Chương trình đào tạo bậc đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >  
Chương trình đào tạo chuẩn ngành Văn học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH VĂN HỌC

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về lý luận văn học, kiến thức phổ biến về văn hóa và ngôn ngữ, kiến thức sâu rộng về văn học Việt Nam và các nền văn học chính trên thế giới.

1.2. Về kỹ năng

Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tư duy lý luận, phương pháp luận nghiên cứu văn học, phương pháp giảng dạy văn học, nâng cao khả năng cảm thụ văn học, nắm vững nghiệp vụ báo chí và sáng tác, đáp ứng nhiều ngành nghề và địa bàn công tác khác nhau.

1.3. Về năng lực

Đào tạo cử nhân làm công tác nghiên cứu văn học và những lĩnh vực có liên quan đến văn học (giảng dạy văn học ở các bậc học; hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông; theo dõi và quản lý hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật). Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học có khả năng nghiên cứu, bảo tồn di sản văn học dân tộc; có thể tham gia giới thiệu những nền văn học lớn trên thế giới vào Việt Nam và giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài; đồng thời, có thể tham gia trực tiếp vào đời sống văn học đương đại (phê bình, thẩm định sáng tác văn học đương đại phục vụ cho các cơ quan báo chí, xuất bản; giới thiệu văn học đương đại Việt Nam ra nước ngoài).

1.4. Về thái độ

Giúp cho sinh viên thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề; có ý thức trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, trân trọng và phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc và thế giới, góp phần vào việc xây dựng một đời sống văn học lành mạnh, ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần của người Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 138 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                       32 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức toán và khoa học tự nhiên:                             04 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành:                                 18 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở của ngành:                                          09 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                05 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 04 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                            65 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                57 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 08 tín chỉ

- Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp:                                 10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :