Học bổng
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Học bổng
Điều chỉnh việc quản lý và cấp học bổng từ nguồn ngân sách Nhà nước cho sinh viên

Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo
Để triển khai thực hiện việc cấp học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thống nhất, cập nhật kịp thời theo các văn bản, quy định mới của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 của Giám đốc ĐHQGHN), ĐHQGHN hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh một số nội dung trong việc quản lý và cấp học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước cho học sinh, sinh viên như sau:
1.Học bổng khuyến khích học tập từ nguồn ngân sách của Nhà nước là loại học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh sinh viên (HSSV) được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Quyết định số 44/2007/BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26/10/2010 của Giám đốc ĐHQGHN.
2. Quỹ học bổng: Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 15% tổng thu học phí từ sinh viên đại học hệ chính quy. Đối với ngành sư phạm, quỹ học bổng được trích tối thiểu bằng 15% từ nguồn học phí do nhà nước cấp bù.
3. Định mức cấp học bổng:
3.1. Đối với học sinh trung học phổ thông chuyên: Cơ sở đào tạo lập dự toán ngân sách hàng năm trình ĐHQGHN quyết định (áp dụng đối với Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐHKHTN và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ). Định mức cấp học bổng cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc và giỏi, có hạnh kiểm tốt không thấp hơn mức trần học phí theo quy định mà học sinh phải đóng tại trường.
3.2. Đối với sinh viên đại học hệ chính quy (hệ chuẩn): Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định mức học bổng khuyến khích học tập áp dụng đối với sinh viên sao cho mức học bổng thấp nhất (học bổng loại khá) tối thiểu bằng mức trần học phí theo khung quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với nhóm ngành nghề đào tạo mà sinh viên phải đóng tại trường. Mức thu học phí của năm học nào tương ứng với mức sàn để cấp học bổng khuyến khích học tập của năm học đó.
- Các mức học bổng loại giỏi và loại xuất sắc dành cho sinh viên của từng nhóm ngành do thủ trưởng các đơn vị đào tạo quyết định căn cứ theo chỉ tiêu và khả năng kinh phí từ quỹ học bổng của đơn vị trên cơ sở cao hơn mức học bổng loại khá.
3.3. Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, nhiệm vụ chiến lược: Trên cơ sở nguồn kinh phí hàng năm được cấp cho việc tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, nhiệm vụ chiến lược, thủ trưởng đơn vị đào tạo tự cân đối, quyết định mức kinh phí cụ thể đối với từng loại theo nguyên tắc bằng từ 1,3 đến 1,5 mức học bổng khuyến khích học tập tương ứng dành cho sinh viên hệ chuẩn.
4. Các nội dung khác như: tiêu chuẩn, đối tượng, quy trình, nguyên tắc xét cấp học bổng tương ứng với các hệ đào tạo... vẫn áp dụng theo Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQGHN (ban hành theo Quyết định số 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 của Giám đốc ĐHQGHN).
Hướng dẫn điều chỉnh này có hiệu lực thi hành từ năm học 2011-2012. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị đào tạo chỉ đạo triển khai các nội dung trên./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC       
PGS.TS Phùng Xuân Nhạ

(Đã ký)

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :