Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thu Thủy
Tên đề tài luận án: Báo chí với vấn đề tổ chức xây dựng đảng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ THU THỦY

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/6/1979

4.  Nơi sinh:  Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2436/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 08/11/2012,  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1013/QĐ-XHNV, ngày 13/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội về việc hết thời hạn học tập và nghiên cứu cho nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Báo chí với vấn đề tổ chức xây dựng đảng

8.  Chuyên ngành: Báo chí học

9. Mã số: 60 32 01 01

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương;  PGS, TS. Nguyễn Thế Kỷ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của báo chí với công tác xây dựng đảng nói chung và tập trung vào công tác tổ chức xây dựng đảng; mối quan hệ giữa báo chí và tổ chức xây dựng đảng; mối quan hệ giữa báo chí Việt Nam và tổ chức đảng; tác động của thông điệp về vấn đề tổ chức xây dựng đảng đến với công chúng; giải pháp và đề xuất kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo chí tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng trên báo chí ở nước ta hiện nay.

Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa báo chí và công tác tổ chức xây dựng đảng. Luận án khảo sát, nghiên cứu nội dung thông điệp và hình thức thể hiện của một số  tác phẩm báo chí đăng trên báo in, điện tử về vấn đề tổ chức xây dựng đảng.

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu hệ thống tài liệu trong nước và ngoài nước, văn kiện, giáo trình, sách tham khảo về báo chí truyền thông và công tác tổ chức xây dựng đảng. Phương pháp phân tích nội dung thông điệp báo chí. Phương pháp điều tra xã hội học. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia… để triển khai các nhiệm vụ luận án đặt ra.

Các kết quả chính:

- Luận án làm phong phú thêm lý luận chung về báo chí và báo chí với vấn đề tổ chức xây dựng đảng. Luận án phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa báo chí và chính trị (xây dựng Đảng). Sự tác động qua lại, biện chứng giữa báo chí và chính trị. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nền báo chí cách mạng Việt Nam.

- Luận án phân tích, đánh giá, khái quát vị trí, vai trò của báo chí trong hệ thống tổ chức đảng và vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của từng cơ quan báo chí.

- Luận án nêu thực trạng báo chí ở Việt Nam (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân) tuyên truyền về xây dựng đảng và xây dựng đảng về tổ chức.

- Tác động của thông điệp về về tổ chức xây dựng đảng trên báo chí đối với công chúng.

- Luận án đề xuất giải pháp để nâng cao vai trò, vị trí của báo chí trong tuyên truyền về xây dựng đảng, về tổ chức xây dựng đảng.

- Luận án đề xuất, kiến nghị với Đảng; các cấp uỷ, tổ chức đảng; các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí về việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp như thế nào để báo chí thực sự được tiếp cận với những thông tin về xây dựng đảng và tổ chức xây dựng đảng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phục vụ công tác xây dựng đảng trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức hiệu quả nhất.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án là công trình khảo sát, nghiên cứu, phân tích tác phẩm báo chí, trong đó tập trung loại hình báo in, báo điện tử một cách có hệ thống khi viết về vấn đề tổ chức xây dựng đảng.

Luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về báo chí truyền thông trong nước.

Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ những người làm báo và quản lý báo chí.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1) Trần Thị Thu Thủy (2012), “Làm gì để tuyên truyền về xây dựng đảng hiệu quả?”, Tạp chí Người làm báo (342), tr.36-37.

2) Trần Thị Thu Thủy - Trần Đình Huỳnh (2014), “Báo chí với cách mạng”, Tạp chí Xây dựng Đảng (6), tr.7-9.

3) Trần Thị Thu Thủy (2014), “Đào tạo, bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên viết về xây dựng Đảng”, Tạp chí Tuyên giáo (7), tr.27-29.

4) Trần Thị Thu Thủy (2015), “Giá trị thẩm mỹ và sứ mệnh cao cả của báo chí”, Tạp chí Cộng sản (102), tr.23-26.

5) Trần Thị Thu Thủy (2016), “Đào tạo phóng viên viết về xây dựng Đảng”, Tạp chí Xây dựng Đảng (6), tr.29-32.

6) Trần Thị Thu Thủy (2014), “Báo chí với công tác tăng cường tri thức trẻ về làm phó chủ tịch xã ở miền núi”,  Kỷ yếu Hội thảo Báo chí vì sự phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi, Báo Dân tộc và phát triển, Báo Tuyên Quang tổ chức, tháng 8, tr.15-18.

7) Trần Thị Thu Thủy (2014), “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên viết về xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học người làm báo trong kỷ nguyên số, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, tháng 4, tr.79-85.

8) Thành viên, Thường trực Tổ Biên tập bổ sung, sửa đổi đổi Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 3418-QĐ/BTCTW, ngày 30/7/2018.

9) Tham gia Tổ Biên tập bổ sung, sửa đổi Quy định số 219-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; Quyết định số 2456-QĐ/BTCTW, ngày 01/3/2018.

10) Tham gia Tổ Biên tập bổ sung, sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Quyết định số 3420-QĐ/BTCTW, ngày 30/7/2018.

 

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   |