Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Xét tặng Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN giai đoạn 2011 – 2015

>>> Tải về văn bản số 2148/ĐHQGHN-KHCN ngày 12/6/2015

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Căn cứ Quy định về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được ban hành kèm theo Quyết định số 3493/QĐ-ĐHQGHN ngày 03/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN (gọi tắt là Quy định 3493), ĐHQGHN thông báo kế hoạch xét tặng Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN (giai đoạn 2011-2015) như sau:

1. Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN được trao tặng 5 năm một lần dành cho công trình hoặc cụm công trình KH&CN (sau đây gọi chung là công trình) đặc biệt xuất sắc, có tầm vóc khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, tiêu biểu cho hoạt động KH&CN của ĐHQGHN, đã công bố trước 31/12/2014.

2. Giải thưởng được trao tặng để khích lệ, tôn vinh những công trình khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng môi trường học thuật thuận lợi, thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN và khẳng định vị thế hàng đầu của ĐHQGHN trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức KH&CN của đất nước.

3. Đối tượng tham gia xét Giải thưởng

a) Công trình KH&CN bao gồm:

- Công trình nghiên cứu khoa học: là công trình nghiên cứu, khám phá các quy luật tự nhiên và xã hội, các phát minh khoa học, các lý thuyết khoa học.

- Công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ: là công trình tạo ra các giải pháp kỹ thuật mới, vật liệu mới, giống mới, sản phẩm mới.

- Công trình ứng dụng KH&CN: là công trình ứng dụng thành công và sáng tạo các thành tựu khoa học – kỹ thuật trong các công trình kinh tế - kỹ thuật.

b) Cụm công trình KH&CN là tập hợp các công trình của cùng một tác giả hoặc các đồng tác giả thuộc một lĩnh vực khoa học hoặc một lĩnh vực áp dụng.

4. Tác giả và phạm vi đóng góp của công trình tham gia xét tặng Giải thưởng

- Tác giả là cá nhân hoặc tập thể trong và ngoài ĐHQGHN công bố có ghi địa chỉ ĐHQGHN.

- Công trình phục vụ trực tiếp nhiệm vụ đào tạo, phát triển tiềm lực KH&CN của ĐHQGHN và đóng góp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Việt Nam.

5. Điều kiện để được xét tặng:

- Tác giả đăng ký phải là tác giả chính của công trình (đứng tên đầu hoặc/và là tác giả đại diện).

- Các công trình đều phải tường minh về tác giả, bản quyền.

- Công trình nghiên cứu khoa học hoặc công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ phải được ít nhất một nhà khoa học có uy tín giới thiệu. Công trình ứng dụng KH&CN phải có văn bản xác nhận, đánh giá của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học.

6. Tiêu chuẩn Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN

6.1. Đối với công trình nghiên cứu khoa học

a) Về giá trị khoa học: Công trình bổ sung được tri thức hoặc có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học, được công bố đạt chuẩn mực quốc tế dưới dạng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín, có chỉ số tác động và trích dẫn cao, hoặc sách chuyên khảo xuất bản tại nhà xuất bản có uy tín, được cộng đồng khoa học đánh giá cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

b) Về giá trị thực tiễn: Đóng góp cho việc tư vấn hoạch định chính sách, chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; tác động đến nhận thức và đời sống xã hội. Hình thành nên hướng nghiên cứu mới hoặc góp phần vào việc làm chủ hoặc phát triển công nghệ tiên tiến.

6.2. Đối với công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ

a) Về giá trị công nghệ: Công trình giải quyết các vấn đề công nghệ, tạo ra được công nghệ mới cao hơn công nghệ tương tự đang được áp dụng tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc được cấp bằng sáng chế, chứng nhận giải pháp hữu ích.

b) Về giá trị thực tiễn: Công trình góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩn KH&CN của ĐHQGHN; có khả năng chuyển giao.

6.3. Đối với công trình ứng dụng KH&CN

a) Về giá trị KH&CN: Xây dựng được mô hình tổng thể với các giải pháp triển khai phù hợp hoặc tạo ra những cải tiến kỹ thuật để ứng dụng thành công và sáng tạo các công nghệ tiên tiến trong các công trình lớn của bộ, ngành, địa phương.

b) Về giá trị thực tiễn: công trình phải có sản phẩm có giá trị kinh tế cao, có khả năng triển khai sản xuất quy mô hàng hóa, được đơn vị ứng dụng kết quả xác nhận về hiểu quả sản phẩm.

7. Kế hoạch xét giải thưởng:

7.1.  Các tập thể và cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét giải thưởng tại đơn vị trước ngày 31/10/2015.

7.2. Các đơn vị tổ chức xét các Giải thưởng tại các hội đồng cấp cơ sở theo Quy định về Giải thưởng KH&CN của ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quy định 3493; hoàn thành hồ sơ các đề cử Giải thưởng và báo cáo kết quả về ĐHQGHN (qua Ban KHCN), bản mềm gửi về địa chỉ email: hoangdt@vnu.edu.vn trước ngày 31/12/2015. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng bao gồm:

- Đơn đăng ký xét tặng Giải thưởng (Mẫu 01/GT.KHCN), có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (quản lý trực tiếp nhân sự) thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm, doanh nghiệp KH&CN thành viên và trực thuộc ĐHQGHN đề cử.

- 01 Bản chính là 09 bản sao công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng.

- Bản thuyết minh giá trị KH&CN của công trình (Mẫu 02/GT.KHCN) bằng tiếng Việt.

- Lý lịch khoa học của các tác giả.

- Bản xác nhận danh sách tác giả (đối với công trình khoa học tập thể đề nghị xét tặng Giải thưởng).

- Văn bản giới thiệu của các nhà khoa học có uy tín về công trình đăng ký xét tặng Giải thưởng (đối với công trình nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ); Văn bản xác nhận, đánh giá của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đơn vị ứng dụng kết quả của công trình khoa học (đối với công trình ứng dụng KH&CN).

- Văn bản báo cáo kết quả xét Giải thưởng cấp cơ sở và đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thành viên, trực thuộc.

- Các tài liệu minh chứng khác có liên quan.

7.3. ĐHQGHN tổ chức xét chọn các công trình cấp ĐHQGHN trên cơ sở các đề xuất của các đơn vị thành viên, trực thuộc, hoàn thành trước 30/4/2016.

7.4. ĐHQGHN dự kiến công bố và trao Giải thưởng KH&CN ĐHQGHN vào dịp kỉ niệm 110 năm thành lập Đại học Đông Dương – ĐHQGHN (16/05/2016) và ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ 3 (18/5/2016).

8. Quyền lợi của cá nhân và tập thể được tặng Giải thưởng: được nhận Bằng chứng nhận của Giám đốc ĐHQGHN và tiền thưởng kèm theo.

Quy định 3493 tham khảo tại: http://www.vnu.edu.vn/home/?netoffice/N2167/34 93-Qd-dHQGHN.htm

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các nhà khoa học trong đơn vị, triển khai thực hiện đúng quy định và kế hoạch./.

 VNU Media - Ban KHCN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   |