Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Choi Hae Hyoung
Tên đề tài luận án: Thành ngữ đánh giá con người trong tiếng Hàn và tiếng Việt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Choi Hae Hyoung             2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: Ngày 9 tháng 2 năm 1957                          4. Nơi sinh: Seoul, Korea

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3072/2045/QĐ-XHNV, ngày 9 tháng 12

năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng từ tháng 1 năm 2019

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu          9. Mã số: 62 22 02 41

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hồng Cổn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu đối chiếu về các TNĐGCN (thành ngữ

đánh giá con người) trong tiếng Hàn và tiếng Việt.

- Luận án đã mô tả, làm rõ các đặc trưng cấu trúc, ngữ nghĩa của TNĐGCN trong tiếng Hàn và tiếng Việt

- Luận án đã đối chiếu, chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt về cấu trúc, ngữ nghĩa của THĐGCN trong tiếng Hàn và tiếng Việt.

- Luận án đã giải thích những tương đồng và khác biệt về cấu trúc, ngữ nghĩa của TNĐGCN trong tiếng Hàn và tiếng Việt từ góc độ loại hình ngôn ngữ và văn hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể được ứng dụng trong thực tiễn:

- Cung cấp cơ sở lý thuyết và cứ liệu cho việc nghiên cứu về TNĐGCN trong tiếng Hàn tại phía Việt Nam và TNĐGCN tại phía Hàn Quốc.

- Cung cấp cứ liệu tham khảo cho việc biên soạn từ điển TNĐGCN trong tiếng Hàn và tiếng Việt.

- Giúp cho các nhà phiên dịch tiếng Hàn và tiếng Việt hiểu sâu hơn về TNĐGCN trong tiếng Hàn và tiếng Việt nên có thể dịch đúng hơn để truyền đạt biểu cảm của hai dân tộc.

- Cung cấp cứ liệu thích hợp cho các giảng viên tại Hàn Quốc và Việt Nam dạy những người Việt muốn học thêm ngôn ngữ và văn hóa cao cấp của Hàn Quốc và những người Hàn Quốc muốn học thêm ngôn ngữ và văn hóa cao cấp của Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Văn hóa ngôn ngữ của Hàn Quốc và Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của thành ngữ Trung Quốc, nên hai dân tộc đều đang sử dụng nhiều thành ngữ được dân tộc hóa (tức, Hàn hóa và Việt hóa) của thành ngữ gốc Hán. Trong quá trình dân tộc hóa, các thành ngữ này phản ảnh đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa (quan niệm và cách tư duy) của mỗi dân tộc. Cho nên, giữa các thành ngữ gốc Hán được Hàn hóa và các thành ngữ gốc Hán được Việt hóa có thể có chênh lệch trong cấu trúc và ngữ nghĩa.

Dựa trên lý luận nêu trên, cơ sở lý thuyết và thành tựu của LA này, chúng tôi định so sánh đối chiếu cấu trúc và ngữ nghĩa của thành ngữ gốc Hán được Hàn hóa và thành ngữ gốc Hán được Việt hóa để khảo sát những điểm tương đồng và những điểm khác biệt trong ngôn ngữ và văn hóa giữa dân tộc Hàn và dân tộc Việt.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) 최해형 (2016), “한국어와 베트남어의 성어 개념 비교 연구”, 인문학연구, 52, pp.305-332.

(Choi Hae Hyoung (2016), “Nghiên cứu so sánh khái niệm của thành ngữ trong tiếng Hàn và tiếng Việt”, Tạp chí Nghiên cứu nhân văn học, số 52, tr.305-332).

2) 최해형 (2017), “베트남 성어에 대한 소고”, 한국베트남학회 정기 학술대회 발표집, 한국과 베트남의 협력관계 발전 방향, pp.3-9.

(Choi Hae Hyoung (2017), “Khảo sát về thành ngữ trong tiếng Việt”, Công bố tại Hội thảo học thuật định kỳ của Hội Việt Nam học Hàn Quốc, Tạp chí Phương hướng phát triển quan hệ hợp tác Hàn-Việt, tr.3-9).

3) 최해형 (2017), “베트남 성어와 베트남 문화”, 국제문화연구, 10-2, pp.69-106.

(Choi Hae Hyoung (2017), “Thành ngữ và văn hóa của Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa quốc tế, tập10-2, tr.69-106).

4) Choi Hae Hyoung (2019), “Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc của thành ngữ trong tiếng Hàn và tiếng Việt”, Kỉ yếu Tọa đàm Khoa học Giáo sư Hoàng phê với tiếng Việt và chuẩn hóa tiếng Việt, tr.31-48.

5) Choi Hae Hyoung (2019), “Nghĩa biểu trưng của thành ngữ tiếng Hàn”, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, số 8 (288), tr.57-63

 VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   |