Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Hải Thanh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang xúc tác của một số vật liệu perovskite Bi0.5A0.5TiO3 nhằm ứng dụng trong xử lý môi trường

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Hải Thanh  

2.Giới tính:       Nữ

3. Ngày sinh:    28/12/1978                                                       

4. Nơi sinh:       Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4050/QĐ-KHTN- ngày 19/9/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định gia hạn số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 và số 597/QĐ-ĐHKHTN ngày 06/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.    

Quyết định số 4997/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên buộc thôi học và trả nghiên cứu sinh về cơ quan công tác

7. Chuyên ngành:  Quang học                                       

8. Mã số: 9440130.05

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:            Hướng dẫn chính: PGS. TS. Phùng Quốc Bảo   

                                                               Hướng dẫn phụ: PGS. TS. Đặng Đức Dũng

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Xây dựng thành công quy trình chế tạo hệ vật liệu quang xúc tác sắt điện BAT bằng phương pháp sol-gel.

Chế tạo thành công hệ vật liệu sắt điện có cấu trúc perovskite Bi0.5A0.5TiO3 và Bi0.5A0.5TiO3 biến tính bằng pha tạp kim loại chuyển hợp thức, đơn pha cấu trúc.

Khảo sát các tính chất vật lý vật lý và tính chất quang của các vật liệu đã chế tạo được.

Vật liệu Bi0.5A0.5TiO3 thể hiện tính chất quang xúc tác với hiệu suất đạt 84% và Bi0.5A0.5TiO3 biến tính thể hiện hoạt tính quang xúc tác trong vùng sóng dài.

Hệ Bi0.5A0.5TiO3 thể hiện hoạt tính kháng khuẩn với vi khuẩn E. coli, là một tính chất mới.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Hệ vật liệu Bi0.5A0.5TiO3 có thể ứng dụng trong xử lý môi trường nước ô nhiễm chất hữu cơ và vi sinh vật.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu các vật liệu Bi0.5A0.5TiO3 (A = K, Li) biến tính và tổ hợp các vật liệu thuần nhằm cải thiện hiệu suất quang xúc tác.

Tính toán lý thuyết để thiết kế vật liệu biến tính, định hướng trong chế tạo nhằm nâng cao hiệu suất quang xúc tác trong vùng khả kiến.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

Lê Thị Hải Thanh, Đặng Bá Tùng, Nguyễn Hoàng Tuấn, Dương Văn Thiết, Sunglae Cho, Phùng Quốc Bảo, Đặng Đức Dũng (2015), “Nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt điện không chì Bi0.5A0.5TiO3 pha tạp Cr và khảo sát đặc trưng vật lý của chúng”, SPMS2015 Tp. Hồ Chí Minh (SPMS2015), p.110-113.

Le Thi Hai Thanh, Dang Ba Tung, Nguyen Hoang Viet, Luong Huu Bac, Phung Quoc Bao, Nguyen Hoang Tuan, and Dang Duc Dung (2016), “Influence of sintering temperature on phase formantion and optical properties of lead-free ferroelectric Bi0.5A0.5TiO3 materials”, Journal of Science and Technology 54 (1A), pp. 104-111.

Le Thi Hai Thanh, Nguyen Hoang Tuan, Luong Huu Bac, Phung Quoc Bao, and Dang Duc Dung (2016), “Influence of growth condition on the microstructural, phase stability and optical properties of lead-free ferroelectric Bi0.5A0.5TiO3 materials”, Communication in Physics 26(1), pp. 51-57.

Luong Huu Bac, Le Thi Hai Thanh, Nguyen Van Chinh, Nguyen Tri Khoa Duong Van Thiet, Trinh Van Trung, Dang Duc Dung (2016), “Tailoring the structural, optical properties and photocatalytic behavior of ferroelectric Bi0.5A0.5TiO3 nanopowders”, Materials Letters 164, pp. 631-635.

L.T.H. Thanh, N.B. Doan, L.H. Bac, D.V. Thiet, S. Cho, P.Q. Bao, D.D. Dung (2017), “Making room-temperature ferromagnetism in lead-free ferroelectric Bi0.5A0.5TiO3 material”, Materials Letters 186(1), pp. 239–242.

L.T.H. Thanh, N.B. Doan, N.Q. Dung, L.V. Cuong, L.H. Bac, N.A. Duc, P.Q. Bao, D.D. Dung (2017), “Origin of Room Temperature Ferromagnetism in Cr-doped lead-free ferroelectric Bi0.5A0.5TiO3 materials”, Journal of Electronic Materials 46(6), pp. 3367-3372.

Nguyen Hoang Linh, Nguyen Hoang Tuan, Dang Duc Dung, Phung Quoc Bao, Bach Thanh Cong, Le Thi Hai Thanh (2019), “Alkali metal-substituted bismuth-based perovskite compounds: A DFT study”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices (https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2019.06.005).

Thanh T. Hai LeBao Quoc PhungDung Duc Dang (2019), “Synthesis of Bi0.5A0.5TiO3 Nanoparticles by sol-gel Method for Photocatalytic Methylene Blue Degradation and Antibacterial Activity”, Journal of Nanomaterials (https://doi.org/10.1155/2019/5784610).

                       

 VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |