Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Mai Hoàng Sang
Tên đề tài luận án: Xây dựng khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Hoàng Sang    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 29/02/1979   4. Nơi sinh: Tp.HCM

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 930/QĐ-ĐT, ngày 31/10/2014, của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài thành: “Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp”, tại Quyết định số 785/QĐ-ĐT ngày 26/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Kéo dài thời gian học tập tại Quyết định số 2171/QĐ-ĐHGD ngày 20/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Chỉnh sửa tên đề tài thành: “Xây dựng khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp”, tại Quyết định số 1659/QĐ-ĐHGD ngày 10/09/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Xây dựng khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông ở Việt Nam theo khung năng lực nghề nghiệp.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục 9. Mã số: 9.14.01.15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Cán bộ hướng dẫn 1: GS. TS Nguyễn Quý Thanh.

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá các vấn đề lí luận cơ bản về năng lực, khung năng lực người lãnh đạo, khung năng lực người cán bộ quản lí trường phổ thông, đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông. Xác lập được mối quan hệ giữa chương trình bồi dưỡng và khung năng lực nghề nghiệp. Làm cơ sở lí luận cho việc đề xuất khung năng lực nghề nghiệp và khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo khung năng lực nghề nghiệp.

- Đề xuất khung năng lực người cán bộ quản lí trường phổ thông trước bối cảnh hiện nay đã bổ sung một số năng lực mới cần thiết so với Chuẩn Hiệu trưởng gồm 3 chuẩn với 17 tiêu chí đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo giúp người cán bộ quản lí trường phổ thông tự đánh giá năng lực so với khung năng lực nghề nghiệp, Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông để có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường trước bối cảnh hiện nay.

- Đề xuất khung lí thuyết luận án, xây dựng được khung đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo khung năng lực nghề nghiệp gồm 4 chuẩn, 16 tiêu chí được khảo nghiệm, hoàn chỉnh và hướng dẫn thực hiện đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông theo năng lực nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu giúp các cơ sở bồi dưỡng có thể vận dụng, tuỳ biến khung đánh giá chương trình để tiến hành tự đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng.

- Đề xuất được chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông giúp người học xác định được những kiến thức, kĩ năng mà người học sẽ đạt được khi hoàn thành khoá bồi dưỡng.

- Góp phần sửa đổi, bổ sung, cải tiến Chương trình 382 hiện hành gắn với năng lực nghề nghiệp.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Ứng dụng khung năng lực nghề nghiệp để người cán bộ quản lí trường phổ thông tự đánh giá năng lực so với khung năng lực nghề nghiệp, Chuẩn Hiệu trưởng và cơ sở bồi dưỡng tiến hành đánh giá năng lực người học thay đổi trước, sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông để có giải pháp cụ thể.

-Giúp các cơ sở bồi dưỡng tự đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông để có giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông trước bối cảnh hiện nay gắn với năng lực nghề nghiệp.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1] Mai Hoàng Sang (2014), Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, số 02 06/2014, tr. 69-73, ISSN: 2354-0788

[2] Mai Hoàng Sang (2016), Xác định chuẩn đầu ra chương trình cán bộ quản lí trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục, số 02 (10) 06/2016, tr. 88-91, ISSN: 2354-0788

 [3] Mai Hoàng Sang (2018), Đổi mới quản lí chất lượng giáo dục phổ thông nhìn từ góc độ quản trị nhà trường, Hội thảo Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tháng 4 năm 2018, tr. 418-423, NXB Đại Học Huế, ISBN:978-604-912-895-0

[4] Mai Hoàng Sang (2018), Khung năng lực người cán bộ quản lí trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học quản lí giáo dục, số 6 (2018), tr.30 -35, ISSN: 2354-0788

[5] Mai Hoàng Sang (2018), Về quan hệ giữa năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr. 20-24, ISSN 2354-0753

 

 VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   |