Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Danh Lực
Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN DANH LỰC

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02/05/1974        

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh   số: 1436/QĐ-ĐT, 30/12/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa

(tên luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước)

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                              

9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  1. PGS.TS Trần Khánh Đức; 2. TS. Nguyễn Văn Ly

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(nêu tóm tắt các kết quả mới của luận án)

1) Góp phần hệ thống hóa, bổ sung và làm sâu sắc hơn lý luận về quản lý  hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.

2) Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giáo dục quôc phòng – an ninh tại các trường trung học phổ thông, quản lý phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh  tại các trường trung học phổ thông về quy mô, cơ cấu, trình độ, về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, chế độ chính sách, yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay và những kinh nghiệm thực tiễn.

3) Đề xuất hệ thống biện phát phát triển đội ngũ GV GDQP - AN tại các trường THPT theo quan điểm chuẩn hóa nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay; Khảo nghiệm các biện pháp đó và thử nghiệm một nội dung để kiểm chứng tính cấp thiết, khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đề xuất.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có); Có thể được các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tham khảo để xây dựng và ban hành chuẩn giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh trong các trường trung học phổ thông.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1)   Trần Danh Lực “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở ĐHQGHN” Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 2/2016, tr.105-107

2)   Trần Danh Lực “ Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao chất lượng GDQP cho sinh viên” Tài liệu GDQP, số 36 Quý I/2017, tr.9-12

3)   Trần Danh Lực “ Đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở TTGDQPAN, ĐHQGHN theo yêu cầu chuẩn hóa” Tạp chí Giáo dục, số 402 kỳ 2, 3/2017

4)   Trần Danh Lực “ĐHQGHN thực hiện GDQPAN cho học sinh, sinh viên” Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 9/2017, tr.85-87

5)   Trần Danh Lực “ Nội dung trong công tác đào tạo/bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh trường THPT trong bối cảnh hiện nay” Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kỳ 3, 8/2017

6)   Trần Danh Lực “ Phát triển đội ngũ giáo viên GDQP-AN ở các trường THPT theo quan điểm chuẩn hóa” Tạp chí Giáo dục, số 414 kỳ 2, 9/2017

7)   Trần Danh Lực “ Kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh ở các trường THPT theo quan điểm chuẩn hóa”  Tạp chí Giáo dục, số 418 kỳ 2, 11/2017.

 Lê Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   |