Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Toàn Thắng
Tên đề tài: Phép gần đúng eikonal cho các quá trình tán xạ năng lượng cao trong lý thuyết trường lượng tử.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Toàn Thắng                             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/9/1976                                                             4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4438/QĐ-ĐHKHTN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 4735/QĐ-ĐHKHTN ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Phép gần đúng eikonal cho các quá trình tán xạ năng lượng cao trong lý thuyết trường lượng tử.

8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán  

9. Mã số: 9440130.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn; PGS.TS. Nguyễn Như Xuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Dựa vào phương trình chuẩn thế Logunov-Tavkhelidze, lý thuyết nhiễu loạn cải biến đã được hoàn thiện và phát triển. Đã tìm được biểu diễn eikonal cho biên độ tán xạ chủ chốt và các số hạng bổ chính tại vùng năng lượng cao và xung lượng truyền cố định.

- Đã nhận được biểu thức Glauber cho biên độ tán xạ của hạt Dirac trong biểu diễn Foldy – Wouthuysen. Biên độ tán xạ là tổng hai số hạng, tương ứng với không quay spin và quay spin trong quá trình tán xạ.

- Đề xuất một phương pháp nghiên cứu tán xạ của hạt pion vô hướng trên hạt nucleon với moment từ dị thường trong khuôn khổ của phương pháp tích phân phiếm hàm trong lý thuyết trường lượng tử. Đã nhận được biểu diễn eikonal của biên độ tán xạ trong vùng năng lượng cao, bao gồm hai số hạng tương ứng với không quay spin và quay spin trong quá trình tán xạ.

- Đã thu được công thức cho pha giao thoa cho bài toán tán xạ trên tổng hai thế khác nhau: Gauss-Coulomb và Yukawa-Coulomb. Kết quả thu được trùng với kết quả của Bethe đã thu được bằng phương pháp chuẩn cổ điển.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Việc hoàn thiện và phát triển lý thuyết nhiễu loạn cải biến giúp tìm được số hạng chính và các số hạng bổ chính của biên độ tán xạ đối với trường hợp hằng số tương tác tăng theo năng lượng, mở ra khả năng áp dụng được cho hấp dẫn lượng tử.

- Kết quả biên độ tán xạ năng lượng cao thu được có thể được sử dụng để giải thích một số lượng lớn số liệu thực nghiệm hiện nay liên quan đến spin và cấu trúc nội tại của hạt.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục phát triển lý thuyết nhiễu loạn cải biến, mở rộng tính toán đến các bổ chính bậc cao hơn.

- Mở rộng các kết quả đã thu được cho bài toán tán xạ ở trường hấp dẫn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Nguyen Suan Han, Nguyen Nhu Xuan, Vu Toan Thang (2014), “High Energy Scattering of Particles with Anomalous Magnetic Moment in Quantum Field Theory”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 30(3), pp 37-48.

Nguyen Suan Han, Nguyen Nhu Xuan, Vu Toan Thang (2015), “Coulomb-nuclear Interference and Partial Wave Method”, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics 31(1S), pp 108-114.

Nguyen Suan Han, Le Anh Dung, Nguyen Nhu Xuan, Vu Toan Thang (2016), “High Energy Scattering of Dirac Particles on Smooth Potentials”, International Journal of  Modern Physics A 31(23), pp 1650126-1(18 pages).

Nguyen Suan Han, Nguyen Nhu Xuan, Vu Toan Thang (2017), “Applying the Modified Pertubation Theory to High Energy Scattering in the Quasipotential Approach”, Journal of Physical Science and Application 7(4), pp 47-58.

Vu Toan Thang (2019), “The Corrections to the High Energy Scattering in the Framework of Modified Pertubation Theory”, Scientific Journal of Hanoi Metropolitan University 35, pp 72-82.

 Hoàng Oanh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   |