quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập của sinh viên trong ĐTTX.

- Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đánh giá thànht quả học tập của sinh viên ở một số trường có đào tạo đại học hệ từ xa.

- Đề xuất được một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập trong đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học Việt Nam có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn trong đào tạo từ xa ở Việt Nam hiện nay.

- Xây dựng khung tham chiếu làm công cụ quản lý và đánh giá công việc của các chủ thể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình đánh giá thành quả học tập trên cơ sở thực tiễn và lý luận quản lý hoạt động đánh giá.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu trong luận án có khả năng ứng dụng trong công tác Quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập trong đào tạo cử nhân hệ từ xa của các trường đại học Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo từ xa ở nước ta

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Việc cập nhật những yêu cầu cuả đổi mới giáo dục cùng với các kết quả nghiên cứu của luận án là những tiền đề để tác giả tiếp tục bổ sung mở rộng hướng nghiên cứu đối với quản lý hoạt động đánh giá thành quả học tập của sinh viên hệ từ xa nói riêng và hệ phi chính quy nói chung

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

14.1. Bài Tạp chí khoa học

[1] Trần Thị Mai Hanh (2012),  Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng Đào tạo Đại học Từ xa đáp ứng nhu cầu xã hội”, Tạp chí quản lý giáo dục, tháng 8/ 2012(39), tr 21 - 24

[2] Trần Thị Mai Hanh (2014), “Xu hướng và cách tiếp cận của Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học hiện nay”, Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, tháng 11/2014 (08), tr24-33.

[3] Trần Thị Mai Hanh (2015), “Phát triển đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, tháng 8/2015 (13), tr.36-47

[4] Trần Thị Mai Hanh (2015), “Renewal of evalution and assessment of learning outcomes of open and distance learning towards model approach”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về ĐTTX: “Distance Education in Human Resource development”. Nha Trang City The Socialist Republic of Vietnam, tháng 9/2015.

[5] Trần Thị Mai Hanh (2016), “Thực trạng và giải pháp đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên hệ từ xa”, Tạp chí khoa học, Viện Đại học Mở Hà Nội, tháng 11/2016 (25), tr.7-18.

[6] Trần Thị Mai Hanh (2016), “Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo theo tín chỉ”, Tạp chí khoa học, Viện Đại học Mở Hà Nội, tháng 12/2016 (26), tr.24-31

[7] Trần Thị Mai Hanh (2017),  Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong đào tạo từ xa theo hướng tiếp cận năng lực”, Tạp chí giáo dục, tháng 9/2017(413), tr 15-17.

14.2. Đề tài nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu đổi mới quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở Khoa đào tạo từ xa Viện đại học Mở Hà Nội, Đề tài NC cấp trường năm 2014. (Chủ nhiệm đề tài)

- Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên ở Khoa Đào tạo Từ xa – Viện Đại học Mở Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trường năm 2015. (Chủ nhiệm đề tài)

- Xây dựng mô hình cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ theo phương thức từ xa ở Viện Đại học Mở Hà Nội, Đề tài NCKH cấp trường năm 2016. (Chủ nhiệm đề tài)

- Xây dựng quy trình phối hợp quản lý đào tạo từ xa giữa Viện Đại học Mở Hà Nội với các cơ sở liên kết đào tạo, Đề tài NCKH cấp trường năm 2013. (Thư ký đề tài).

 Lê Thị Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   |