Đảng - Đoàn thể
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đảng - Đoàn thể  >  
Đoàn TNCSHCM ĐHQGHN: Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008-2009
Căn cứ kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2008 - 2009 của Thành đoàn Hà Nội, nhằm triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ III, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 như sau :

I. MỤC ĐÍCH

1. Thực hiện có hiệu quả: Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; kế hoach chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu của xã hội”; hướng tới chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Xây dựng Đoàn thanh niên các cấp của ĐHQGHN vững mạnh về tổ chức, chất lượng về hoạt động.

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Giáo dục nâng cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

2. Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đưa các hoạt động của Chi đoàn vào quy củ, nền nếp; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham gia hoạt động.

3. Nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên; thiết thực tham gia tuyên truyền thực hiện các chủ trương lớn của ĐHQGHN; đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp.

4. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”

 

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giáo dục nâng cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên

1.1. Đổi mới phương pháp tổ chức tuyên truyền, quán triệt để nâng cao hiệu quả việc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từ đó nâng cao ý thức chính trị và từng bước kiểm soát nhận thức của đoàn viên, thanh niên.

 Giải pháp cụ thể :

Tổ chức để đoàn viên thảo luận trực tiếp tại các diễn đàn hoặc trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, đồng thời triển khai bài kiểm tra nhận thức của đoàn viên, thanh niên.

 

1.2. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, xã hội và đất nước, coi đây là giải pháp để giáo dục, bồi đắp tinh thần dân tộc, lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

Giải pháp cụ thể :

+ Tổ chức các Diễn đàn mở ở các cấp, đặc biệt triển khai đưa vào sinh hoạt Chi đoàn để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham gia thảo luận, từ đó giúp đoàn viên, thanh niên tự nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội và đất nước.

+ Tăng cường tổ chức và cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, các hoạt động tình nguyện, coi đây là môi trường giáo dục hiệu quả để đoàn viên, thanh niên được  trải nghiệm và tự giáo dục, rèn luyện bản thân.

 

2. Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; đưa các hoạt động của Chi đoàn vào quy củ, nền nếp; tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham gia hoạt động

           

            2.1. Nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, coi đây là giải pháp mấu chốt để nâng cao chất lượng các hoạt động Đoàn

Giải pháp cụ thể :

Tăng cường các hình thức bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp cả về thái độ - trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, khả năng tổ chức và kỹ năng huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động. Trong đó đặc biệt cần tăng cường giao nhiệm vụ cụ thể (có giám sát, kiểm tra, đánh giá) cho từng đồng chí cán bộ Đoàn; cải tiến nội dung và hình thức tổ chức các khoá huấn luyện theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, trang bị đi đôi với việc thực hành các kỹ năng cần thiết cho  cán bộ Đoàn.

 

2.2. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường và đưa các hoạt động của Chi đoàn vào quy củ, nền nếp, coi đây là giải pháp có tính quyết định để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham gia các hoạt động.

Giải pháp cụ thể  :

+ Ban Chấp hành Đoàn các trường đại học, các khoa trực thuộc xây dựng hướng dẫn cụ thể nội dung sinh hoạt Chi đoàn cho cả năm học và chỉ đạo các Chi đoàn thực hiện (đối với các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN thì chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động). Nội dung chỉ đạo tránh chung chung, hình thức, mà cần giao việc, chỉ tiêu cụ thể cho từng công việc và tiến độ thực hiện.  Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đi đôi với công tác kỷ luật, đánh giá thi đua, khen thưởng, gắn trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đoàn với kết quả thực hiện nhiệm vụ (trên cơ sở xếp loại thi đua) của đơn vị.

+ Chỉ đạo quyết liệt việc duy trì sinh hoạt Chi đoàn đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1 lần/1tháng).

+ Ban Chấp hành Đoàn các trường đại học, các khoa trực thuộc tăng cường các hình thức kiểm tra hoạt động Chi đoàn : tổ chức giao ban với các Chi đoàn trong toàn đơn vị; hàng tháng Uỷ ban Kiểm tra Đoàn trường/Đoàn khoa trực tiếp đi kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt của các Chi đoàn; kiểm tra thông qua sổ ghi biên bản sinh hoạt từng tháng; kiểm tra chéo giữa các Chi đoàn v.v…(Đối với các Chi đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN sẽ trực tiếp kiểm tra).

+ Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá, phân loại Chi đoàn, đoàn viên, đồng thời có các hình thức nhằm tuyên dương, khen thưởng những Chi đoàn và đoàn viên tiêu biểu để khích lệ phong trào thi đua trong tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Việc đánh giá phân loại Chi đoàn, đoàn viên và các hình thức khen thưởng phải được công khai trên các kênh thông tin của ĐHQGHN và các đơn vị.

+ Ban Chấp hành  Đoàn các trường đại học, các khoa trực thuộc tăng cường chỉ đạo và giao việc để triển khai tổ chức các hoạt động chủ yếu ở cấp Liên Chi đoàn, Chi đoàn nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên, thanh niên được trực tiếp tham gia hoạt động và thể hiện khả năng của bản thân.

 

3. Nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên; thiết thực tham gia tuyên truyền thực hiện các chủ trương lớn của ĐHQGHN; đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp

3.1. Phát huy vai trò và thế mạnh của Đoàn thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động mang tính xã hội cao để quảng bá hình ảnh ĐHQGHN và các đơn vị thành viên.

 Giải pháp cụ thể :

+ Nâng cao tính chuyên nghiệp, bài bản trong việc triển khai hoạt động ở tất cả các cấp. Các hoạt động (sự kiện) cấp ĐHQGHN và cấp trường/cấp khoa trực thuộc ĐHQGHN cần lựa chọn và có sự đầu tư đúng mức cả về kinh phí, hình thức, nội dung, đặc biệt là công tác truyền thông để nâng tầm quy mô và chất lượng của các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh ĐHQGHN và các đơn vị thành viên của ĐHQGHN tới đông đảo sinh viên trong ĐHQGHN và với xã hội.

+ Phát huy thế mạnh về tính đa ngành, đa lĩnh vực của ĐHQGHN để tổ chức các hoạt động liên kết, hỗ trợ và chi viện cho nhau giữa các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN.

 

3.2. Triển khai các hoạt động nhằm thiết thực tham gia tuyên truyền thực hiện các chủ trương lớn của ĐHQGHN.

Giải pháp cụ thể :

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể đoàn viên, thanh niên ĐHQGHN về Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 của ĐHQGHN.

+ Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tăng cường tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ trẻ, sinh viên về chủ trương của ĐHQGHN chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ; đồng thời sáng tạo xây dựng và triển khai các mô hình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

 

3.3. Triển khai các hoạt động đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp

Giải pháp cụ thể :

+ Các cơ sở Đoàn tăng cường triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cán bộ giảng dạy trẻ tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiên tiến, trang bị cán bộ trẻ làm công tác hành chính những kỹ năng làm việc hiện đại, phong cách ứng xử chuyên nghiệp, góp phần thiết thực tham gia nâng cao trình độ quản trị đại học cho cán bộ trẻ như : tổ chức các buổi thuyết trình về phương pháp giảng dạy hiện đại với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước; tổ chức các khóa đào tạo (đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo trực tuyến - E-learning) về các kỹ năng tư duy hiệu quả, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm...

+ Tích cực tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng toàn diện đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước bằng việc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động trang bị kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống, học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp của sinh viên : tổ chức các hoạt động kết nối sinh viên với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng nhằm thông tin tới sinh viên những kinh nghiệm khởi nghiệp, yêu cầu của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng về nguồn nhân lực, hợp tác đào tạo kỹ năng và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tổ chức…; tổ chức các khoá đào tạo (đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo trực tuyến - E-learning) kỹ năng mềm cho sinh viên (thái độ, kỹ năng giao tiếp, tư duy hiệu quả, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình, đọc sách, tìm kiếm tư liệu trên internet…); phối hợp với Hội sinh viên với sự tài trợ của các doanh nghiệp thành lập hệ thống các Câu lạc bộ với mục đích tạo lập môi trường thực tế để sinh viên được trải nghiệm, được đào tạo và thực hành các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, thành viên của Câu lạc bộ sẽ có cơ hội để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh, tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp.

+ Các cấp bộ Đoàn cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia phát động, cổ vũ, khích lệ đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học.

 

4.  Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực của các hoạt động thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Giải pháp cụ thể :

+ Tiếp tục tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú nhằm giúp đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu sắc về con người, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong cán bộ trẻ và sinh viên gắn với việc thực hiện Cuộc vận động : phát động và tổ chức để đoàn viên, thanh niên đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương của Bác trong cuộc sống, học tập và công tác như thực hành tiết kiệm; tinh thần phấn đấu trong học tập; tinh thần làm việc nghiêm túc, hết mình; chí công, vô tư, khiêm tốn, thật thà; sống nhân ái, biết chia sẻ cộng đồng v.v…coi đây là tiêu chuẩn để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

+ Đoàn các trường đại học và các khoa trực thuộc báo cáo lãnh đạo Nhà trường và chỉ đạo tất cả các Chi đoàn trong đơn vị tổ chức treo ảnh và lời dạy của Bác tại các lớp học. Khuyến khích các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN chủ động báo cáo lãnh đạo tạo điều kiện và đăng ký tổ chức dựng tượng hoặc chân dung Bác tại vị trí phù hợp, trang trọng trong khuôn viên của đơn vị.

 

IV. TIẾN ĐỘ MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

STT

Nội dung công tác

Thực hiện

Thời gian

 thực hiện

1

Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ và bảng tính điểm thi đua năm học 2008 – 2009

Đoàn ĐHQGHN

Trước ngày 30/9/2008

Các cơ sở Đoàn hoàn thành và gửi văn bản về Đoàn ĐHQGHN

Trước ngày 10/10/2008

2

Hội nghị tổng kết năm học 2007 – 2008 và triển khai kế hoạch năm học 2008 – 2009

Đoàn ĐHQGHN

Ngày 20, 21/9/2008

3

Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN hoàn thành, trình Giám đốc ĐHQGHN phê duyệt và chỉ đạo triển khai điểm tại một đơn vị Đề án đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

BTV Đoàn ĐHQGHN

Tháng 10/2008

4

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi đoàn

Các cơ sở Đoàn trực thuộc

Tháng 10/2008

5

Xây dựng bảng tiêu chí phân loại Chi đoàn và đoàn viên

Các cơ sở Đoàn trực thuộc

Tháng 10/2008

6

Xây dựng và triển khai hướng dẫn về lề lối làm việc  của Đoàn ĐHQGHN

BTV Đoàn ĐHQGHN

Tháng 10/2008

7

Xây dựng và triển khai Quy chế Giải thưởng Chi đoàn và đoàn viên tiêu biểu ĐHQGHN

BTV Đoàn ĐHQGHN

Tháng 11/2008

8

Kiểm tra hoạt động Chi đoàn

- BTV, UBKT Đoàn ĐHQGHN

- BTV, UBKT Đoàn các trường, các khoa

Hàng tháng

9

Chỉ đạo sinh hoạt Chi đoàn với chủ đề chủ đề “Trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng, xã hội và đất nước”

Ban Thường vụ Đoàn các trường, khoa trực thuộc

Tháng 11/2008

10

Tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt ĐHQGHN

Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN

Tháng 12/2008

11

Tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên năm 2009

Đoàn các cấp

Tháng 3/2009

12

Tổ chức Tuần lễ văn hóa, thể thao các ĐHQG và Đại học khu vực

- Đoàn TN – Hội SV ĐHQGHN

Tháng 3/2009

13

Tổ chức Olympic Tiếng Anh không chuyên ĐHQGHN mở rộng

- Đoàn TN – Hội SV ĐHQGHN

Tháng 3/2009

14

Triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện năm  2009

Đoàn thanh niên các cấp

Từ tháng 11/2008 – tháng 8/2009

15

Triển khai kế hoạch tổ chức Festival sinh viên Đông Á

- Đoàn TN – Hội SV ĐHQGHN

Từ tháng 11/2008 – tháng 10/2009

16

Triển khai bài kiểm tra nhận thức của đoàn viên, thanh niên

 

Các cơ sở Đoàn trực thuộc

Tháng 4/2009

17

Tổ chức đánh giá, phân loại Chi đoàn và đoàn viên

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN.

- Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn các trường, các khoa.

Tháng 5/2009

18

Tổng kết năm học 2008 – 2009

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn ĐHQGHN.

Báo cáo hoàn thành và nộp về Đoàn ĐHQGHN trước ngày 15/6/2009.

Căn cứ kế hoạch này, Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học của đơn vị mình và tổ chức thực hiện.

 Đoàn ĐHQGHN - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :