Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Anh Thư
Tên đề tài luận án: Chế tạo vật liệu, nghiên cứu một số chuyển pha từ - điện trong các perovskite La0,7Sr0,3MnO3:Ni và La2NiO4+: BaTiO3

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Lê Thị Anh Thư                                      2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     05/10/1982                                                                       4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định gia hạn số 1033/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 và số 2303/QĐ-ĐHKHTN ngày 03/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.      

8. Chuyên ngành:          Vật lí chất rắn                           

9. Mã số: 9440130.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính:         GS.TS. Bạch Thành Công

                                                                Hướng dẫn phụ:            TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã chế tạo hệ vật liệu perovskite La0,7Sr0,3Mn1-xNixO3, x = 0; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 bằng phương pháp gốm truyền thống. Hệ perovskite dạng composite: (La2NiO4+δ)1-x(BaTiO3)x với x = 0,0; 0,05; 0,1, 0,2; 0,3; 0,5 bằng phương pháp sol-gel và khảo sát cấu trúc của các hệ đó.

- Nhờ phân tích các tham số tới hạn từ số liệu thực nghiệm và so sánh với các kết qủa của các tác giả khác, luận án đã chỉ ra sự thay đổi trật tự spin trong hệ perovskite La0,7Sr0,3Mn1-xNixO3 liên quan với tương tác từ tầm xa trong hệ sắt từ mất trật tự đó khi có thành phần pha tạp Ni.

- Đã chứng tỏ bằng thực nghiệm các mẫu composite (La2NiO4+δ)1-x(BaTiO3)x (x≤0,3) có độ dẫn được tăng cường so với độ dẫn của perovskite La2NiO4+δ trong vùng nhiệt độ cao gần nhiệt độ chuyển pha kim loại điện môi TMI. Mẫu composite với thành phần (La2NiO4)0,9(BaTiO3)0,1 có TMI thấp nhất là 700 K (427 oC) và điện trở suất nhỏ nhất  tại nhiệt độ đó.

- Đã sử dụng mô hình dẫn điện bởi hai loại hải tải polaron nhỏ (SP) và polaron lớn (LP) để mô tả tốt chuyển pha kim loại điện môi trong vùng nhiệt độ cao của hệ composite (La2NiO4+δ)1-x(BaTiO3)x. Tại nhiệt độ chuyển pha nồng độ hai loại hạt tải là bằng nhau. Sự thay đổi giá trị điện trở suất và sự dịch chuyển nhiệt độ chuyển pha liên quan đến sự biến dạng cấu trúc thể hiện qua qua độ biến thiên tỉ đối  thể tích ô mạng La2NiO4+δ khi thay đổi nồng độ thành phần điện môi BaTiO3. Chuyển pha kim loại điện môi trong hệ (La2NiO4+δ)1-x(BaTiO3)x gần thỏa mãn tiêu chuẩn của Mott.

- Nội dung luận án đă được công bố trong: i/ 02 bài báo ở tạp chí ISI: 1 bài đăng ở Journal of Electronic Materials, 1 nhận đăng ở  Bulletine of Materials Science; ii/ 02 bài đăng tạp chí khoa học trong nước: Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Tạp chí ĐHQG Hà Nội;iii/ 02 bài đăng kỉ yếu hội nghị quốc tế ICAMN 2014, Hôị nghị Vật Lý Chất Rắn & Khoa Học Vật Liệu lần thứ X.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Vật liệu (La2NiO4)0,9(BaTiO3)0,1 có khả năng ứng dụng làm catốt trong pin nhiên liệu rắn, La0,7Sr0,3Mn1-xNixO3 có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực spin tử (spintronics).

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: chế tạo điện cực cho pin nhiên liệu rắn hoạt động trong vùng nhiệt độ trung bình và khảo sát đặc trưng Volt-Ampere của điện cực.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Le Thi Anh Thu, H.D. Chinh, N.N. Dinh, H.D. Chinh, N.T. Hue, N.D. Dung, M. Kurisu, K. Konishi, B.T. Cong (2014) “Magnetic properties of nano-sized La2NiO4 and (La2NiO4)1-x(BaTiO3)x composites” in the book Advanced Materials and nanotechnology ICAMN 2014, Bach Khoa Publishing House,  pp. 511-514, ISBN: 978-604-911-946-0.

2. Le Thi Anh Thu, N.N. Dinh, B.T. Cong (2015), “Study on properties of core - shell composites (La2NiO4)1-x(BaTiO3)x”, VNU Journal of Science: Mathematics-Physics 31, pp. 24-30.

3. Le Thi Anh Thu, H.T. Huong, H.D. Chinh, N.N. Dinh, H.D. Chinh, N.T. Hue, N.D. Dung, M. Kurisu, K. Konishi, B.T. Cong (2016) “Structure, electrical properties, and application possibility as solid oxid fuel cells cathode materials of (La2NiO4)1-x(BaTiO3)x (x=0.0-0.5) composites”, Journal of Science Technology  54 (1A), pp.66-71

4. Lê Thị Anh Thư, N.N. Dinh, B.T Cong (2017) “The enhancement of the La2NiO4 materials when doped by dielectric BaTiO3” .Báo cáo miệng Hôị nghị Vật Lý Chất Rắn & Khoa Học Vật Liệu lần thứ X, 19-2/10/2017, thành phố Huế, Kỉ yếu hội nghị, E-16, p.132.

5. T.D. Thanh, P.D.H. Yen, K.X. Hau, N.T. Dung, L.V. Nhan, L.T. Huong, L.V. Bau, Le Thi Anh Thu, B.T. Cong, N.X. Nghia, L.H. Khiem, and S.C. Yu (2019), “Critical Behavior of Ni-doped La0.7Sr0.3MnO3 Ceramics”, Journal of Electronic Materials 48 (3), pp. 1353-1362 (Tạp chí ISI).

6. L T  Thu, N N Dinh, N Viet Tuyen and B T Cong  “Metal-Insulator Transition and Small to Large Polarons Crossover in La2NiO4+δ/BaTiO3 Composites”, Bulletine of Materials Science (Indian Academy of Sciences, Tạp chí ISI). Đã nhận đăng ngày 21/01/2020.

 VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   |