Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hương Giang
Tên đề tài luận án: Vai trò của vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ: Trường hợp các nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Quốc gia Hà Nội

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hương Giang

2.Giới tính: Nữ

3.Ngày sinh: 03/11/1975

4.Nơi sinh: Nam Định

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Số 2999/2013/ QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHNcủa Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH & NV, ĐHQGHN

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 577/QĐ-XHNV ngày 9/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của NCS.

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ

9. Mã số: Đào tạo thí điểm, Khoá: QH-2013-X

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Ngọc Dinh (Hướng dẫn chính)

                                                    và PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh (Hướng dẫn phụ)

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã làm rõ vai trò quan trọng của vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ: Trường hợp các nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể:

+ Nhận dạng được đặc điểm của nhóm nghiên cứu mạnh và vốn xã hội của các nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Làm rõ thực tế sử dụng vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ của các nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ của các nhóm nghiên cứu mạnh tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Đề xuất giải pháp làm giàu vốn xã hội, phát huy những tác động tích cực, hạn chế những biểu hiện tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ của các nhóm nghiên cứu mạnh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

- Đây là nghiên cứu đầu tiên về vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Những luận cứ khoa học và thực tiễn của nghiên cứu này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về chủ đề này, đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ nói chung, các hoạt động khoa học và công nghệ nói riêng.

- Luận án đã đề xuất được một số giải pháp thiết thực làm giàu vốn xã hội, phát huy những tác động tích cực và hạn chế những biểu hiện tiêu cực của vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ của các nhóm nghiên cứu mạnh.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): Các yếu tố tác động đến vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyen Huong Giang (2012), “Social capital in science-technology and its components”, Journal Science and Technology Policy and Management 1(3), pp. 58-62.

2. Nguyễn Thị Hương Giang (2019), “Vai trò của vốn xã hội trong hoạt động khoa học và công nghệ của các nhóm nghiên cứu”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ 8 (1), tr. 32-42.

3. Nguyễn Thị Hương Giang (2019), “Vốn xã hội trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (3), tr.75-81.

 

 VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   |