Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đào Thị Hữu
Tên đề tài luận án: “Một số vấn đề triết học về tư duy sáng tạo”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐÀO THỊ HỮU

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/04/1983    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi gì trong quá trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: “Một số vấn đề triết học về tư duy sáng tạo”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS,TS. Nguyễn Văn Huyên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm rõ bản chất của tư duy sáng tạo, chỉ ra đặc điểm, các tính quy luật và yếu tố tác động đến tư duy sáng tạo.

- Luận án đề xuất và phân tích một số yếu tố mới thúc đẩy tư duy sáng tạo như: sự giao lưu, tiếp biến văn hóa; môi trường xã hội có dân chủ; tính chủ thể và tự do nội tâm của chủ thể sáng tạo; bước đầu chỉ ra một số yếu tố chủ quan và điều kiện khách quan thúc đẩy tư duy sáng tạo ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo để giảng dạy, nghiên cứu về tư duy sáng tạo nhằm nâng cao năng lực sáng tạo cho cá nhân, tổ chức.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mở rộng nghiên cứu về tư duy sáng tạo trong các lĩnh vực cụ thể của cuộc sống.

- Vận dụng các kết quả đã đạt được trong luận án để tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của người Việt.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Đào Thị Hữu (2014), “Một số trạng thái tâm lý cản trở tư duy sáng tạo” Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập (7), tr. 74 - 75.

2. Đào Thị Hữu (2014), “Triết lý kinh doanh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, Tạp chí Lý luận chính trị điện tử (7).

3. Đào Thị Hữu (2014), “Một số tiêu chí xây dựng triết lý kinh doanh ngân hàng dưới cách tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện Ngân hàng, NXB Lao động - Xã hội, tr. 69 - 78.

4. Đào Thị Hữu (2016), “Đặc điểm và cách thức phát huy các giải pháp sáng tạo kĩ thuật của nhà nông trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện Ngân hàng, NXB Lao động - Xã hội, tr. 163 - 168.

5. Đào Thị Hữu (2017), “Về bản chất của tư duy sáng tạo”, Tạp chí Triết học (7), tr. 76 - 81.

6. Đào Thị Hữu (2017), “Phát huy dân chủ - động lực của sáng tạo và đổi mới”, Tạp chí lý Lý luận chính trị và truyền thông (9), tr. 17 - 21.

7. Đào Thị Hữu (2017), “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - điều kiện thiết yếu để xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện Ngân hàng, NXB Lao động - Xã hội, tr. 238 - 241.

8. Đào Thị Hữu (2018), “Ý nghĩa và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam từ chỉ số đổi mới sáng tạo”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Học viện Ngân hàng, NXB Lao động - Xã hội, tr. 187 - 195.

9. Đào Thị Hữu (2018), “Những yếu tố ảnh hưởng đến sáng tạo của người Việt hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế, Trường Đại học Hoàng gia Roi Et, Thái Lan, tr. 146 - 159.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   |