Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Phương Thúy
Tên đề tài luận án: Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam

1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Thúy                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/02/1981                                                                           4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số: 4387/QĐ- ĐHQGHN ngày 30/12/2016 của Giám đốc đại học Quốc gia Hà Nội

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                                                   9. Mã số: 938 01 01.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu

11. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

Là công trình khoa học nghiên cứu một cách sâu sắc, tương đối toàn diện và có hệ thống pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam, luận án có những đóng góp mới chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình và pháp luật về lao động giúp việc gia đình, góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật của khoa học luật lao động, hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật về lao động giúp việc ở Việt Nam.

Thứ hai, luận án đã phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia đình, về điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động giúp việc gia đình, về đào tạo, quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình, về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động giúp việc gia đình.

Thứ ba, luận án đã luận giải rõ yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình trong bối cảnh hiện nay.

Thứ tư, luận án đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực lao động, cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động. Những kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng để tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo luật học, xã hội học, công tác xã hội, kinh tế... và cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực pháp luật lao động nói chung và pháp luật về lao động giúp việc gia đình nói riêng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Thực tiễn áp dụng Bộ luật Lao động năm 2019; Quan hệ lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Phương Thúy (2016), “Lao động giúp việc gia đình - Nhìn từ giác độ pháp lý”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số (293), tr. 11-15

-Nguyễn Thị Phương Thúy (2016), “Hợp đồng lao động giúp việc gia đình - Từ quy định đến thực tiễn”, Tạp chí Lao động và Xã hội, (530), tr.21-25.

- Nguyễn Thị Phương Thúy (2019), “Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao động giúp việc gia đình”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, (322), tr. 7-11.

- Nguyễn Thị Phương Thúy (2019), “Từ quy định đến thực tiễn thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động giúp việc gia đình”, Tạp chí Lao động và Xã hội, (605), tr.5-7.

 Lan Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   |