Sau đại học
Home   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mạc Minh Quang
Tên đề tài: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt tù chung thân trong luật hình sự Việt Nam

1. Họ và tên: Mạc Minh Quang                                       2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/10/1966                                                4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4643/QĐ- ĐHQGHN ngày 20/12/2013 của Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định thay đổi tên đề tài số 756/QĐ- KL ngày 29/08/2014 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

- Quyết định trả về địa phương số 948/QĐ- KL ngày 29/12/2017 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt tù chung thân trong luật hình sự Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự           9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Lê Văn Cảm

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

Là công trình mới nhất nghiên cứu về hình phạt tù chung thân, những đóng góp mới của luật án đối với khoa học luật hình sự trên phương diện lý luận và thực tiễn thể hiện tập trung ở các nội dung sau:

- Lần đầu tiên xây dựng cơ sở lý luận chuyên sâu về hình phạt tù chung thân, trong đó làm sáng tỏ những nhận thức chung mang tính khái quát về hình phạt này (như khái niệm, ý nghĩa, mục đích, nội dung, điều kiện, cơ sở);

- Đánh giá toàn diện và sâu sắc quy định pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về hình phạt tù chung thân thông qua các phương pháp phân tích, đối chiếu lịch sử, so sánh pháp luật.

- Khảo sát tình hình áp dụng và đánh giá hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự Việt Nam về hình phạt tù chung thân trong thực tiễn xét xử giai đoạn 10 năm (2008 – 2018), phát hiện những hạn chế cơ bản cũng như nguyên nhân của hạn chế đó để làm tiền đề cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về hình phạt tù chung thân.

- Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của hình phạt tù chung thân.

Trong bối cảnh của công cuộc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật hình sự hiện nay, những đóng góp về lý luận cũng như kiến giải lập pháp của luận án càng trở nên có ý nghĩa thiết thực.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Những phân tích, so sánh, đánh giá, kiến giải lập pháp và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù chung thân trong thực tiễn để bảo vệ quyền con người  bằng PLHS ở Việt Nam có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác lập pháp, công tác xét xử trong thời gian tới.

Ngoài ra, với những tính mới và ý nghĩa lý luận, luận án còn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành tư pháp hình sự, là tài liệu tham khảo cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật và là tài liệu mang tính tra cứu cho ngành tư pháp nói riêng, nghiên cứu pháp luật nói chung.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Thực tiễn quy định hình phạt trong Bộ luật hình sự năm 2015 – thực trạng và giải pháp.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Mạc Minh Quang (2019), “Bàn về hình phạt tù chung thân trong luật hình sự Việt Nam”, đăng trên chuyên mục “Luật” của Tạp chí Công thương (Số 15 – Tháng 8/2019), tr 17-20.

2. Mạc Minh Quang (2019), “Quy định hình phạt tù chung thân trong Bộ luật hình sự 2015” đăng trên Chuyên đề “Các kết quả nghiên cứu khoa học & ứng dụng công nghệ” của Tạp chí Công thương (Số 21 – Tháng 11/2019), trang 11-15.

3. Mạc Minh Quang (2019), “Hình phạt tù chung thân trong pháp luật hình sự của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” đăng trên Chuyên đề “Các kết quả nghiên cứu khoa học & ứng dụng công nghệ” của Tạp chí Công thương (Số 22 – Tháng 12/2019), Tr 32-35.

4. GS.TSKH Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang (2019), “Các dạng của nhiều tội phạm trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành và định hướng hoàn thiện” cùng với tác giả GS.TSKH Lê Văn Cảm, đăng trên chuyên mục “Nghiên cứu” của Tạp chí Tòa án nhân dân (Số 15 – 2019), tr 4-15.

5. GS.TSKH Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang (2019) “Về đặc xá và đaị xá trong pháp luật hình sự Việt Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện” cùng với tác giả GS.TSKH Lê Văn Cảm, đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân (Số 23 – 12/2019), Tr 1-10.

6. TSKH.GS Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang. “Phân loại tội phạm hình sự Việt Nam và vấn đề Tiếp tục hoàn thiện chế định này trong tương lai” cùng với tác giả GS.TSKH Lê Văn Cảm, đăng trên Tạp chí Khoa học Kiểm sát (Số 01 – 2020), Tr 8-17.

7. GS.TSKH Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang (2015), “Những kiến giải lập pháp cụ thể về chế định trách nhiệm hình sự, chế định hình phạt và chế định các biện pháp tư pháp hình sự trong dự thảo phần chung Bộ luật hình sự”, đăng trên chuyên mục “Góp ý sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự” của Tạp chí Tòa án nhân dân (Số 4 kỳ II tháng 2/2015), tr 4-11.

8. GS.TSKH Lê Văn Cảm, Mạc Minh Quang (2014), “Các kiến giải lập pháp cụ thể về chế định những trường hợp loại trừ tính chất tội phạm của hành vi trong dự thảo II Phần chung Bộ luật hình sự (sửa đổi)” đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân (Số 18 tháng 9/2014), tr 13-19.

 VNU Media - VNU - LS
  Print     Send
Others