Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Minh Tâm
Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Minh Tâm        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/10/1984                           

4. Nơi sinh: Hà Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV ngày 13/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án chính thức đề nghị bảo vệ cấp nhà nước:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Huyên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội.

- Luận án bước đầu làm rõ khái niệm “công bằng xã hội” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

- Luận án nghiên cứu một cách hệ thống những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội. Bao gồm: vị trí, vai trò của công bằng xã hội; nội dung thực hiện công bằng xã hội trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; điều kiện thực hiện công bằng xã hội. Từ đó, rút ra giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội. Đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng xã hội.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Công bằng xã hội trong chủ nghĩa xã hội

- Công bằng xã hội trong phát triển bền vững

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.      Vũ Thị Minh Tâm, Nguyễn Đình Nguyên (2015), “Tác động của kinh tế thị trường đến thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (2), tr. 32-38.

2.      Vũ Thị Minh Tâm (2015), “Thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục lý luận (226), tr. 4-6.

3.      Vũ Thị Minh Tâm (2016), “Gắn quản lý phát triển xã hội với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội - nhận thức mới của Đảng về công bằng xã hội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Quán triệt Văn kiện Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường Đại học, 234/QĐ-NXBĐHKTQD, tr. 180-189.

4.      Vũ Thị Minh Tâm (2016), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm đem lại cơ hội học tập cho tất cả mọi người”, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt tháng 3), tr. 2-5.

5.      Vũ Thị Minh Tâm (2016), “Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hiện công bằng xã hội trong lĩnh vực giáo dục nhằm đưa các dân tộc thiểu số tiến kịp dân tộc đa số”, Tạp chí Khoa học giáo dục (130), tr. 67-70.

6.      Vũ Thị Minh Tâm (2016), “Thực hiện công bằng xã hội trong chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (số tháng 10), tr. 35-38.

7.      Vũ Thị Minh Tâm (2016), Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hiện công bằng xã hội, Tạp chí Tuyên giáo (bản điện tử), tháng 6.

8.      Vũ Thị Minh Tâm (2017), Biện chứng giữa quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội theo quan điểm đại hội lần thứ XII của Đảng, Tạp chí Cộng sản (126), tr. 50-55

 

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |