Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Nhiệm vụ chiến lược  >   Nội dung chi tiết  >   Duy trì và phát triển
Phát triển bền vững ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế

Đánh giá mức độ đạt chuẩn quốc tế của ngành, chuyên ngành
1. Đánh giá kết quả, mức độ thành công của đề án thành phần và mức độ đạt chuẩn quốc tế của ngành, chuyên ngành dựa vào:
a) Sản phẩm được quy định tại Điều 3 của Quy định này;
b) Tiêu chí cận kề chuẩn quốc tế theo Phụ lục 1 của Quy định này;
c) Kết quả kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.
2. Các bài học, kinh nghiệm thành công, các rủi ro, điểm yếu cần khắc phục.
Duy trì hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các ngành, chuyên ngành đã đạt chuẩn quốc tế
1. Đảm bảo nguồn tài chính, trong đó có một tỷ lệ hợp lý từ nguồn thu học phí, nguồn thu từ các hoạt động khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các đơn vị để duy trì và phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý tiên tiến và phát triển nhóm ngành, chuyên ngành, bộ môn, khoa, trường đạt chuẩn quốc tế.
2. Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu cao của xã hội. Triển khai quảng bá và đầu tư để thu hút được người học giỏi trong và ngoài nước theo học các chương trình đạt chuẩn quốc tế và thu hút được các nhà khoa học và cán bộ quản lý giỏi về công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Bổ sung các nguồn tài chính mới để hiện đại hóa, duy trì, phát triển đội ngũ cán bộ, hệ thống chương trình đào tạo, kiểm định, giáo trình, cơ sở học liệu, cơ sở dữ liệu, cơ sở vật chất, hệ thống cơ chế, phương pháp quản trị đại học tiên tiến của đề án thành phần.
4. Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, có chính sách đãi ngộ xứng đáng về tinh thần, vật chất theo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và từ nguồn thu tài chính hợp pháp và bằng chính thương hiệu của mình để duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ có được từ việc triển khai Nhiệm vụ chiến lược
5. Duy trì và phát triển các liên kết và hợp tác có từ đề án thành phần, đồng thời phát triển thêm các hợp tác mới trên cơ sở hai bên cùng có lợi.
6. Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội theo chuẩn quốc tế; triển khai kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế các chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội; thẩm định điều kiện đảm bảo chất lương đối với đề án thành phần nhằm duy trì chuẩn quốc tế, đáp ứng cao nhu cầu đào tạo nhân tài và nhân lực chất lượng cao của đất nước.
7. Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của các cán bộ tham gia thực hiện Nhiệm vụ chiến lược; sử dụng đúng người, đúng việc; phát huy tối đa năng lực sáng tạo của cá nhân, hợp tác, liên kết liên thông  
8. Phân cấp quản lý phù hợp với năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện quy trình quản lý mở hai chiều (top-down và bottom-up) và theo tinh thần quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức, phát triển và sử dụng các nguồn lực mới.
Tiếp tục phát triển thêm các ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế và các đơn vị đạt chuẩn quốc tế
1. Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị từng bước đạt chuẩn quốc tế, xác định các hướng nghiên cứu và đào tạo ưu tiên các ngành, chuyên ngành có các điều kiện cận kề chuẩn quốc tế để lập quy hoạch, hoàn thiện kế hoạch phát triển Nhiệm vụ chiến lược. 
2. Tiếp tục đầu tư phát triển để tất cả các ngành, chuyên ngành trong một khoa đều đạt chuẩn quốc tế, xây dựng nhiều khoa đạt chuẩn quốc tế. Có các biện pháp hợp lý tạo ra sự gắn kết hữu cơ giữa các chương trình đào tạo đã được đầu tư với chương trình đào tạo khác của các bộ môn, khoa để hoàn thành việc xây dựng các đơn vị đầu tiên từ cấp bộ môn đến cấp khoa đạt chuẩn quốc tế.
3. Xem xét đầu tư để một số trường có nhiều hoặc tất cả các khoa đạt chuẩn quốc tế, tiến tới có trường đại học thành viên đạt chuẩn quốc tế trong lộ trình đưa Đại học Quốc gia Hà Nội đạt chuẩn quốc tế.  
4. Phát triển các nguồn lực cần thiết, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trong và ngoài nước để đẩy mạnh Nhiệm vụ chiến lược.
5. Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, chỉ đạo quyết liệt, nâng cao sự tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, người học thực hiện thật tốt Nhiệm vụ chiến lược. 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: