Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Kim Dung
Tên đề tài luận án: Ngữ nghĩa của các từ chỉ hoa trong tiếng Hán (liên hệ với tiếng Việt)

1. Họ và tên: Lê Thị Kim Dung                                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/10/1982                      4.  Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số 4618/2016/ QĐ-XHNV, Ngày 29 Tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh- đối chiếu     9. Mã số: 62 22 02 41

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Ngọc Hàm

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án: Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ đặc điểm tiếp biến văn hóa qua sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán; đặc điểm dân tộc của văn hóa và tư duy của người bản ngữ được thể hiện qua ngôn ngữ. Từ đó có thể thấy được vai trò của các nhân tố văn hóa và tư duy trong việc làm cơ sở cho sự đối chiếu ngôn ngữ.

Luận án là công trình vận dụng lý thuyết ngữ nghĩa học vào nghiên cứu tiếng Hán và tiếng Việt để phân tích, đánh giá ngữ liệu văn bản học và ngôn ngữ trong sinh hoạt thực tế. Trên cơ sở phân tích nghĩa, luận án cố gắng làm sáng tỏ con đường nhận thức của người Trung Quốc cũng như người Việt Nam về từ hoa và  từ chỉ một số loài hoa điển hình. Thông qua nghiên cứu trường hợp, luận án nhằm làm sáng tỏ mệnh đề tiếp xúc Hán - Việt về mặt ngôn ngữ và văn hóa thể hiện tính kế thừa và phát triển. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng phục vụ cho việc dạy học tiếng Hán và tiếng Việt với tư cách là những ngoại ngữ; hỗ trợ cho việc phân tích và bình giảng, cảm thụ các tác phẩm văn chương trong nhà trường cũng như của công chúng và có thể giúp ích hoạt động dịch thuật.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể vận dụng cho việc giảng dạy ngoại ngữ cũng như trong công tác dịch thuật. Thông qua sự phân tích sâu về ngôn ngữ Hán chúng ta có sự hiểu biết sâu rộng hơn về ngôn ngữ và văn hóa Hán. Trên nền tảng liên hệ so sánh với tiếng Việt, người Việt Nam học tiếng Hán, cũng như người Trung Quốc học tiếng Việt có thể hiểu biết sâu rộng hơn về ngôn ngữ các dân tộc, góp phần tích cực vào việc học tập ngoại ngữ, biên soạn giáo trình cũng như công tác dịch thuật và biên soạn từ điển.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong khuôn khổ của luận án, nghiên cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, đặc biệt tiến hành liên hệ giữa hai ngôn ngữ nên luận án còn một số vấn đề chúng tôi chưa có điều kiện để tìm hiểu kỹ lưỡng tường tận cả hai ngôn ngữ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn khi có điều kiện thì đó sẽ là những định hướng nghiên cứu tiếp theo có thể nối tiếp luận án này trong tương lai.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Lê Thị Kim Dung (2016), “Ý nghĩa  ẩn dụ của “hoa” trong tiếng Hán và tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 7, tr.93- 96.

Lê Thị Kim Dung (2017), “So sánh ý nghĩa ẩn dụ của hoa sen, hoa mai, hoa đào trong tiếng Hán và tiếng Việt”, Kỉ yếu Ngữ học Toàn quốc: Ngôn ngữ ở Việt Nam- Hội nhập và phát triển, tr.1624- 1631.

黎氏金容 (2017), “越南语和汉语中桃花词的隐喻意义对比研究”, 汉字文化, 17, P.54-59 . Lê Thị Kim Dung (2017), Nghiên cứu đối chiếu nghĩa ẩn dụ của từ “hoa đào” trong tiếng Việt và tiếng Hán, Tạp chí Hán tự văn hóa, số 17, tr. 54- 59)

黎氏金容 (2018), 菊花的象征意义对比研究, 北方文学, 7,  P.154-155 . (Lê Thị Kim Dung (2018),Nghiên cứu đối chiếu ý nghĩa biểu trưng của “hoa cúc” trong tiếng Việt và tiếng Hán, Tạp chí Văn học Phương bắc, số 7, tr.154- 155)

Phạm Ngọc Hàm, Lê Thị Kim Dung (2018), “Ý nghĩa ẩn dụ của tùng, trúc, mai trong tiếng Hán và tiếng Việt”,  Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, tập 34, số 6, tr.15-24

 

 VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |