Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cao Thị Thương Huyền
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các cơ sở giam giữ trong Ngành Công an tại khu vực Bắc Trung Bộ và đề xuất các giải pháp thích ứng”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Thị Thương Huyền          

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     25/12/1982                                                                              

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 4761/QĐ-KHTN-CTSV ngày 29/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 255/QĐ-ĐHKHTN ngày 02/02/2015 và Quyết định số 4667/QĐ-ĐHKHTN ngày 30/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với các cơ sở giam giữ trong Ngành Công an tại khu vực Bắc Trung Bộ và đề xuất các giải pháp thích ứng”.

8. Chuyên ngành:  Khoa học Môi trường                                               

9. Mã số: 62440301

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: GS.TS Phạm Quang Cử        

                                                            Hướng dẫn phụ: GS.TS Hoàng Xuân Cơ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

11.1. Về mặt lý luận

- Luận án đã phát triển chỉ số tổn thương với 3 biến số (phơi lộ, độ nhạy cảm và khả năng thích ứng) thành chỉ số tổn thương tối giản, là chỉ số tổn thương thuần túy khí hậu trong đó giả thiết độ nhạy cảm là toàn phần và khả năng ứng phó bằng 0, và sử dụng các kết quả tính toán chỉ số này để đánh giá tính dễ tổn thương của các cơ sở giam giữ  tại khu vực Bắc Trung Bộ.

- Luận án đã đưa ra cách thức phân hạng tổn thương theo ký hiệu và tổ hợp mức độ tổn thương ghi bằng tập hợp các ký hiệu phân hạng tổn thương để biểu thị kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương.

- Luận án đã đề xuất khung thích ứng với biến đổi khí hậu tích hợp với chính sách phát triển của ngành công an.

11.2. Về mặt thực tiễn

- Luận án đã thực hiện đánh giá thực trạng tổng thể các mặt công tác của các cở giam giữ trong ngành Công an tại khu vực Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

- Luận án nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ  bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến một đối tượng nghiên cứu mới là các cơ sở giam giữ trong ngành Công an tại khu vực Bắc Trung Bộ.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

-        Kết quả nghiên cứu của luận án làm cơ sở cho các cấp quản lý trong ngành Công an tham khảo để thực hiện các công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch các cơ sở giam giữ trong ngành Công an, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu ngành Công an, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, tập huấn trong ngành Công an về lĩnh vực biến đổi khí hậu.   

- Khi mở rộng phạm vi nghiên cứu, kết quả đề tài có thể ứng dụng để triển khai xây dựng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào các công tác khác của ngành Công an cũng như của các ngành có hoạt động tương tự.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu chuyên sâu cho một số đối tượng cụ thể (sức khỏe, bệnh tật và tâm sinh lý của cán bộ chiến sĩ và can phạm nhâm, các loại phạm nhân khác nhau; công tác đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công an, cơ sở hạ tầng, lao động sản xuất, môi trường sống…) chịu tác động của biến đổi khí hậu đối với các cơ sở giam giữ ở qui mô khu vực Bắc Trung Bộ hay qui mô rộng hoặc toàn quốc.

- Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với tổng thể các hoạt động đặc thù của ngành Công an.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Cao Thị Thương Huyền (2018), “Đánh giá tác động do biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân”, Tạp chí Công an Nhân dân - Số chuyên đề Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu kỳ 2 (tháng 5), tr 94-97.

[2]  Cao Thị Thương Huyền, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Trọng Hiệu (2018), “Đánh giá điều kiện khí hậu, xu thế biến đổi và kịch bản biến đổi khí hậu đối với các cơ sở giam giữ trong ngành Công an tại khu vực Bắc Trung Bộ”, Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XXI, NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, tr 112-121.

[3]  Cao Thị Thương Huyền, Nguyễn Trọng Hiệu, Trương Thị Thanh Thủy, Trần Thanh Thủy, Nguyễn Anh Tuấn (2017), “Nghiên cứu đề xuất chỉ số xếp hạng tổn thương do biến đổi khí hậu cho Việt Nam”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn (682), tr 31-39.

[4]  Cao Thị Thương Huyền (2017), “Bàn về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và an ninh môi trường”, Tạp chí Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân (11), tr 40-43 .

[5]  Cao Thị Thương Huyền (2016), “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các cơ sở giam giữ trong ngành Công an”, Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường Công an (71), tr 26-29.

 Đức Chu - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   |