Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Kim Huyền
Tên đề tài: Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hydrotalcite chứa Cu, Ni, Cr đối với phản ứng oxy hóa styren

1. Họ và tên: Lê Thị Kim Huyền                                      2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 04/02/1980                                                4. Nơi sinh: Phú Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2875/QĐ-ĐHKHTN ngày 07/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hydrotalcite chứa Cu, Ni, Cr đối với phản ứng oxy hóa styren.”

8. Chuyên ngành: Hóa dầu                                            9. Mã số: 9520301.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Tiến Thảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã chỉ ra vai trò hoạt động của đồng, nickel và chromi trong và ngoài mạng lớp bát diện hydroxide Mg-Al-(OH)x là khác nhau trong phản ứng oxy hóa styren.

- Nghiên cứu chỉ ra ion Cu2+ được cố định trong cấu trúc mạng của các mẫu xúc tác hydrotalcite là tâm hoạt động xúc tác chọn lọc đối với sản phẩm styren oxide với tác nhân oxy hóa tert-butyl hydrogen peroxide, trong khi, ion Ni2+ thực hiện quá trình oxy hóa styren tạo thành benzaldehyde với tác nhân oxy hóa hydrogen peroxide ở cùng điều kiện phản ứng.

- Biến tính Mg-Al-CO3 bằng cách thay thế nhôm trong các tấm brucite bằng Cr3+ dẫn đến sự hình thành các ion Cr (III) và Cr (VI) trong và ngoài lớp hydroxide kép Mg-Al-(OH)x của xúc tác hydrotalcite. Các ion chromium (III) ngoài mạng là các tâm hoạt động xúc tiến cho quá trình oxy hóa styren tạo thành benzaldehyde và các sản phẩm phụ khác như acid benzoic, phenyl glycol… trong khi các ion Cr (III) nằm trong mạng xúc tiến cho quá trình epoxy hóa styren tạo thành styren oxide. Cũng chứng minh được rằng, ion Cr (VI) nằm ngoài cấu trúc mạng hydrotalcite có hoạt tính kém đối với phản ứng oxy hóa styren thành benzaldehyde. Sự cố định ion chromi trong mạng tinh thể hydrotalcite làm cho chúng không bị rửa trôi trong quá trình oxy hóa styren với tác nhân oxy hóa hydrogen peroxide ở nhiệt độ thấp. Nghiên cứu đã tìm ra điều kiện thực nghiệm thích hợp cho phản ứng oxy hóa styren trên dãy xúc tác Mg-Cr-Al-CO3.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Nghiên cứu chế tạo hai dãy xúc tác hydrotalcite Mg-Al-CO3 biến tính bởi các ion kim loại chuyển tiếp Cu2+, Ni2+, Cr3+ theo phương pháp đồng kết tủa có khả năng thực hiện phản ứng oxy hóa styren ở điều kiện êm dịu nhằm tạo ra hai sản phẩm chính styren oxide và benzadehyde là các hợp chất trung gian được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: hóa chất, dược phẩm, hương liệu, mỹ phẩm, hóa chất nông nghiệp và các phụ gia khác.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đi sâu, mở rộng nghiên cứu chế tạo các hệ xúc tác hydrotalcite mới với các hợp phần kim loại khác nhau được biến tính bằng các ion kim loại chuyển tiếp và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxy hóa các hydrocacbon thơm khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen (2015), “Catalytic activity of Mg-Cu-Al hydrotalcite catalysts in the styren oxydation”, Viet Nam Journal of chemistry, Vol. 53(4e1), pp. 64-69.

[2] Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen (2015), “Catalytic oxidation of styrene over Cu-doped hydrotalcites”, Chemical Engineering Journal, Vol 279, Pages. 840 – 850.

[3] Le Thi Kim Huyen, Nguyen Tien Thao (2017), “Comparative activity of Cu and Ni-doped Mg/Al hydrotalcite – like catalysts in the oxydation of styren”, Viet Nam Journal of chemistry, Vol. 55(5E3,4), pp. 489-493.

[4] Le Thi Kim Huyen, Nguyen Tien Dat, Nguyen Tien Thao (2018), “Synthesis and characteristics of Mg-Ni-Al-CO3 hydrotalcites for the oxidation of styren”, Viet Nam Journal of chemistry, Vol. 56(2), pp. 203-207.

[5] Lê Thị Kim Huyền, Nguyễn Tiến Thảo (2018), “Ảnh hưởng của pH đến quá trình tổng hợp hydrotalcite Mg-Cu-Al ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng oxy hóa styren”, Tạp chí Hóa học, Vol. 56(3), pp. 312-317.

[6] Le Thi Kim Huyen, Tran Le Huy, Nguyen Tien Thao (2018), “Liquid oxydation of styren Mg-Cu-Al layered double hydroxide catalysts”, Viet Nam Journal of Catalysis and Adsorption, Vol. 7(3), pp. 25-30.

[7] Lê Thị Kim Huyền, Hoàng Phương Anh, Nguyễn Tiến Thảo (2018), “Oxy hóa pha lỏng styren với H2O2 được xúc tác bởi hydroxyt lớp kép chứa các anion [CO32-] hay [Cr2O72-]”, Tạp chí Hóa học, Vol. 56(6E1), pp. 235-238.

[8] Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen (2019), “Enhanced catalytic performance of Cr-inserted hydrotalcites in the liquid oxidation of styrene”, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol 73, Pages. 221-232.

 Phương Hoa
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   |