Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Cảnh
Tên đề tài luận án: Một số bài toán tối ưu trên mạng xã hội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Cảnh    2. Giới tính: Nam         

3. Ngày sinh: 29/11/1989                                      4. Nơi sinh: Quảng Ninh           

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1094/QĐ-CTSV ngày 23/12/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

8. Chuyên ngành: Khoa học Máy tính     9. Mã số: 9480101.01   

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   1. GS.TS Thái Trà My, Trường ĐH Tổng hợp Florida

                                                         2. PGS.TS Hoàng Xuân Huấn, Trường ĐH Công nghệ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 Luận án đã giải quyết 3 bài toán là biến thể của bài toán tối đa ảnh hưởng (IM) và ngăn chặn ảnh hưởng (IB) bao gồm: tối đa ảnh hưởng cạnh tranh có ràng buộc thời gian và ngân sách (BCIM), ngăn chặn thông tin sai lệch với ràng buộc về thời gian và chi phí (MMR), ngăn chặn thông tin sai lệch có chủ đích (TMB). Các kết quả cụ thể như sau:

Nghiên cứu độ phức tạp và đề xuất các thuật toán giải quyết bài toán tối đa hóa ảnh hưởng cạnh tranh với ràng buộc thời gian và ngân sách BCIM, bao gồm:

Đề suất thuật toán PBA để xây dựng thuật toán xấp xỉ Sandwich SPBA dựa trên mô hình cạnh tranh ràng buộc thời gian TCLT.

Đề xuất thuật toán tham lam Greedy++ giải quyết bài toán tối đa ảnh hưởng cạnh tranh CIM trên mô hình cạnh tranh ngưỡng tuyến tính xác định DCLT

Nghiên cứu độ phức tạp và đề xuất các thuật toán giải quyết bài toán hạn chế tối đa thông tin sai lệch MMR với ràng buộc về thời gian và ngân sách với ý tưởng xóa bỏ các đỉnh (tiêm vắc xin), bao gồm:

Thuật toán tham lam tăng tốc SG (cải tiến từ đề xuất FPTAS, IGA) theo tiếp cận xấp xỉ dựa trên mô hình lan truyền LT.

Thuật toán PR-DAG theo tiếp cận heuristic.

Nghiên cứu độ phức tạp và đề xuất các thuật toán giải quyết bài toán ngăn chặn thông tin sai lệch có chủ đích TMB dựa trên mô hình LT và IC, bao gồm:

Thuật toán heuristic STMB-LT dựa trên mô hình LT

Thuật toán heuristic STMB-IC dựa trên mô hình IC

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả trong luận án có thể ứng dụng vào việc quản lý thông tin trên các mạng xã hội như: lan truyền thông tin tốt và hạn chế thông tin sai lệch, hạn chế sự lan truyền virus trên mạng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 1) mở rộng nghiên cứu những bài toán biến thể mới có ý nghĩa trong thực hiện quản lý thông tin trên mạng xã hội như: tìm nguồn phát tán thông tin, ngăn chặn thông tin sai lệch với nhiều chủ đề khác nhau; 2) đề xuất các thuậ toán hiệu quả cho các mạng cỡ lớn (hàng triệu, tỷ đỉnh) đối với các bài toán lan truyền thông tin.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1]. Canh V. Pham, Quat V. Phu, Huan X. Hoang, Jun Pei, My T. Thai. Minimum budget for Misinformation Blocking in Online Social Networks. Journal of Combinatorial Optimization, 38 (4), (SCIE).

[2]. Canh V. Pham, Hieu V. Duong, Huan X. Hoang, and My T. Thai. Competitive Influence Maximization within time and budget constraints in Online Social Networks: An algorithmic approach. Applied Sciences (2019), 9(11) (SCIE).

[3]. Canh V. Pham, Van Nam Nguyen, Xuan Tuan Le and Xuan Huan Hoang. Competitive Influence maximization on Online Social Networks: A deterministic modeling approach. In: Proceeding of IEEE RIVF International Conference on Computing and Comunication Technologies 2019 (RIVF 2019), Danang, Vietnam, March 2019 (SCOPUS).

[4]. Canh V. Pham, Hieu V. Duong, Bui Q. Bao and My T. Thai. Budgeted Competitive Influence Maximization on Online Social Networks. In: Proceeding of 7th Conference on Computational Data and Social Networks (CSoNet 2018), pp. 13-24, Shanghai, China, December 2018 (SCOPUS).

[5]. Canh V. Pham, My T Thai, Hieu V Duong, Bao Q Bui, Huan X Hoang. Maximizing misinformation restriction within time and budget constraints. Journal of Combinatorial Optimization (2018), 35 (4), 1202-1240 (SCIE).

[6]. Canh V. Pham, Quat V. Phu, Huan X. Hoang. Targeted Misinformation Blocking on Online Social Networks. In: proceeding of 10 th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2018), pp. 107-116, Quang Binh, Vietnam, March 2018 (SCOPUS).

[7]. Canh V. Pham, Hoang M. Dinh, Hoa D. Nguyen, Huyen T. Dang, Huan X. Hoang. Limiting the Spread of Epidemics within Time Constraint on Online Social Networks. In: proceeding of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), pp. 262-269, Nha Trang, Vietnam, December 2017 (SCOPUS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   |