Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Đào tạo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Điềm
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 2000 đến năm 2010.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Điềm                      

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 26/06/1981                                                                    

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 194/2013/QĐ-TCT-ĐT, ngày 6/8/2013 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 2000 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                 

9. Mã số: 62 22 03 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà                                                             

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án trình bày có hệ thống chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trên cơ sở đó tổng kết, đánh giá khách quan những ưu điểm, hạn chế quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 2000 đến năm 2010.

- Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về quá trình Đảng bộ tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ năm 2000 đến năm 2010. Những kinh nghiệm này có thể vận dụng vào quá trình đề ra chủ trương, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế Yên Bái trong những năm tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Sau khi hoàn thiện, những kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm nguồn tài liệu để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Đường lối kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Chủ trương và chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về phát triển kinh tế trước và trong thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Vũ Văn Điềm (2012), “Đảng bộ Tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp 2000 - 2005”, Tạp chí Giáo dục lí luận, (9), tr. 85-88.

2. Vũ Văn Điềm (2012), “Yên Bái bước đầu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”, Tạp chí Tuyên giáo,  (9), tr. 61-63.

3. Vũ Văn Điềm (2017), “Đảng bộ Tỉnh Yên Bái lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế (2011 - 2015)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (316), tr. 89-92.

4. Vũ Văn Điềm (2017), “Đảng bộ Tỉnh Yên Bái lãnh đạo phát triển kinh tế Lâm nghiệp (2001 – 2008)”, Tạp chí Lịch sử Đảng, (319), tr. 94-98.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :