CÁN BỘ
Trang chủ   >  CÁN BỘ
Số liệu thống kê cơ bản về nhân lực ĐHQGHN theo chức danh khoa học và trình độ đào tạo

 

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

CHIA THEO TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

CHỨC DANH

Tiến sĩ khoa học/Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác
(Cao đẳng, Trung cấp..)

Giáo sư

Phó Giáo sư

1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

690

384

205

79

22

18

117

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn

506

277

159

49

21

12

76

3

Trường Đại học Ngoại ngữ

812

171

455

153

33

03

14

4

Trường Đại học Công nghệ

289

121

82

82

04

03

24

5

Trường Đại học Kinh tế

268

103

118

35

12

0

19

6

 

Trường Đại học Giáo dục (không kể Trường THPT Khoa học Giáo dục)

154

84

51

16

03

03

23

Trường THPT Khoa học Giáo dục

95

01

61

31

02

0

0

7

Trường Đại học Việt Nhật

50

23

18

08

01

02

03

8

Trường Đại học Y Dược

150

43

73

28

06

03

13

9

Trường Quốc tế

154

43

70

30

11

02

06

10

Trường Quản trị và Kinh doanh

74

20

28

16

10

02

05

11

Khoa Luật

128

77

36

15

0

07

15

12

Khoa các Khoa học liên ngành

46

20

21

04

01

0

05

13

Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao

36

06

24

06

0

0

0

14

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
và An ninh

48

01

28

10

09

0

0

15

Viện  Công nghệ Thông tin

29

9

10

08

02

0

04

16

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

28

13

11

03

01

03

01

17

Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học

49

11

19

15

4

0

0

18

Viện Trần Nhân Tông

32

10

11

11

0

0

01

19

Viện Tài nguyên và Môi trường

30

9

14

07

0

0

01

20

Viện Quốc tế Pháp ngữ

22

6

11

05

0

0

0

21

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (không kể Ban Quản lý KTX Mỹ Đình)

58

01

11

22

24

0

0

Ban Quản lý KTX Mỹ Đình

13

01

02

09

01

0

0

22

Trung tâm Thông tin – Thư viện

105

03

22

69

11

0

0

23

Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực

9

02

07

0

0

0

0

24

Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

12

0

06

05

01

0

0

25

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc

59

0

15

17

27

0

0

26

Nhà Xuất bản ĐHQGHN

58

02

18

28

10

0

0

27

Ban Quản lý các dự án

31

03

15

13

0

0

01

28

Bệnh viện ĐHQGHN

184

10

43

72

59

0

01

29

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN

06

0

06

0

0

0

0

30

Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật

10

03

02

05

0

0

01

31

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc

50

0

11

27

12

0

0

32

Cơ quan ĐHQGHN (Văn phòng, các Ban chức năng, Khối Đảng- đoàn thể)

178

65

72

41

0

05

11

33

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục

18

05

11

02

0

0

0

34

Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN

21

02

10

09

0

0

0

35

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

16

04

09

03

0

0

0

36

Ban Quản lý dự án "Phát triển các đại học quốc gia Việt Nam- Tiểu dự án ĐHQGHN"

06

0

06

0

0

0

0

 

 Cộng

4.524

1.537

1.769

931

287

63

341

 Media - Nguồn: Ban Tổ chức Cán bộ, Tháng 01/2022
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :