Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hải Yến
Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và vận dụng trong chỉnh đốn Đảng hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Yến        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/12/1987                             

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tên đề tài luận án đã thay đổi và được công nhận trong quyết định số 2494/QĐ-XHNV ngày 4/10/2017. Tên chưa thay đổi là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và vận dụng trong chỉnh đốn Đảng hiện nay

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Minh Trưởng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án bước đầu làm rõ khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng; phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng.

- Luận án nghiên cứu một cách hệ thống những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng. Phân tích làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa kỷ luật của Đảng và chỉnh đốn Đảng để từ đó thấy được sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng trong chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trên cơ sở đó, luận án đã rút ra giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng trong sự nghiệp cách mạng và trong giai đoạn hiện nay.

- Trên cơ sở phân tích thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng trong chỉnh đốn Đảng hiện nay và những vấn đề đặt ra, luận án đã đưa ra những giải pháp có tính khả thi nhằm vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng, góp phần tăng cường chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và vận dụng trong chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Hải Yến (2014), “Một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về thi hành kỷ luật của Đảng”, Tạp chí Giáo dục lý luận (222), tr.17-19.

2. Nguyễn Hải Yến (2015), “Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương sáng về thi hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước nghiêm minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr.17-19.

3. Nguyễn Hải Yến (2016), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị (bản điện tử), tháng 4.

4. Nguyễn Hải Yến (2016), “Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Quán triệt Văn kiện Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường Đại học, 234/QĐ-NXBĐHKTQD, tr. 426-433.

5. Nguyễn Hải Yến (2017), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và ý nghĩa với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (11), tr. 27-31.

6. Nguyễn Hải Yến (2018), “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò kỷ luật của Đảng đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận Chính trị Quân sự (3), tr. 11-13.

7. Nguyễn Hải Yến (2018), “Đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, 1821-2018/CXPIPH/03-127/LĐXH, Nxb Lao động - Xã hội, tr.220 -226.

8. Nguyễn Hải Yến (2018), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật của Đảng và giá trị tư tưởng đó đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”, Sách chuyên khảo: Tư tưởng Hồ Chí Minh giá trị và vận dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.64-88.

 

 Nguyễn Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   |