Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Mai Kim Liên
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp phát triển bền vững”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mai Kim Liên        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/6/1979 4. Nơi sinh: Bình Định

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2999/QĐ-ĐHKHTN ngày 18/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến chuyển đổi cơ cấu kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp phát triển bền vững”.

Chuyên ngành: Môi trường và Phát triển bền vững 9. Mã số: 9440301.04

Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS.TS.Mai Trọng Nhuận

Hướng dẫn phụ: PGS.TSKH.Nguyễn Xuân Hải

Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và tính  dễ bị tổn thương do BĐKH cho các ngành/ nhóm ngành cho 5 tỉnh trong khu vực nghiên cứu, từ đó xác định được tác động tổng hợp của BĐKH đến tính bền vững của cơ cấu kinh tế khu vực Nam Trung Bộ;

Bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế (CĐCCKT) được áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ. Bộ tiêu chí này có tính khả thi, góp phần lượng hóa hiệu quả các hành động CĐCCKT nhằm nâng cao hiệu quả phát triển bền vững kinh tế cho khu vực nghiên cứu trong bối cảnh biến đổi khí hậu;

Luận án đã đề xuất được giải pháp phục vụ CĐCCKT nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực nghiên cứu.

Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Bên cạnh việc đề xuất được các giải pháp cần thiết phục vụ cho quá trình CĐCCKT Vùng Nam Trung Bộ ứng phó với BĐKH, “Bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề BĐKH vào quá trình CĐCCKT” đã được đề xuất, tạo ra cơ sở để đánh giá định lượng việc xây dựng chính sách lồng ghép BĐKH vào CĐCCKT và hệ quả của các chính sách đó của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương (cấp tỉnh) trong việc ứng phó với BĐKH.

Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Bộ tiêu chí là cơ sở khoa học để lượng hóa hiệu quả của các hành động CĐCCKT. Bộ tiêu chí này cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển để có thể là cơ sở  để xác định một chỉ số cuối cùng giúp các nhà quản lý ra quyết định lựa chọn phương án CĐCCKT tối ưu. Tuy nhiên, để xây dựng chỉ số này, cần có những nghiên cứu tiếp theo, cần được quan tâm đầu tư nguồn lực, phối hợp các chuyên gia các ngành, lĩnh vực trong thời gian tới.

Các kết quả thu được của luận án có thể chuyển giao cho các địa phương Vùng Nam Trung Bộ làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và chính sách CĐCCKT ứng phó với BĐKH.

Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Mai Kim Liên, Lưu Đức Dũng (2017), “Đánh giá tính bền vững của cơ cấu kinh tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 681, tr.23-28.

2. Mai Kim Liên, Hoàng Văn Đại, Vũ Thị Phương Thảo, Bùi Văn Hải (2018), “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vùng Nam Trung Bộ”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 693, tr.30-40.

3. Mai Kim Liên, Hoàng Văn Đại, Lưu Đức Dũng, Nguyễn Diệu Huyền (2018), “Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chính sách chuyển đổi kinh tế, đảm bảo phát triển bền vững khu vực Nam Trung Bộ”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 694, tr.35-45.

4. Mai Kim Lien, Tran Duy Hien (2018), “A Study on Drought in the South-central Region: Detection from the Observation and the Bias-correction Rainfall Projections of National Climate Change Scenarios”, Vietnam Journal of Hydrometeorology 01/2018, tr.20-29.

5. Mai Kim Liên, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Xuân Hải (2019), “Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho tỉnh Bình Định”, Tạp chí Khí tượng Thủy văn 708, tr.23-35.

6. Mai Kim Lien (2019), “Vulnerability Assessment of Climate Change on Sea Level Rise Impacts on Some Economic Sectors in Binh Dinh Province, Vietnam”, American Journal of Climate Change 8/2019, pp.302-324.

 VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   |