KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Hệ thống phòng thí nghiệm
Hệ thống Phòng thí nghiệm của ĐHQGHN

>>> Các Phòng thí nghiệm trọng điểm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT

ĐƠN VỊ / TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

1.  

Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu

2.     

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý đại cương

3.     

Phòng thí nghiệm Cơ sở Hoá học

4.     

Phòng thực hành Hóa sinh và Sinh học phân tử

5.     

Phòng thực hành Sinh học Tế bào

6.     

Phòng thực hành Động vật có xương sống và Sinh thái học

7.     

Phòng thực hành Đa dạng sinh học

8.     

Bảo tàng sinh học

9.     

Bảo tàng Địa chất

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

10.  

Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu

11.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Cơ học

12.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý lý thuyết

13.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Tin Vật lý

14.  

Phòng thí nghiệm Vật lý Năng lượng cao và Vũ trụ học

15.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý chất rắn

16.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý nhiệt độ thấp

17.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Vô tuyến và Điện tử

18.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Quang lượng tử

19.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý địa cầu

20.  

Phòng thí nghiệm Tính toán trong Khoa học Vật liệu

21.  

Phòng thí nghiệm Khoa học Vật liệu đại cương

22.  

Phòng thí nghiệm Khoa học và công nghệ Vật liệu tiên tiến

23.  

Phòng thí nghiệm Công nghệ hạt nhân

24.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Hóa học dầu mỏ

25.  

Trung tâm Hóa dầu

26.  

Phòng thí nghiệm Hóa môi trường

27.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Hóa phân tích

28.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Hóa lý

29.  

Trung tâm Ứng dụng Tin học trong Hóa học

30.  

Phòng thí nghiệm Hóa dược

31.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Hóa vô cơ

32.  

Phòng thí nghiệm Hóa phóng xạ

33.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Hóa hữu cơ

34.  

Phòng thí nghiệm Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

35.  

Phòng thí nghiệm bộ môn sinh lý học thực vật và hóa sinh

36.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Vi sinh vật  học

37.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Di truyền học

38.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Sinh học tế bào

39.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Sinh lý học và sinh học người

40.  

Phòng thí nghiệm Sinh Y

41.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Động vật có xương sống

42.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Động vật không xương sống

43.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Thực vật học

44.  

Phòng thí nghiệm Sinh thái học & Sinh học môi trường

45.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Địa nhân văn và Kinh tế sinh thái

46.  

Phòng thí nghiệm Tài nguyên thiên nhiên, Con người và Quy hoạch lãnh thổ

47.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Địa mạo và địa lý - môi trường biển

48.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Sinh thái cảnh quan và Môi trường

49.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Bản đồ - Viễn thám

50.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ Địa chính

51.  

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu quy hoạch phát triển nông thôn và đô thị

52.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Địa chất môi trường

53.  

Phòng thí nghiệm Địa chất và Tài nguyên địa chất

54.  

Phòng thí nghiệm Địa chất biển và Địa chất dầu khí

55.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Địa kỹ thuật

56.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu

57.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước

58.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Khoa học và Công nghệ biển

59.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Sinh thái Môi trường

60.  

Phòng thí nghiệm Khoa học Đất và Môi trường

61.  

Phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ môi trường

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, Trọng điểm

62.  

Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao

63.  

Trung tâm Nano và Năng lượng

64.  

Phòng thí nghiệm Vật liệu từ nhiệt và Nhiệt điện

65.  

Trung tâm Khoa học Vật liệu

66.  

Phòng thí nghiệm Máy gia tốc

67.  

Trung tâm nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Khoa học Phân tích

68.  

Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững

69.  

Phòng thí nghiệm Phân tích Cấu trúc và Định lượng

70.  

Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Hóa học

71.  

Trung tâm nghiên cứu Khoa học sự sống

72.  

Phòng thí nghiệm nghiên cứu Địa lý tài nguyên, Môi trường và Tai biến thiên nhiên

73.  

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

74.  

Trung tâm nghiên cứu Biển và Đảo

75.  

Phòng thí nghiệm Địa chất, Địa kỹ thuật và Giảm thiểu tai biến

76.  

Trung tâm Địa chất ứng dụng

77.  

Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

78.  

Trung tâm nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

79.  

Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường

80.  

Phòng thí nghiệm trọng điểm về phát triển năng lượng sinh học

81.  

Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

82.  

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ Kiểm định môi trường và An toàn thực phẩm

83.  

Phòng thí nghiệm trọng điểm Khoa học tính toán đa tỉ lệ cho các hệ phức hợp

84.  

Phòng thí nghiệm trọng điểm về Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu

85.  

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

86.  

Bảo tàng Nhân học

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

87.  

Phòng Thực nghiệm Tâm lý học

88.  

Phòng Thực hành Khoa Xã hội học

89.  

Phòng Thư viện thực hành

90.  

Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc

91.  

Trung tâm Hàn ngữ Sejong Hà Nội

92.  

Phòng thực hành khách sạn, lữ hành và tổ chức sự kiện

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, Trọng điểm

93.  

Phòng thực nghiệm Giám định xã hội

94.  

Viện chính sách và quản lý

95.  

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Văn hóa nghệ thuật 

96.  

Trung tâm Nghiệp vụ báo chí truyền thông và bảo tồn văn hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

97.  

Trung tâm máy tính

98.  

Phòng máy tính

99.  

Phòng thực hành Cơ sở Điện tử Truyền thông

100.         

Phòng thực hành Chuyên đề Điện tử Truyền thông

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

101.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Khoa học Máy tính

102.         

Phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

103.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

104.         

Phòng thí nghiệm An toàn Thông tin

105.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Chuyên đề Công nghệ Phần mềm

106.         

Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng

107.         

Phòng thí nghiệm UET - Toshiba

108.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Các Hệ thống Thông tin

109.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức

110.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

111.         

Phòng thí nghiệm Tương tác người - máy

112.         

Phòng thí nghiệm Tin sinh học

113.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính

114.         

Phòng thí nghiệm Điều khiển tự động và Robotics

115.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Vi cơ điện tử và vi hệ thống

116.         

Phòng thí nghiệm Tín hiệu và hệ thống

117.         

Trung tâm Nghiên cứu Điện tử - Viễn thông

118.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Thông tin vô tuyến

119.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Hệ thống viễn thông

120.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ cơ - điện tử

121.         

Phòng thí nghiệm Cơ điện tử và thuỷ khí công nghiệp

122.         

Phòng thí nghiệm Hệ thống điều khiển phân tán

123.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ Biển và Môi trường

124.         

Phòng thí nghiệm Vật liệu và kết cấu tiên tiến

125.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật liệu và linh kiện từ tính nano

126.         

Phòng thí nghiệm Vật liệu và linh kiện lai

127.         

Phòng thí nghiệm thực hành quang tử

128.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Công nghệ nano sinh học

129.         

Phòng thí nghiệm bộ môn Vật liệu và linh kiện bán dẫn nano

130.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ năng lượng

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, Trọng điểm

131.         

Trung tâm Công nghệ Tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường

132.         

Phòng thí nghiệm Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

133.         

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ micro và nano

134.         

Phòng thí nghiệm trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI  NGỮ

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

135.         

Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

136.         

Trung tâm Giáo dục ngoại ngữ và Đảm bảo chất lượng

137.         

Trung tâm Ngôn ngữ và Quốc tế học

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, Trọng điểm

138.         

Phòng Studio thiết kế và sản xuất tư liệu trong dạy và học Ngoại ngữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

139.         

Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

140.         

Trung tâm nghiên cứu Kinh tế phát triển

141.         

Trung tâm nghiên cứu Quản trị kinh doanh

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, Trọng điểm

142.         

Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

143.         

Phòng thí nghiệm thực hành Toán học

144.         

Phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh

145.         

Phòng Thực hành Văn Sử

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

146.         

Phòng thí nghiệm chuyên đề Toán học

147.         

Phòng thí nghiệm chuyên đề Lý, Hóa, Sinh

148.         

Trung tâm Nhân chủng và Phát triển trí tuệ

149.         

Phòng thí nghiệm Chuyên đề Ngữ văn, Lịch sử

150.         

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Khoa học Giáo dục

151.         

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

152.         

Trung tâm Thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

153.         

Phòng nghiên cứu chuyên đề Chính sách công

154.         

Phòng nghiên cứu chuyên đề Quản trị kinh doanh

155.         

Phòng nghiên cứu chuyên đề Khu vực học

156.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ Nano

157.         

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật hạ tầng

158.         

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật môi trường

VIỆN VI SINH VẬT VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

159.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ Enzyme & Protein

160.         

Phòng thí nghiệm Sinh thái Vi sinh vật

161.         

Phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển công nghệ cao

162.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ lên men & phát triển sinh phẩm

163.         

Phóng thí nghiệm Công nghệ Nấm lớn

164.         

Phòng thí nghiệm Sinh học Tảo

165.         

Xưởng sản xuất thực nghiệm

166.         

Phòng thí nghiệm Cải biến di truyền vi sinh vật

167.         

Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm vi sinh vật và sinh phẩm

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, trọng điểm

168.         

Bảo tàng giống chuẩn Vi sinh vật Việt Nam

169.         

Trung tâm nguồn gen Vi sinh vật  Y học

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

170.         

Phòng thí nghiệm Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin

171.         

Phòng thí nghiệm An toàn hệ thống thông tin

172.         

Phòng thí nghiệm Mạng và truyền thông

173.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ nhận dạng và xử lý ngôn ngữ tự nhiên

174.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ đa phương tiện và thực tại ảo

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, trọng điểm

175.         

Phòng thí nghiệm Khoa học tính toán

VIỆN VIỆT NAM HỌC VÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

176.         

Phòng nghiên cứu Khu vực học

177.         

Phòng nghiên cứu Khoa học phát triển

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, trọng điểm

178.         

Trung tâm nghiên cứu Hà Nội học

KHOA Y DƯỢC

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

179.         

Phòng thí nghiệm Y dược học cơ sở

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

180.         

Phòng thí nghiệm Điều dưỡng và Huấn luyện kỹ năng

181.         

Phòng thí nghiệm Y Dược cộng đồng và Y học dự phòng

182.         

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Y học

183.         

Phòng thí nghiệm Dược lý và Dược lâm sàng

184.         

Phòng thí nghiệm Hóa dược và Kiểm nghiệm thuốc

185.         

Phòng thí nghiệm Dược liệu và Dược học cổ truyền

186.         

Phòng thí nghiệm Bào chế và Công nghệ Dược

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, trọng điểm

187.         

Phòng thí nghiệm Y học chẩn đoán và kỹ thuật cận lâm sàng tiên tiến

188.         

Phòng thí nghiệm Công nghệ gen phục vụ Y học cá thể và phát triển thuốc

189.         

Phòng thí nghiệm Dược

190.         

Vườn Dược liệu

191.         

Trung tâm nghiên cứu lâm sàng và đánh giá tương đương sinh học

KHOA LUẬT

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

192.         

Trung tâm nghiên cứu Quyền con người và quyền công dân

193.         

Trung tâm nghiên cứu Hiến pháp và Tổ chức nhà nước

194.         

Trung tâm nghiên cứu xã hội học pháp luật

195.         

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý

196.         

Trung tâm Luật so sánh

197.         

Trung tâm nghiên cứu Luật hình sự và tội phạm học

198.         

Trung tâm Luật biển và Hàng hải

199.         

Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ về pháp luật Sở hữu trí tuệ

KHOA QUỐC TẾ

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

200.         

Phòng thực hành Máy tính

201.         

Phòng thực hành Nội dung đa phương tiện

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

202.         

Phòng thí nghiệm Hệ thống thông tin và kĩ thuật máy tính

203.         

Phòng thí nghiệm Mô phỏng các nghiệp vụ ngân hàng

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Mục tiêu, trọng điểm

204.         

Trung tâm tư vấn, nghiên cứu các vấn đề toàn cầu hóa và hướng nghiệp

205.         

Trung tâm nghiên cứu Quản trị Kinh doanh và tài chính

KHOA SAU ĐẠI HỌC

Phòng thí nghiệm thực hành cơ sở

206.         

Phòng thí nghiệm thực hành liên ngành

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

207.         

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ liên ngành

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

208.         

Phòng thí nghiệm Điện tử, truyền thông và kỹ thuật máy tính

209.         

Phòng thí nghiệm Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp

VIỆN NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm / Phòng thí nghiệm Chuyên đề

210.         

Phòng thí nghiệm Phân tích Môi trường

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :