Cổng thông tin tuyển sinh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin tuyển sinh năm 2014

- Điểm trúng tuyển đợt 1 và xét tuyển đợt 2 vào ĐHQGHN năm 2014

- Trường đại học Công nghệ điều chỉnh điểm trúng tuyển đợt 1 và xét tuyển đợt 2 năm 2014

- Điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của Khoa Quốc tế năm 2014

 

 NĂM 2014 ĐHQGHN VẪN TUYỂN SINH 3 CHUNG BÌNH THƯỜNG

 

 
ĐẠI HỌC
SAU ĐẠI HỌC
- VNU-USSH tư vấn trực tuyến thi đại học năm 2014 từ ngày 28/2 (16h), ngày 07/3 (16h), ngày 11/3 (16h), ngày 22/3 (09h), chi tiết xem tại tây
- VNU-UEB tư vấn tuyển sinh sau đại học (trực tuyến), nội dung buổi tư vấn xem tại đây
Thông tin liên quan: