Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Thông tin LATS của NCS Vũ Đại An
Tên đề tài luận án: Đô thị Nam Định: Quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Đại An                                     2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     18/12/1979                                                        4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 380/QĐ-VNH, ngày 04/11/2016 của Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 251/QĐ-VNH, ngày 19/10/2018 của Viện Việt nam học và Khoa học phát triển về việc bổ sung và điều chỉnh cán bộ hướng dẫn của nghiên cứu sinh.

7. Tên đề tài luận án: Đô thị Nam Định: Quá trình hình thành, thực trạng và khuynh hướng biến đổi

8. Chuyên ngành: Việt Nam học             9. Mã số: 62 22 01 13                                                    

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc       

                                                                Hướng dẫn 2: TS. Vũ Kim Chi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng cơ sở lý luận với những tiêu chí cụ thể để làm căn cứ đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thành phố Nam Định.

- Luận án đã hệ thống về quá trình hình thành và phát triển của đô thị Nam Định cũng như  những biến đổi và những vấn đề đặt ra trong tương lai. Tái hiện lại không gian lịch sử văn hóa thành phố Nam Định với những đặc trưng của một đô thị trung tâm vùng duyên hải châu thổ sông Hồng.

- Luận án đề xuất giải pháp góp phần thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Nam Định trở thành trung tâm đồng bằng nam sông Hồng

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách có thêm một góc nhìn về giá trị truyền thống, thực trạng và xu hướng biến đổi của thành phố Nam Định. Qua đó có thể đưa ra chính sách quy hoạch phát triển thành phố Nam Định trong thời gian tới.  Nội dung luận án và hệ thống tư liệu tham khảo được sưu tầm trong quá trình nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Việt Nam học, đô thị học, lịch sử đô thị...  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu vai trò của tỉnh Nam Định trong mối liên kết vùng đồng bằng sông Hồng nói chung, vùng nam sông Hồng nói riêng.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án (liệt kê theo trình tự thời gian):

[1]  Vũ Đại An (2018), “Khoa học và Công nghệ Nam Định: Cần khẳng định vị thế trung tâm vùng”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 6/2018 (711), tr.40-42.

[2] Vũ Đại An (2018), “Đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Nam Định  trong vai trò trung tâm nam đồng bằng sông Hồng”, Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội, Volume 63, Tssue 5, 2018, tr.187-194

[3]  Vũ Đại An (2018), “Quá trình đô thị hóa thành phố Nam Định dưới thời kỳ Pháp thuộc”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 6/2018 (219), tr.75-84.

[4] Vũ Đại An (2019), “Thành phố Nam Định trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ (1965-1968)”, Tạp chí dấu ấn thời gian - Cơ quan ngôn luận của hội Văn thư - Lưu trữ Việt Nam,  Số 3/2019, tr.30-32.

 Tân Lê
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   |