Tin tức chung
Trang chủ   >  Tin tức  >   Tin tức chung  >  
Tăng cường tính chủ động phối hợp kiểm tra chéo trong công tác thanh tra pháp chế toàn ĐHQGHN
Đó là nhận định của Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ Thanh tra và Pháp chế (TT&PC) năm 2019 của ĐHQGHN được tổ chức ngày 27/2/2019 tại ĐHQGHN.

Tham dự Hội nghị có các Trưởng Ban chức năng của ĐHQGHN, thủ trưởng, lãnh đạo phụ trách công tác Thanh tra & Pháp chế và hơn 70 cán bộ làm công tác thanh tra, pháp chế (chuyên trách và kiêm nhiệm) của các đơn vị thuộc ĐHQGHN.

Năm 2018, công tác TT&PC của ĐHQGHN đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của ĐHQGHN.

Đồng chí Trần Trí Trung - Phó Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018. Theo đó, công tác Thanh tra và Pháp chế đã có những định hướng rõ nét, có trọng tâm và lộ trình thực hiện cụ thể. Tích cực đổi mới về nội dung, phương thức thực hiện theo hướng bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN và đơn vị; Kiện toàn hệ thống tổ chức và nhân sự từ đơn vị tới ĐHQGHN; Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý của ĐHQGHN làm cơ sở để triển khai hoạt động công tác Thanh tra và Pháp chế trong toàn hệ thống. Một số đơn vị ĐHQGHN đã triển khai xây dựng, ban hành mới văn bản quản lý nội bộ; các đơn vị trong toàn ĐHQGHN đang thực hiện rà soát để bổ sung, hoàn thiện văn bản phù hợp với quy định của ĐHQGHN; hoàn thành chương trình nâng cao kỷ cương trong quản lý đào tạo và hiện đang tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh kỷ cương trong tổ chức đào tạo.

Đồng chí PhóTrưởng Ban Thanh tra và Pháp chế cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác này. Theo đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra ở nhiều đơn vị, đặc biệt là các đơn vị quy mô nhỏ còn mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất. Thủ trưởng một số đơn vị chưa quan tâm đầy đủ về vai trò, chức năng và nội dung của công tác thanh tra. Đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra và Pháp chế ở các đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa chuyên nghiệp, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong việc thực hiện các mặt công tác Thanh tra và Pháp chế, đặc biệt là hoạt động giám sát nội bộ còn chưa chặt chẽ. Công tác pháp chế trong mô hình ĐHQG còn mới mẻ, trong khi đó vai trò hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện của Ban Thanh tra và Pháp chế còn hạn chế.

Năm 2019, mục tiêu của công tác Thanh tra và Pháp chế là nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác Thanh tra tại ĐHQGHN, góp phần thực hiện thắng lợi, có chất lượng các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của ĐHQGHN và các đơn vị. Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ được tổ chức thường xuyên, bao quát các hoạt động chủ yếu của ĐHQGHN và của đơn vị, kịp thời phát hiện các sai sót, hạn chế để khắc phục, chỉ rõ ưu điểm để phát huy trong từng mảng hoạt động. Công tác pháp chế được tăng cường, tổ chức phổ biến và giám sát chặt chẽ việc thực thi văn bản pháp luật và văn bản quản lý, các quy định của ĐHQGHN. Tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường và nâng cao năng lực bộ máy nhân lực làm công tác thanh tra và pháp chế trong toàn ĐHQGHN; tăng cường giám sát hoạt động tại các đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chia sẻ những thành công, kinh nghiệm trong công tác Thanh tra và Pháp chế cũng như trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế của công tác này ở các đơn vị.

Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cao những kết quả của công tác Thanh tra và Pháp chế đã đạt được trong năm 2018, góp phần tạo môi trường ổn định, thống nhất để có những đổi mới tích cực và thành tựu chung ở ĐHQGHN.

Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn chỉ đạo: Thanh tra Pháp chế toàn ĐHQGHN cần thống nhất quan điểm vai trò và xác định được TT&PC là một khâu quan trọng trong chu trình quản lý. Làm tốt công tác thanh tra pháp chế là cơ sở bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý. Tăng cường tính chuyên nghiệp trong chức năng nhiệm vụ, trong thời gian tới công tác TT&PC tổ chức nhiều công tác tập huấn, bồi dưỡng, kiện toàn bộ máy TT&PC trong toàn ĐHQGHN. Hơn nữa, tăng cường tính phối hợp và chủ động trong công tác kiểm tra chéo giữa các cấp với nhau, chủ động tham mưu tư vấn cho thủ trưởng đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Giám đốc khẳng định, trong những năm qua, lãnh đạo ĐHQGHN luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức thanh tra, pháp chế. Thực hiện tốt công tác thanh tra pháp chế nhằm phòng ngừa, giảm thiểu những thiếu sót, sai phạm có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của ĐHQGHN. 

 

 

 Thùy Dương, ảnh Ngọc Tùng - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   |