Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Triết học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH TRIẾT HỌC

 

 

 

 

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành triết học, giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để họ có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội; đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới.

1.1. Về kiến thức

Cử nhân Triết học được cung cấp một cách hệ thống, khoa học các kiến thức về lý luận chung, chuyên ngành, nghiệp vụ của ngành Triết học cũng như của một số khoa học liên ngành.

1.2. Về kỹ năng

Cử nhân Triết học có kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học triết học; có kỹ năng xử lý các công việc có tính chất quản lý công trong các tổ chức chính trị - xã hội

1.3. Về năng lực

Cử nhân Triết học có thể làm việc trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu các khoa học triết học và các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, có thể tham gia vào các lĩnh vực hoạt động khác của thực tiễn xã hội. Cử nhân Triết học có thể tiếp tục học lên bậc sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Lịch sử triết học, Logic học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mỹ học, Đạo đức học, Tôn giáo học; có thể tiếp tục nghiên cứu ở một số ngành khoa học tự nhiên và xã hội.

1.4. Về thái độ

Cử nhân Triết học là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, với lợi ích của nhân dân, dân tộc; sẵn sàng, nhiệt tình công tác, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành công việc.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1.  Tổng số tín chỉ phải tích lũy:             136 tín chỉ, trong đó:

          - Khối kiến thức chung :                                                       30 tín chỉ

          (Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

          - Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên :                            08 tín chỉ

          -   Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                              21 tín chỉ

                   + Bắt buộc                                 18 tín chỉ

                   + Tự chọn                                  03 tín chỉ

          - Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                         48 tín chỉ

                   + Bắt buộc                                 42 tín chỉ

                   + Tự chọn                                  06 tín chỉ

          - Khối kiến thức chuyên ngành:                                            18 tín chỉ

          - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp                                  11 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :