Tuyển sinh
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Tuyển sinh
Hướng dẫn về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2014
Ngày 26/3/2014, ĐHQGHN đã ban hành Hướng dẫn số 972/HD-ĐHQGHN về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

>>> Tải về toàn văn hướng dẫn tại đây

1. Ban Chỉ đạo TS ĐHCQ của ĐHQGHN

Giám đốc ĐHQGHN quyết định thành lập Ban chỉ đạo TS ĐHCQ năm 2014 của ĐHQGHN.

1.1. Thành phần

Trưởng ban: Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Phó Trưởng ban: Trưởng Ban Đào tạo.

Các uỷ viên: Lãnh đạo Ban Đào tạo, đại diện lãnh đạo Ban Chính trị và Công tác Học sinh-Sinh viên, Ban Thanh tra và Pháp chế, Ban Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng ĐHQGHN, các đơn vị đào tạo.

Thư ký: Chuyên viên Ban Đào tạo.

1.2. Quyền hạn và trách nhiệm

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác TS ĐHCQ năm 2014 ở ĐHQGHN;

- Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động truyền thông về TS ĐHCQ;

- Điều phối các nguồn lực phục vụ công tác TS ĐHCQ, đảm bảo sự liên thông và thống nhất trong toàn ĐHQGHN;

- Giám sát, kiểm tra và thanh tra việc tổ chức TS ĐHCQ năm 2014 của các Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) của các đơn vị đào tạo;

- Quy định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm xét tuyển tối thiểu) của ĐHQGHN.

2. HĐTS của các trường và các khoa trực

Thủ trưởng đơn vị đào tạo quyết định thành lập HĐTS của đơn vị mình và báo cáo Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN trước ngày 31/3/2014.

HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện mọi công việc liên quan đến công tác tuyển sinh của đơn vị, những công việc được Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN phân công và hoạt động theo các quy định về HĐTS trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT, các văn bản Hướng dẫn công tác TS ĐHCQ năm 2014 của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

3. Phân công và phối hợp nhiệm vụ giữa các HĐTS

3.1. Phần mềm tuyển sinh

Các HĐTS thống nhất sử dụng phần mềm tuyển sinh của ĐHQGHN. Trung tâm máy tính thuộc trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện và đóng gói phần mềm tuyển sinh đáp ứng yêu cầu công tác tuyển sinh năm 2014 trước ngày 19/4/2014. Việc cài đặt, bàn giao, tổ chức tập huấn và chạy thử phần mềm TS ĐHQGHN năm 2014 cho tất cả các HĐTS hoàn thành trước ngày 22/4/2014.

3.2. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và lệ phí tuyển sinh  

- HĐTS trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) nhận hồ sơ ĐKDT, tổ chức thi khối A, A1, B; HĐTS trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) nhận hồ sơ ĐKDT, tổ chức thi khối C; HĐTS trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) nhận hồ sơ ĐKDT, tổ chức thi khối D.

- Thu nhận hồ sơ ĐKDT và lệ phí tuyển sinh của thí sinh thuộc mã 99 từ ngày 18/4/2014 đến 17.00 giờ ngày 29/4/2014 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này).

- Nhận dữ liệu ĐKDT qua mạng và đĩa dữ liệu ĐKDT từ các sở GD&ĐT từ ngày 05/5/2014 đến ngày 09/5/2014.

- Nhận bàn giao hồ sơ ĐKDT, đăng ký ưu tiên xét tuyển (ĐKƯTXT), đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và lệ phí tuyển sinh từ các sở GD&ĐT và bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT vào ngày 09/5/2014.

3.3. Xử lý dữ liệu ĐKDT

HĐTS phụ trách các khối thi thực hiện các nhiệm vụ:

- Xử lý dữ liệu ĐKDT từ ngày 12/5/2014 đến 30/5/2014. 

- HĐTS phụ trách các khối thi cần kiểm tra kỹ và đối chiếu thông tin trong hồ sơ ĐKDT của thí sinh với dữ liệu được nhận truyền qua mạng trước khi gửi giấy báo dự thi cho thí sinh.

- Gửi Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN và Hội đồng coi thi liên trường về số lượng thí sinh của từng khối thi dự thi tại ĐHQGHN, cụm thi Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn trước ngày 25/5/2014.

- Nhận thông tin về địa điểm thi, phòng thi và số lượng thí sinh trong mỗi phòng thi từ các Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn trước ngày 30/5/2014.

- Gửi giấy báo dự thi cho các Sở GD&ĐT và cho thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại trường trước ngày 30/5/2014.

- Gửi cho các trường không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường này trước ngày 30/5/2014. 

- Gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi ở ĐHQGHN dự thi tại cụm thi Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn (xếp theo phòng thi) trước ngày 10/6/2014 cho các Hội đồng coi thi liên trường cụm thi Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn.

3.4. Tuyển thẳng, ƯTXT và xét tuyển thẳng (XTT)

3.4.1. Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT, các đơn vị xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng, ƯTXTXTT, công bố công khai trên trang web của đơn vị, của ĐHQGHN, trang thông tin thi tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 05/4/2014.

3.4.2. HĐTS các đơn vị nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng từ các Sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2014.

3.4.3. Sau khi nhận hồ sơ ƯTXT, XTT cùng với hồ sơ ĐKDT từ các Sở GD&ĐT, HĐTS phụ trách các khối thi chuyển giao hồ sơ ƯTXT, XTT cho HĐTS các đơn vị có thí sinh ƯTXT, XTT trước ngày 30/6/2014.

3.4.4. HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển thẳng và gửi kết quả tuyển thẳng cho Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN, các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh trước ngày 15/7/2014.

3.5. Tổ chức thi tại Hà Nội

3.5.1. Lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi thực hiện theo quy định tại văn bản số 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/3/2014 về Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

3.5.2. Danh sách thí sinh dán tại phòng thi có đóng dấu đỏ của đơn vị tổ chức thi; Những quy định về vật dụng thí sinh không được sử dụng trong phòng thi, thời gian và hiệu lệnh của các buổi thi được in trên giấy khổ A0 và dán tại vị trí ra vào của điểm thi để mọi thí sinh đều đọc được.

3.5.3. HĐTS phụ trách các khối thi đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng cán bộ tham gia công tác coi thi, trước hết điều động cán bộ của trường mình. Trong trường hợp vẫn còn thiếu, có thể gửi công văn theo Mẫu số 1 trước ngày 08/6/2014 đề nghị các trường, khoa, trung tâm trực thuộc khác cử cán bộ coi thi (CBCT) theo sự phân công như sau:

- Đợt 1: Ngày 4-5/7/2014 thi khối A, A1

Trường ĐHKHXH&NV, trường Đại học Giáo dục (ĐHGD), khoa Y Dược cử cán bộ tham gia coi thi khối A, A1 theo đề nghị của HĐTS trường ĐHKHTN.

- Đợt 2: ngày 9-10/7/2014, thi khối B, C, D

+ Trường ĐHKHTN, trường ĐHGD cử cán bộ tham gia coi thi khối C theo đề nghị của HĐTS trường ĐHKHXH&NV.

+ Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN), trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) và khoa Luật cử cán bộ tham gia coi thi khối D theo đề nghị của HĐTS trường ĐHNN.

3.5.4. Các đơn vị được đề nghị cử cán bộ đi coi thi gửi danh sách theo Mẫu số 2 cho các HĐTS tương ứng trước ngày 18/6/2014 và trực tiếp thông báo cho cán bộ tham gia coi thi thực hiện nhiệm vụ. Sau khi đã gửi danh sách đến HĐTS phụ trách các khối thi, các đơn vị chỉ thay đổi CBCT cho trường hợp đặc biệt.

3.5.5. Trường hợp không đủ CBCT, các HĐTS có thể điều động nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các năm cuối khoá tham gia. Nếu cần thiết, HĐTS phụ trách các khối thi có thể làm công văn đề nghị Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN điều động cán bộ của các ban chức năng, văn phòng và các trung tâm trực thuộc tham gia công tác coi thi.

3.6. Tổ chức thi tại các Hội đồng coi thi liên trường

3.6.1. Công tác tổ chức thi

- ĐHQGHN uỷ nhiệm cho Hội đồng coi thi liên trường cụm thi tại trường Đại học Hàng Hải, Đại học Vinh và Đại học Quy Nhơn tổ chức thi cho những thí sinh đăng ký dự thi ở ĐHQGHN.

- Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN cử đại diện tham gia chỉ đạo công tác coi thi tại trường Đại học Hàng Hải và trường Đại học Vinh.

3.6.2. Văn phòng phẩm phục vụ thi

HĐTS phụ trách các khối thi có trách nhiệm:

- Gửi cho trường Đại học Hàng Hải, Đại học Vinh và Đại học Quy Nhơn các loại giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và văn phòng phẩm cần thiết tương ứng với số lượng thí sinh và số lượng phòng thi thuộc các khối thi.

- Đề nghị các Hội đồng coi thi liên trường sử dụng đúng giấy thi, phiếu TLTN của ĐHQGHN; phối hợp với trường Đại học Hàng Hải, trường Đại học Vinh và trường Đại học Quy Nhơn tổ chức giao, nhận bài thi theo phương thức bảo đảm an toàn nhất.

3.6.3. Kinh phí

Thực hiện theo quy định thu, chi của Hội đồng coi thi liên trường.

3.7. Công tác chấm thi

3.7.1 Dồn túi, đánh phách

- Đối với các môn thi tự luận: HĐTS phụ trách các khối thi chịu trách nhiệm dồn túi, đánh phách, rọc phách, niêm phong đầu phách số bài thi do đơn vị tổ chức thi và sau đó chuyển bài thi đã rọc phách theo môn thi cho các đơn vị phụ trách chấm thi được quy định ở phần b) về tổ chức chấm thi.   

- Đối với các môn thi trắc nghiệm: HĐTS trường ĐHKHTN và HĐTS trường ĐHNN thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 28 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

3.7.2. Tổ chức chấm thi

- Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN phân công tổ chức chấm thi như sau:

+ HĐTS trường ĐHKHTN chấm các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý và tiếng Anh của khối thi A1;

+ HĐTS trường ĐHKHXH&NV chấm các môn Ngữ văn, Lịch sử;

+ HĐTS trường ĐHNN chấm các môn Ngoại ngữ của khối D.

- Giảng viên của ĐHQGHN có chuyên môn phù hợp với môn thi có trách nhiệm tham gia chấm thi theo điều động của đơn vị. Cán bộ chấm thi có trách nhiệm chấm thi theo ngày, giờ, địa điểm mà HĐTS phụ trách chấm thi đã thông báo. Để đảm bảo tiến độ chấm thi, cán bộ chấm thi phải thực hiện nghiêm túc quy định của HĐTS phụ trách chấm thi, không được tự ý bỏ nhiệm vụ chấm thi.

- HĐTS trường ĐHKHTN, trường ĐHNN và Trung tâm máy tính thuộc trường ĐHCN phối hợp tổ chức chấm thi môn thi trắc nghiệm bằng phần mềm của ĐHQGHN theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- HĐTS phụ trách chấm thi hoàn thành toàn bộ công tác chấm thi của ĐHQGHN, sau đó mới hỗ trợ chấm thi cho các đơn vị ngoài ĐHQGHN.

- Thời hạn hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 01/8/2014.

3.7.3. Tổ chức chấm kiểm tra các môn thi tự luận

- Trưởng ban Chấm kiểm tra do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng đảm nhận. Trưởng ban Chấm kiểm tra không đồng thời làm Trưởng ban Chấm thi hoặc Trưởng ban Phúc khảo. Các ủy viên gồm cán bộ phụ trách từng môn chấm thi và cán bộ chấm thi. Những người đã tham gia Ban Chấm thi không được tham gia Ban Chấm kiểm tra, riêng thư ký của Ban Chấm thi có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của Ban Chấm kiểm tra.

- Ban Chấm kiểm tra tổ chức chấm ngẫu nhiên tối thiểu 5% tổng số bài thi của từng môn thi tự luận. Quy trình chấm kiểm tra được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 27 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thời gian chấm kiểm tra được tiến hành cùng tiến độ chấm thi. Việc tổ chức đối thoại hay không đối thoại giữa các lần chấm (nếu có đề nghị) do Chủ tịch HĐTS quyết định.

- HĐTS phụ trách chấm thi môn tự luận nào thì tổ chức chấm kiểm tra môn thi tự luận đó.

3.8. Xét tuyển đợt 1

3.8.1. Xây dựng điểm trúng tuyển và công bố kết quả thi

- Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN quy định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐHQGHN (điểm xét tuyển tối thiểu) trước ngày 06/8/2014.

- HĐTS phụ trách các khối thi chịu trách nhiệm về kết quả thi của thí sinh trong việc:

+ Công bố điểm thi của thí sinh trên trang web của ĐHQGHN, trang web của đơn vị, sau đó công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN, các đơn vị không tổ chức thi thuộc ĐHQGHN và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT trước ngày 01/8/2014.

+ Gửi dữ liệu kết quả thi (bảng điểm cộng dồn) cho Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN và HĐTS các đơn vị không tổ chức thi thuộc ĐHQGHN trước ngày 02/8/2014.

+ Công bố điểm trúng tuyển trên trang web của ĐHQGHN, trang web của đơn vị, sau đó công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trước ngày 10/8/2014.

+ Gửi Giấy chứng nhận kết quả thi và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh ngoài ĐHQGHN trước ngày 10/8/2014.

+ Gửi các sở GD&ĐT Giấy triệu tập trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi (03 bản có đóng dấu đỏ của trường và chữ ký của Chủ tịch HĐTS) cho thí sinh không trúng tuyển vào ngành ĐKDT trước ngày 15/8/2014.  

- HĐTS các đơn vị có trách nhiệm:

+ Xây dựng phương án xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển, báo cáo Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN trước ngày 05/8/2014.

+ Xây dựng biên bản điểm trúng tuyển theo mẫu số 5 và gửi Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT trước ngày 08/8/2014.

+ Công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang web của ĐHQGHN và của đơn vị, sau đó công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng khác trước ngày 10/8/2014.

3.8.2. Tuyển thẳng 

- Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được tuyển thẳng vào học (không hạn chế số lượng);

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng (không hạn chế số lượng) vào học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào đơn vị mình và thông báo kết quả tuyển thẳng cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, HĐTS phụ trách khối thi và các sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2014.

3.8.3. Ưu tiên xét tuyển (ƯTXT)

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức và đã tốt nghiệp THPT, sau khi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0, Thủ trưởng đơn vị đào tạo xem xét, quyết định cho vào học.

- HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện ƯTXT đã nộp hồ sơ ĐKƯTXT vào đơn vị mình và thông báo kết quả ƯTXT cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, HĐTS phụ trách khối thi và các sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2014.

3.8.4. Xét tuyển thẳng

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được quy định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT;

- HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng đã nộp hồ sơ ĐKXT vào đơn vị mình và thông báo kết quả xét tuyển cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, HĐTS phụ trách khối thi và các sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2014.   

3.8.5. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

- HĐTS phụ trách các khối thi in và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển theo mẫu số 6 cho các Sở GD&ĐT trước ngày 15/8/2014. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển có mã số sinh viên.

- Thời gian thí sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 30/8/2014 đến 05/9/2014.

- Ký và đóng dấu giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

+ Chủ tịch HĐTS trường đại học thành viên ký và đóng dấu giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào trường mình.

+ Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN ký và đóng dấu giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào khoa Luật và khoa Y Dược.

3.9. Phúc khảo

- HĐTS phụ trách các khối thi nhận đơn và lệ phí xin phúc khảo từ ngày 01/8/2014 đến ngày 15/8/2014.

- HĐTS phụ trách các khối thi công bố kết quả phúc khảo trước ngày 31/8/2014.

3.10. Xét tuyển đợt 2

3.10.1. Thông báo xét tuyển

Ngay sau khi hoàn thành công tác triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học, nếu có ngành đào tạo còn chỉ tiêu, HĐTS các đơn vị thông báo công khai trên trang web của ĐHQGHN, trang web của đơn vị, trang thông tin điện tử về tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác những thông tin về xét tuyển đợt 2, gồm: chỉ tiêu, ngành và khối thi cần xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT; vùng tuyển, nguồn tuyển; hồ sơ ĐKXT; thời gian nhận hồ sơ ĐKXT; thời gian công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển; thời gian nhập học; ...

3.10.2. Nhận hồ sơ và lệ phí ĐKXT

- Hồ sơ ĐKXT gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc) và 1 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

- Lệ phí ĐKXT: 30.000 đ/thí sinh/hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí ĐKXT: Từ ngày công bố thông tin về xét tuyển đợt 2 đến 17g00 ngày 10/9/2014.

- HĐTS các đơn vị nhận hồ sơ ĐKXT đợt 2 vào đơn vị mình. HĐTS của trường ĐHKHTN nhận hồ sơ ĐKXT vào trường ĐHGD và khoa Y Dược. HĐTS của trường ĐHKHXH&NV nhận hồ sơ ĐKXT vào trường ĐHGD. Trường hợp hồ sơ ĐKXT đợt 2 gửi không đúng địa chỉ, các HĐTS nhận được có trách nhiệm niêm phong và gửi về đúng HĐTS được phân công.

- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại HĐTS các đơn vị trong thời hạn quy định trên đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

- Thí sinh được rút hồ sơ ĐKXT, nhưng không được nhận lại lệ phí ĐKXT.

- Hàng ngày, HĐTS các đơn vị nhận và công bố công khai trên trang web của đơn vị về hồ sơ ĐKXT của thí sinh.

3.10.3. Tổ chức xét tuyển

- HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển, in và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt 2 từ ngày 16/9/2014 đến ngày 18/9/2014.

- HĐTS của trường ĐHKHTN xét tuyển, in và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt 2 cho thí sinh ĐKXT vào trường ĐHGD và khoa Y Dược.

- HĐTS của trường ĐHKHXH&NV xét tuyển, in và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt 2 cho thí sinh ĐKXT vào trường ĐHGD.

3.10.4.Công bố trúng tuyển

- Công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trước ngày 19/9/2014.

- Thời gian nhập học chậm nhất đến ngày 23/9/2014.

3.11. Xét  tuyển vào chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế

3.11.1. Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 10/9/2014 đến ngày 11/9/2014

3.11.2. Chấm thi và xét hồ sơ: Từ ngày 18/9/2014 đến ngày 21/9/2014

3.11.3. Công bố kết quả trúng tuyển: Trước ngày 23/9/2014

3.11.4. Triệu tập thí sinh trúng tuyển: Từ ngày 24/9/2014 đến ngày 25/9/2014.

4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh

Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN thành lập các tổ thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế tuyển sinh của HĐTS các đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị đào tạo có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh tại đơn vị mình.

Hoạt động thanh tra tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

5. Kinh phí tuyển sinh

Việc thu và sử dụng các khoản lệ phí tuyển sinh thực hiện theo quy định của Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013. Các HĐTS sử dụng kinh phí tuyển sinh theo nguyên tắc lấy thu bù chi. Mức bồi dưỡng cho các công việc thuộc công tác tuyển sinh do HĐTS mỗi đơn vị quyết định tùy theo tình hình cụ thể của đơn vị mình. Trong trường hợp lệ phí tuyển sinh không đủ chi cho công tác tuyển sinh, HĐTS có thể sử dụng các nguồn kinh phí khác của đơn vị mình; các HĐTS không tổ chức thi tuyển sinh có trách nhiệm chuyển kinh phí hỗ trợ tổ chức thi tuyển sinh cho HĐTS tổ chức thi tuyển sinh với mức 20.000đ/hồ sơ ĐKDT vào đơn vị mình trước ngày 09/8/2014.

HĐTS phụ trách các khối thi chuyển về phòng Kế hoạh - Tài chính thuộc Văn phòng ĐHQGHN kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN, HĐTS của các trường và khoa trực thuộc không tổ chức thi theo mức 3.000 đ/hồ sơ ĐKDT, chậm nhất là ngày 20/6/2014.

6. Công tác báo cáo, lưu trữ

6.1. Báo cáo nhanh

HĐTS phụ trách các khối thi báo cáo tình hình chuẩn bị cho kỳ thi về Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN theo Mẫu số 3-1, 3-2 và 3-3 trước ngày 03/6/2014.

Mỗi buổi thi, sau khi thí sinh làm bài được 1/3 thời gian và cuối buổi thi, HĐTS phụ trách các khối thi báo cáo nhanh tình hình buổi thi về Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN theo Mẫu số 4-1 và 4-2.

6.2. Báo cáo sau kỳ thi tuyển sinh

Các HĐTS gửi những báo cáo sau về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo):

- Kết quả phúc khảo (tổng số bài thi được chấm, số bài thi được chấm lại, số bài thi thay đổi điểm) và danh sách thí sinh thay đổi điểm, trúng tuyển sau khi phúc khảo (kèm theo các văn bản diễn giải). Thời hạn: ngày 30/9/2014.           

- Sổ điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển (theo vần A, B, C). Thời hạn: 15/10/2014.

- Báo cáo công tác tuyển sinh 2014. Thời hạn: ngày 30/10/2014.

- Gửi danh sách sinh viên năm thứ nhất. Thời hạn: ngày 30/10/2014.

7. Xử lý vi phạm quy chế

Cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với Thủ trưởng đơn vị hoặc Chủ tịch HĐTS và những người khác liên quan vi phạm một trong các lỗi sau:

- Gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ ĐKXT vào đơn vị mình;

- Xác định điểm trúng tuyển thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào;

- Tuyển sinh những ngành chưa được giao nhiệm vụ mở ngành;

- Xác định sai chỉ tiêu tuyển sinh so với quy định và tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

8. Tiến độ thực hiện công tác tuyển sinh năm 2014

Các HĐTS thực hiện công việc theo đúng tiến độ quy định. Thời hạn thực hiện các công việc quan trọng như sau:

STT


Nội dung công tác

Đơn vị thực hiện

Bắt đầu

Thời hạn hoàn thành

1.              

Báo cáo Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN Quyết định thành lập HĐTS của đơn vị

Các đơn vị ĐT

 

Trước ngày 31/3/2014

2.              

Xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng, ƯTXTXTT, công bố công khai trên trang web của ĐV, của ĐHQGHN, trang thông tin thi TS của Bộ GD&ĐT và trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các đơn vị ĐT

 

Trước ngày 05/4/2014

 

3.              

Hoàn thiện, cài đặt, bàn giao, tập huấn và chạy thử phần mềm tuyển sinh 2014

TT máy tính, các HĐTS

 

Trước ngày 22/4/2014

4.              

Nhận hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99

HĐTS phụ trách khối thi

18/4/2014

17g00 ngày 29/4/2014

5.              

Nhận dữ liệu ĐKDT từ các Sở GD&ĐT qua internet và đĩa dữ liệu

HĐTS phụ trách khối thi

05/5/2014

09/5/2014

6.              

Nhận hồ sơ ĐKDT, ĐKƯTXT, ĐKXT và lệ phí tuyển sinh từ các Sở GD&ĐT

HĐTS phụ trách khối thi

8g00 ngày 09/5/2014

18g30 ngày 09/5/2014

7.              

Xử lý dữ liệu ĐKDT

HĐTS phụ trách khối thi

Ngày 12/5/2014

Ngày 30/5/2014

8.              

Gửi Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN và HĐCT liên trường về số lượng thí sinh của từng khối thi dự thi tại HĐ thi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 25/5/2014

9.              

Nhận thông tin về địa điểm thi, phòng thi và số lượng thí sinh trong mỗi phòng thi từ các HĐCT liên trường cụm thi Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 30/5/2014

10.           

Gửi giấy báo dự thi cho Sở GD&ĐT và cho thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại trường

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 30/5/2014

11.           

Gửi dữ liệu ĐKDT cho các trường không tổ chức thi 

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 30/5/2014

12.           

Gửi danh sách thí sinh đăng ký học ở ĐHQGHN dự thi tại HĐ thi Hải Phòng, Vinh và Quy Nhơn (xếp theo phòng thi)

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 10/6/2014

13.           

Báo cáo Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN về chuẩn bị cho kỳ thi

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 03/6/2014

14.           

Gửi công văn đề nghị cử CBCT

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 08/6/2014


15.           

Gửi danh sách CBCT

HĐTS các đơn vị không tổ chức thi

 

Trước ngày 18/6/2014


16.           

Giao nhận kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo TS  ĐHQGHN

 HĐTS phụ trách các khối thi và Phòng KH-TC, VP ĐHQGHN

 

Trước ngày 20/6/2014

17.           

Nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng từ các Sở GD&ĐT

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 30/6/2014

18.           

Chuyển giao hồ sơ ĐKƯTXT, ĐKXT cho HĐTS các đơn vị

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 30/6/2014


19.           

Tổ chức xét tuyển thẳng và gửi kết quả tuyển thẳng cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 15/7/2014

20.           

Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh

Ban Chỉ đạo và HĐTS phụ trách khối thi

25/6/2014

Trước ngày 01/7/2014

21.           

Tổ chức thi

 HĐTS phụ trách khối thi

3/7/2014

10/7/2014

22.           

Quyết định cán bộ chấm thi và gửi đơn vị có cán bộ tham gia chấm thi

HĐTS phụ trách chấm thi

 

Trước ngày 10/7/2014

23.           

Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh

Ban Chỉ đạo và HĐTS phụ trách chấm thi

11/7/2014

31/7/2014

24.           

Chấm thi

HĐTS phụ trách chấm thi

 

Trước ngày 01/8/2014

25.           

Công bố điểm thi của thí sinh trên trang web của ĐHQGHN, trang web của đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng; Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, các đơn vị không tổ chức thi thuộc ĐHQGHN và Cục KT và KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 01/8/2014

26.           

Gửi dữ liệu kết quả thi (bảng điểm cộng dồn) cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN và HĐTS các đơn vị không tổ chức thi thuộc ĐHQGHN

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 02/8/2014

27.           

Xây dựng phương án xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển, báo cáo Ban Chỉ đạo TS  ĐHQGHN

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 05/8/2014

28.           

Xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN

Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN

 

Trước ngày 06/8/2014

29.           

Xác định điểm trúng tuyển đợt 1

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 08/8/2014


30.           

Công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang web của ĐHQGHN, trang web của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 10/8/2014

31.           

Gửi Giấy chứng nhận kết quả thi (3 bản), Dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi ngoài ĐHQGHN

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 10/8/2014


32.           

Gửi các sở GD&ĐT Giấy triệu tập trúng tuyển, Giấy chứng nhận kết quả thi (3 bản có đóng dấu đỏ của trường và chữ ký của Chủ tịch HĐTS) cho các thí sinh không trúng tuyển vào ngành đã ĐKDT

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 15/8/2014

33.           

Tổ chức xét tuyển thí sinh diện ƯTXT và thông báo kết quả ƯTXT cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, HĐTS phụ trách khối thi và các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 15/8/2014

34.           

Tổ chức xét tuyển thí sinh diện xét tuyển và thông báo kết quả xét tuyển cho Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN, HĐTS phụ trách khối thi và các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh

HĐTS các ĐV

 

Trước ngày 15/8/201435.           

In và gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt 1 theo mẫu số 8 cho các Sở GD&ĐT

HĐTS phụ trách khối thi

 

Trước ngày 15/8/2014

36.           

Nhận đơn và lệ phí xin phúc khảo

HĐTS phụ trách khối thi

01/8/2014

15/8/2014

37.           

Công bố kết quả phúc khảo

HĐTS phụ trách khối thi

 

31/8/2014

38.           

Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 1

HĐTS các ĐV

30/8/2014

05/9/2014

39.           

-   Nhận hồ sơ và lệ phí ĐKXT

HĐTS các ĐV

 

17g00 ngày 10/9/2014

-   Tổ chức xét tuyển, in và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển

16/9/2014

18/9/2014

-   Công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển

 

Trước ngày 19/9/2014

Thí sinh trúng tuyển nhập học đợt 2

 

Trước ngày 23/9/2014

40.           

Báo cáo Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN kết quả phúc khảo

HĐTS phụ trách khối thi

 

30/9/2014

41.           

Báo cáo Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN Sổ điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển (theo vần A, B, C).

HĐTS các ĐV

 

15/10/2014

42.           

Báo cáo về công tác tuyển sinh 2014

HĐTS các ĐV

 

30/10/2014

43.           

Gửi Ban Đào tạo, ĐHQGHN:

- Sổ điểm và danh sách TS trúng tuyển

- Danh sách sinh viên năm thứ nhất

Các đơn vị ĐT

 

 

15/10/2014

30/10/2014

44.           

Ban Chỉ đạo TS ĐHQGHN kiểm tra hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ sinh viên năm thứ nhất

Ban Chỉ đạo và các HĐTS, các đơn vị đào tạo

 

Trước ngày 15/11/2014

45.           

Tổng kết công tác tuyển sinh

Ban Chỉ đạo và các HĐTS, các đơn vị đào tạo

 

30/11/2014

 

 Nguyễn Đức - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :