Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Tất Lân
Tên đề tài luận án: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BHUTAN VÀ TÁC ĐỘNG QUỐC TẾ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tất Lân.               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/01/1979                       

4. Nơi sinh: Phường Thủy  Phương, Thị Xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ–XHNV Ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

7. Tên đề tài luận án: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BHUTAN VÀ TÁC ĐỘNG QUỐC TẾ

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế;       

9. Mã số: 62 31 02 06.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Tiến Sâm.

(ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên)

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, Luận án tổng hợp các khái niệm và cơ sở lý luận về mô hình phát triển cũng như khái niệm và cơ sở thực tiễn thực thi ở Bhutan và các nước khác.

Thứ hai, Luận án nêu lên các điều kiện khách quan và chủ quan cấu thành mô hình phát triển Bhutan, cũng như nhận định những khó khăn và thách thức của việc phát triển mô hình.

Thứ ba, Luận án phân tích những tác động của mô hình trên bình diện quốc tế, ở phương diện cá nhân, quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế, đồng thời gợi mở cho vấn đề định hướng phát triển bền vững.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

Thứ nhất, Luận án cho rằng với tình trạng cấp thiết của việc giải quyết các vấn nạn về môi trường, cũng như cách đo lường chất lượng phát triển bền vững hiện nay thì mô hình phát triển Bhutan là một mô hình gợi mở tùy điều kiện khách quan và chủ quan của mỗi quốc gia.

Thứ hai, Luận án nêu lên được hướng phát triển bền vũng phù hợp với chính sách, chủ trương phát triển của các mục tiêu thiên niên kỷ, cũng như hướng giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, đo lường chất lượng cuộc sống hiện tại lẫn tương lai.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Tất Lân (2014), “Hệ giá trị tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan và đời sống quốc tế hiện nay”, Tạp chí Đối ngoại - Ban đối ngoại Trung ương (12-62), tr.46-50.

2.   Nguyễn Tất Lân (2015), “Vương quốc Bhutan và Hệ giá trị tổng hạnh phúc quốc gia”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (8-33), tr.32-37.

3.   Nguyễn Tất Lân (2015), “Từ hệ giá trị tổng hạnh phúc Bhutan nghĩ về thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (66), tr.64-67.

4.   Nguyễn Tất Lân (2015), “Phật giáo ảnh hưởng đến hệ giá trị tổng hạnh phúc quốc gia Bu-tan”, Tạp chí Công tác Tôn giáo - Cơ quan của Ban tôn giáo Chính phủ (7-107), tr.57-60.

5.   Nguyễn Tất Lân (2015), “Từ hệ giá trị Tổng hạnh phúc quốc gia Bhutan đến hành động của Liên hợp quốc”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á (10-35), tr.33-39.

6.   Nguyễn Tất Lân (2015), “Sự khác biệt giữa Tổng sản phẩm trong nước và Tổng hạnh phúc quốc gia”, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (71), tr.60-65.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   |