Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Ngọc Anh
Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo quan điểm chuẩn hóa

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Anh     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24 tháng 3 năm 1971

4. Nơi sinh: Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1068/QĐ-ĐT, ngày 9.tháng.12 năm 2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở Thành phố Hà Nội theo quan điểm chuẩn hóa

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                    

9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                              1. PGS.TS Đặng Xuân Hải

                                                                                2. PGS.TS Phạm Văn Thuần

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần hệ thống hoá, bổ sung và làm sâu sắc hơn lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên THCS nói riêng theo quan điểm chuẩn hóa.

- Xác định được khoảng cách giữa thực trạng đội ngũ giáo viên THCS hiện nay và yêu cầu của đội ngũ giáo viên THCS đáp ứng các tiêu chuẩn trong bộ chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS, phù hợp với bối cảnh đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS ở nước ta theo hướng chuẩn hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng vào việc Phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở Thành phố Hà nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: ...........

- Phạm Ngọc Anh (2014), “Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở khối công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục, (Số đặc biệt), tháng 7 năm 2014, Tr. 27-29.

- Phạm Ngọc Anh (2015), “Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo ở cấp Trung học cơ sở hiện nay”, Tạp chí Cộng sản, (Số 108), tháng 12 năm 2015, Tr. 46-49.

- Phạm Ngọc Anh (2016), “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cầu Giấy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Tạp chí Giáo dục& Xã hội, (Số đặc biệt), tháng 2 năm 2016, Tr. 166-168.

- Phạm Ngọc Anh (2016), “Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Tạp chí Giáo dục& Xã hội, (Số đặc biệt), tháng 6 năm 2016, Tr. 197-199.

- Phạm Ngọc Anh (2016), “Một số yêu cầu cơ bản trong quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, Tạp chí Giáo dục, (Số đặc biệt), tháng 9 năm 2016, Tr. 26-28.

- Phạm Ngọc Anh (2016), “Một số giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp”, Tạp chí Giáo dục, Số 393, tháng 11 năm 2016, Tr. 9-11.

- Phạm Ngọc Anh (2016), “Một số biện pháp kiểm tra, đánh giá giáo viên trung học cơ sở theo chuẩn nghề nghiệp ở thành phố Hà Nội hiện nay”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Số 116, tháng 12 năm 2016, Tr. 17-19

 

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   |