Đảm bảo chất lượng
Home   >  Tin tức  >   Đảm bảo chất lượng  >  
Chương trình hội thảo về đào tạo, đảm bảo chất lượng của tổ chức SHARE

ĐHQGHN nhận được thư mời của tổ chức European Union Support to Higher Education in The ASEAN Region (SHARE) mời tham gia chương trình hội thảo liên quan đến đào tạo, đảm bảo chất lượng. Thông tin về chương trình hội thảo như sau:

1. Chương trình: SHARE “ Peer Multiplier Training” - Training of Trainers Seminar for experts in the field of Teaching and Learning (track 1) và External Quality Assurance (track 2).

2. Thời gian tổ chức: từ 4/6-7/6/2018

3. Địa điểm: Khách sạn Century Park Hotel, Jakarta, Indonesia

4. Thời hạn đăng ký: 12/4/2018

5. Địa điểm gửi hồ sơ: Hồ sơ file mềm và bản scan có chữ ký của người đăng ký tham dự gửi về Ban Đào tạo ĐHQGHN, đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy,  email thuyntl@vnu.edu.vn. 

Thông tin chi tiết về chương trình:

- Call for application

- Annex 1: Application form

- Annex 2: Project proposal

 Ban Đào tạo
  Print     Send