Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu thuộc ĐHQGHN

Triển khai Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018 về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ĐHQGHN thông báo về việc xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ đợt 2 năm 2018 như sau:

1. Về đối tượng được hỗ trợ: người học đang học tập tại ĐHQGHN tính đến ngày 31/12/2018.  

2. Về thời điểm công trình công bố quốc tế và đăng ký SHTT được xem xét hỗ trợ: từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 (bài báo quốc tế phải được xuất bản chính thức, có số trang, volume,…).  

3. Các quy định khác thực hiện theo Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018.

Hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ gửi về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) trước ngày 15/01/2019. Bản mềm gửi về địa chỉ e-mail: hoanhtuan@vnu.edu.vn.

Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN, đợt 2 năm 2018

 VNU Media - Ban KH&CN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   |