Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Minh Tùng
Tên đề tài: Hình phạt tiền trong Luật hình sự Việt Nam

1. Họ tên: Lê Minh Tùng                                                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/10/1979                                                4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 4867/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: Nghiên cứu sinh đã gia hạn học tập (03 lần) với các Quyết định gia hạn số 553/QĐ-ĐHQGHN ngày 05/02/2018, Quyết định gia hạn số 107/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/01/2019, Quyết định gia hạn số 3331/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2019 của của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Hình phạt tiền trong Luật hình sự Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự           9. Mã số: 938 01 01.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Quốc Toản

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

Luận án là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học nghiên cứu một cách toàn diện về đề tài: “Hình phạt tiền trong Luật hình sự Việt Nam”. Luận án giải quyết những vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn về hình phạt tiền trong luật hình sự (LHS) Việt Nam với những đóng góp sau:

Một là, hệ thống hóa và đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về hình phạt tiền.

Hai là, xây dựng hệ thống lý luận về hình phạt tiền trong LHS, trong đó làm sáng tỏ những nhận thức mang tính khái quát như khái niệm, đặc điểm, mục đích, vai trò của hình phạt tiền, quyết định hình phạt tiền; miễn, giảm hình phạt tiền.

Ba là, đánh giá toàn diện quy định Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam hiện hành về hình phạt tiền.

Bốn là, đánh giá toàn diện thực tiễn và hiệu quả áp dụng quy định về hình phạt tiền, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng hình phạt tiền.

Năm là, đưa ra yêu cầu hoàn thiện quy định BLHS về hình phạt tiền và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng, thi hành hình phạt tiền trong thực tiễn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những kết quả nghiên cứu, những đề xuất, giải pháp trong luận án sẽ góp phần hoàn thiện lý luận, hoàn thiện pháp luật về hình phạt tiền, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền trong thực tiễn.

Những kết quả mà luận án đạt được sẽ có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo có giá trị cho cán bộ làm công tác thực tiễn, cho các nhà lập pháp, cho giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu về hệ thống hình phạt áp dụng với pháp nhân và thực thể nhân tạo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Minh Tùng (2018), “So sánh hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự Việt Nam và Bộ luật Hình sự Cộng hòa Liên bang Đức”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 23/2018, tr. 38-42.

- Lê Minh Tùng (2018), “Comparison of the fine penalty in Criminal Code of Vietnam and Criminal Code of China”, Tạp chí The People’s Police số 4/2018, tr.26-30.

- Lê Minh Tùng (2019), “Hình phạt tiền trong Luật hình sự một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Tạp chí Nội chính số 71/2019, tr.52-60.

 Hà Thắng
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   |